Subsidieregeling zakelijk gebruik elektrisch vervoer Amersfoort 2018

Een subsidieregeling om de overstap naar schoner en gezonder vervoer voor zakelijk gebruik te stimuleren. Voor iedere ingeleverde benzinescooter komt een elektrische scooter of elektrische fiets terug.

Subsidieregeling zakelijk gebruik elektrisch vervoer Amersfoort 2018

Voor wie?

Amersfoortse ondernemers die voor hun bedrijfsactiviteiten gebruikmaken van een benzinescooter en die over willen stappen op een elektrische scooter, e-bike, e-bakfiets of high speed elektrische fiets.

Voorwaarden
  • De aanvrager gebruikt de elektrische scooter of e-bike voor bedrijfsactiviteiten in Amersfoort.
  • In het geval van koop heeft de aanvrager voor ieder elektrisch voertuig een koopovereenkomst op naam.
  • De aanvrager mag ook een tweedehands elektrisch voertuig kopen, mits deze aan de voorwaarden voldoet.
  • In het geval van lease heeft de aanvrager (het leasebedrijf) een leaseovereenkomst gesloten met een ondernemer die voor zijn onderneming in Amersfoort op een scooter rijdt. De leaseovereenkomst is voor de duur van minimaal 36 maanden.
  • Voor alle elektrische voertuigen geldt dat zij moeten zijn voorzien van een lithium-ion-accu met een gegarandeerde actieradius van minimaal 60 km.
  • De aanvrager beschikt over een verzekeringsbewijs waaruit blijkt dat de benzine scooter de afgelopen zes maanden (minimaal) onafgebroken op naam heeft gestaan van de aanvrager.
  • De aanvrager heeft een vrijwaringsbewijs van de ingeleverde benzine scooter.
  • De aanvrager kan aantonen dat de benzine scooter is ingeleverd bij een van de geregistreerde partners, zodat er kan worden gegarandeerd dat de scooter wordt gedemonteerd door de geregistreerde partner.
  • De aanvrager heeft een kentekenbewijs van het elektrische voertuig en stuurt een kopie daarvan binnen drie maanden na subsidieverlening aan de subsidieverlener (deze voorwaarde geldt alleen voor elektrische scooters of high speed elektrische fietsen).

U vindt alle criteria in de Subsidieregeling zakelijk gebruik elektrisch vervoer Amersfoort 2018.

Aanvragen
Voor dit formulier heeft u eHerkenning nodig.

Tot 1 januari 2019 kunt u uw aanvraag indienen. Voor 2018 is maximaal € 150.000,- beschikbaar. Van het aankoopbedrag betaalt u altijd € 2.000,- zelf. De gemeente subsidieert maximaal 50 procent van het resterende aankoopbedrag. De maximum subsidie is € 1.200,- voor e-scooters, high speed e-bikes of e-bakfietsen en € 1.000,- voor normale e-bikes.

Voorbeeld 1:

U wilt een elektrische scooter kopen van € 4.100,-. De subsidie is 50% van € 2.100 (€ 4.100 - € 2.000). Het subsidiebedrag is € 1.050,-.

Voorbeeld 2:

U wilt een standaard elektrische fiets kopen van € 4.500,-. Volgens de berekening zou de subsidie € 1.250,- moeten zijn (50% van € 4.500 - € 2.000), maar omdat dit boven de maximum subsidie per elektrische fiets uitkomt, is het subsidiebedrag € 1.000,-.


Afhandeling aanvraag

Iedere aanvraag wordt beoordeeld door Zero-e, een onafhankelijke partij. Deze partij adviseert het college of de aanvraag aan de criteria van de subsidieregeling voldoen.

Zero-e maakt aan de hand van het ingediende formulier met bijlagen een eerste beoordeling. Op het moment dat de aanvrager alle gegevens heeft ingevuld en de juiste bijlagen heeft bijgevoegd, wordt de aanvraag ook inhoudelijk beoordeeld door Zero-e. Op basis van de tweede, inhoudelijke beoordeling krijgt de gemeente een positief of negatief advies en wordt de aanvrager op de hoogte gesteld van het advies.

Het verstrekken van deze subsidie vindt plaats op volgorde van ontvangst van complete aanvragen, totdat het subsidieplafond is bereikt.

In het geval dat het vastgestelde subsidieplafond dreigt te worden overschreden of wordt overschreden als gevolg van het aantal aanvragen dat op dezelfde dag wordt ontvangen, worden de aanvragen die op die dag ontvangen zijn door middel van loting gerangschikt.

Contact

Tessa Beckman (projectleider)

14 033