Toekomstfonds Onderwijs-Arbeidsmarkt

Een regeling om het onderwijs in onze regio beter te laten aansluiten op de vraag van de werkgevers.

Toekomstfonds Onderwijs-Arbeidsmarkt

Voor wie

Bedrijven en onderwijsinstellingen uit de regio Amersfoort.

  Waarvoor

  Samen met partners uit onderwijs en bedrijfsleven heeft de gemeente een agenda met vijf speerpunten opgesteld. Daaraan willen de drie partijen samen werken. Het Toekomstfonds Onderwijs-Arbeidsmarkt is bedoeld om nieuwe samenwerkingsinitiatieven te stimuleren. Deze richten zich op één of meer van de volgende vijf speerpunten:

  1. Kansen op arbeidsmarkt voor mbo-leerlingen niveau 1 en 2 verhogen
  2. Snellere en betere match van stages en leerbanen bij mkb-bedrijven
  3. Enthousiasme en instroom van leerlingen vergroten voor de technieksector
  4. Personeelsinstroom verhogen in de ICT
  5. Meer inbreng van kennis uit de praktijk in opleidingen

  Voorwaarden
  • De aanvraag wordt ingediend door een samenwerkingsverband van tenminste één onderwijsinstelling (niet primair onderwijs) en tenminste één bedrijf, afkomstig uit regio Amersfoort.
  • De activiteiten zijn gericht op één of meer van de vijf speerpunten.
  • De uitvoering van het activiteitenplan levert een aantoonbare positieve bijdrage aan de speerpunten die van toepassing zijn op het initiatief.
  • De activiteiten vinden plaats binnen de regio Amersfoort en starten in 2018. De activiteiten lopen uiterlijk door tot en met juni 2019.
  • Er is een duidelijk en compleet projectplan met bewijs van eigen middelen. De gemeente draagt maximaal 50% bij tot een maximum van € 35.000,-.
  • Het activiteitenplan beschrijft helder en compleet hoe, wanneer, met welke partners, welke activiteiten en welke middelen wordt bijgedragen aan een of meer speerpunten.
  • De gemeente heeft de subsidieaanvraag voor het initiatief uiterlijk 1 april 2018 ontvangen.

  Aanvragen

  Het Toekomstfonds Onderwijs-Arbeidsmarkt is nu gesloten voor nieuwe aanvragen. Indienen van een initiatief kon tot 1 april 2018.

  Afhandeling aanvraag
  • De Adviescommissie Toekomstfonds Onderwijs-Arbeidsmarkt beoordeelt het initiatief. Deze adviesgroep bestaat uit drie externe leden. Zij hebben elk een expertise in het onderwijsveld, het bedrijfsleven en/of een overheidsorganisatie.
  • De commissie brengt een advies uit aan het college van B&W van de gemeente. Bij meerdere aanvragen gebeurt dit op volgorde van kwaliteit van het plan en het belang voor de aansluiting tussen onderwijs en arbeidsmarkt. Tenslotte wordt gekeken wat er beschikbaar is uit het fonds ad € 250.000,- in 2018.
  • U krijgt binnen drie maanden na de sluiting van de indieningtermijn (1 april 2018) schriftelijk bericht of u in aanmerking komt voor subsidieverlening. Bij een positief besluit wordt de subsidiebeschikking direct meegezonden.
  • De subsidie wordt voor de duur van het project verleend. De betaling vindt grotendeels plaats bij wijze van voorschot. De verdeling van de aangevraagde gelden is als volgt: 80% bij aanvang van de activiteiten, bij wijze van voorschot, 20% aan het einde van de looptijd van de activiteiten, bij vaststelling van de subsidie.

  Beschikbaar budget

  Voor 2018 is het beschikbare budget (plafond) € 250.000,- .

  Speerpunten en voorbeeldinitiatieven

  Uiteraard werken scholen en werkgevers al langer aan verbetering van de aansluiting onderwijs en arbeidsmarkt. Op de pagina Samen werken aan betere aansluiting tussen onderwijs en arbeidsmarkt staan bestaande en nieuwe initiaiteven die zich richten op de vijf speerpunten. Per speerpunt ziet u welke initiatieven bijdragen aan het doel. De initiatieven met (T) achter de naam hebben een bijdrage uit het Toekomstfonds Onderwijs-Arbeidsmarkt gekregen.

  Contact

  Vragen? Simone de Jong (projectleider)

  onderwijs-arbeidsmarkt@amersfoort.nl

  033 469 5310