Amersfoort CO2-neutraal

In 2030 wil Amersfoort een CO2-neutrale en afvalloze stad zijn. CO2-neutraal betekent dat we alle energie die we gebruiken, duurzaam opwekken (wind, zon en andere schone energiebronnen). In een CO2-neutrale stad koken, verwarmen en rijden we elektrisch.

Amersfoort CO2-neutraal

In 2017 is samen met de stad een plan gemaakt over wat er nodig is om de stad CO2-neutraal te krijgen. Hiervoor zijn negen bijeenkomsten geweest waar zo’n 250 bewoners en ondernemers aan hebben deelgenomen. Ook grote organisaties als de woningcorporaties en Stedin (netbeheerder) waren erbij. De raad heeft op 27 maart het uitvoeringsprogramma 2018 vastgesteld.

We hebben in beeld gebracht hoe het energiegebruik er nu uitziet in Amersfoort en hoe die eruit moet zien in 2030. Hieruit blijkt dat dit een complexe opgave is met veel gevolgen voor iedereen in de stad.

In maart 2019 is de factsheet energie uit bovenstaande rapportage geactualiseerd.

Wat gaan we doen?

Vanaf 2018 wordt – samen met allerlei partijen uit de stad – o.a. gewerkt aan:

  • een warmtevisie om huizen en gebouwen duurzaam te verwarmen
  • verkenning voor een aardgasvrije wijk
  • een dakenbank (waarbij vraag en aanbod naar zonnepanelen bij elkaar komen)
  • uitrol van elektrische deelauto’s
  • het stimuleren van CO2-neutrale bedrijventerreinen.

Wat kunt u zelf doen?

U kunt al veel veranderen in uw huis, in de manier waarop u reist en in de keuzes die u maakt voor uw huis of uw gezin.

Duurzaam verbouwen en wonen

Bewonersgroepen actief voor een duurzame wijk

Als gemeente Amersfoort staat we voor een enorme opgave in de energietransitie. We moeten energie besparen en minder CO2 uitstoten. En we moeten meer schone energie opwekken. In veel Amersfoortse wijken zijn bewonersgroepen al actief om hun wijk en buurten hiermee te helpen. Daar komen mooie initiatieven uit voort. Bewoners die dankzij voorlichtingsbijeenkomsten enthousiast aan de slag gaan met energiebesparing, straten waarvan de buren de handen ineen slaan om hun woningen collectief te isoleren of de oprichting van een energiecoöperatie om gezamenlijke duurzame energie op te wekken.

Als gemeente stimuleren we de goede initiatieven van bewonersgroepen. Zij brengen de bewoners in beweging en leveren daarmee een waardevolle bijdrage aan de energietransitie. Voor de bewonersgroepen is er een mogelijkheid om een beperkte financiële bijdrage te ontvangen voor hun onkosten. Dit kan bijvoorbeeld gaan om kosten voor huur van een zaal voor een bewonersbijeenkomst, een website of voorlichtingsmateriaal. Neem hiervoor contact op via duurzamestad@amersfoort.nl onder vermelding van ‘duurzaam bewonersinitiatief’.

Er zijn in Amersfoort verschillende initiatieven op het gebied van duurzame energie, zoals:

Meer weten over een CO2-neutrale en afvalloze stad?

AmersfoortDuurzaam.nl is hét nieuwe platform dat doorlopend wordt aangevuld met inspirerende en motiverende voorbeelden van duurzame inwoners en ondernemers in Amersfoort.

Bezoek het platform