Subsidie Projecten #InDeBuurt

Een subsidie voor ideeën en activiteiten die bijdragen aan het welzijn van mensen of die mensen ondersteunen of samen brengen. Indebuurt033 voert de subsidieregeling uit.

Subsidie Projecten #InDeBuurt

Waarvoor deze subsidie?

Indebuurt033 heeft van de gemeente subsidie gekregen om inwoners informatie en advies te geven, ondersteuning te bieden en te zorgen dat mensen elkaar kunnen ontmoeten. De activiteiten die hiervoor nodig zijn coördineert Indebuurt033. Maar zij doen niet alles zelf en mogen ook niet alles zelf uitvoeren. De ambitie is dat de komende jaren een steeds groter deel van de taken via de subsidieregeling gaat lopen.

Indebuurt033 heeft samen met inwoners wijkplannen en een stedelijk plan opgesteld. Deze plannen staan op de website van Indebuurt033. Met de subsidieregeling Projecten#InDeBuurt kunnen projecten gefinancierd worden die bijdragen aan de doelen uit de wijkplannen en het stedelijk plan. De doelen verschillen per wijk. Voorbeelden zijn het verminderen van druk op mantelzorg, het bieden van opvoedondersteuning, gelijke kansen voor kinderen en jongeren en het verminderen van eenzaamheid.

Voor wie?

Zowel inwoners als organisaties kunnen subsidie voor een activiteit aanvragen. Wel zijn er een aantal vereisten aan de aanvraag, afhankelijk van de omvang van het aangevraagde budget. Onder het kopje wet- en regelgeving en in het stappenplan hieronder leest u hier meer over.

Aanvragen

U kunt in 2020 en 2021 doorlopend een subsidieaanvraag indienen bij Indebuurt033. De sluitingsdata eindigen per kwartaal. Kijk voor meer informatie en het aanvraagformulier op www.indebuurt033.nl/subsidie.

De eerstvolgende sluitingsdata zijn:

 • 1 januari
 • 1 april
 • 1 juli
 • 1oktober

Om in de beoordelingsronde van dat kwartaal meegenomen te worden, moet een aanvraag volledig zijn ingediend voor de genoemde datum. U krijgt uiterlijk zes weken nadat de aanvraagtermijn gesloten is reactie van Indebuurt033 op uw aanvraag. Als hulp bij de aanvraag kunt u het stappenplan onderaan deze pagina volgen.

Budget

Elk jaar stelt het college van de gemeente Amersfoort het budget voor de subsidieregeling Projecten#InDeBuurt vast, binnen de financiële kaders die door de gemeenteraad worden bepaald. Per wijk is er een beperkt budget. In de wijkplannen en het stedelijk plan staan de budgetten vermeld. Als er in een wijk geld overblijft, kan dit doorgeschoven worden naar de volgende aanvraag periode. Als het budgetplafond in een wijk in een bepaalde periode door het aantal aanvragen is bereikt, dan worden aanvragen gerangschikt en worden de hoogste in rang toegekend tot het budget op is.

Relatie andere subsidies en buurtbudgetten

De gemeente kent verschillende soorten subsidieregelingen. Het is toegestaan om een project vanuit verschillende subsidieregelingen te financieren. Maar het is niet toegestaan om een activiteit dubbel te financieren. Als voor dezelfde activiteit twee keer geld wordt aangevraagd is dit een reden om de aanvraag te weigeren. Geef daarom in de aanvraag aan als er een relatie is met een andere subsidieregeling.

Wet- en regelgeving

Per 1 juli 2017 is de subsidieregeling Projecten #InDeBuurt aangepast. De subsidieregeling van vóór 1 juli is vervallen. Hieronder vindt u de belangrijkste wijzigingen en de regeling die nu geldt. De wijzigingen komen tegemoet aan de wensen van de actieve inwoners in de Buurtbesturen en Indebuurt033.

De wijzigingen zijn:

 • De rangschikking van de aanvragen kan nu per activiteit in plaats van per gehele aanvraag. Toekenning of afwijzing dus ook.
 • Het draagvlak in de stad of wijk komt op de eerste plek in de rangschikking en moet door de aanvrager aangetoond worden.
 • Cofinanciering of inbreng van eigen middelen is nodig.
 • Als er nog geld over is, maar niet genoeg voor een hele activiteit worden er geen delen van activiteiten meer gesubsidieerd.

Stappenplan aanvragen subsidie Projecten#InDeBuurt

Stap 1: Past uw idee bij de wijkplannen/het stedelijke plan?

Kijk of uw idee past bij de doelen uit de wijkplannen en het stedelijk plan dat Indebuurt033 heeft opgesteld samen met inwoners. Voorbeelden van doelen zijn opvoedondersteuning, een sociale wijk maken en eenzaamheidsbestrijding. Twijfelt u of idee past bij de wijkplannen of voldoende uitgewerkt is? Neem dan contact op met Indebuurt033 om te overleggen.

Stap 2: Voorbereiden aanvraag subsidie

Maak een financieringsplaatje voor uw idee. Bestaat uw aanvraag uit meerdere activiteiten? Maak dan een overzicht per activiteit. Hoe u uw aanvraag moet indienen, ligt aan de hoogte van het benodigde bedrag. Houd er rekening mee dat het een aantal weken duurt voordat u de beslissing op uw aanvraag hoort. Dien de aanvraag op tijd in.

In het kort geldt: elke inwoner mag een aanvraag indienen tot € 5000,-. Voor bedragen daarboven moet u een rechtspersoon zijn en dus ingeschreven staan bij de Kamer van Koophandel.

Vereisten

 • Stuur een volledig ingevuld aanvraagformulier, te vinden op de website van Indebuurt033.
 • Geef een duidelijke omschrijving van de activiteit(en), de doel(en) en specifiek budget per activiteit.
 • De activiteit(en) draagt bij aan de in de wijkplannen en het stedelijk plan aangegeven doelen.
 • De activiteit moet uitvoerbaar en realistisch zijn.
 • Als voor de activiteit een vergunning nodig is (zoals bij horeca-activiteiten), moet de verkregen vergunning worden meegestuurd.

Stap 3: Subsidieaanvraag indienen

U vraagt de subsidie aan via Indebuurt033. Kunt u het aanvraagformulier niet gebruiken? Overleg dan met Indebuurt033 op welke andere manier u de aanvraag indient.

Om inzichtelijk te maken wat is aangevraagd, welke activiteiten gaan plaatsvinden en van elkaars aanvragen te leren, publiceert Indebuurt033 per kwartaal een overzicht van initiatieven die van Indebuurt033 subsidie hebben ontvangen voor hun project. Kijk voor meer informatie op de website van Indebuurt033.

Stap 4: Beslissing aanvraag subsidieregeling

Indebuurt033 beoordeelt samen met inwoners in de Buurtbesturen uw aanvraag. Als het totaal van de aanvragen groter is dan het beschikbare budget, worden de subsidieaanvragen gerangschikt. Bij meerdere activiteiten per aanvraag, worden de afzonderlijke activiteiten gerangschikt. Deze rangschikking is in overleg met vertegenwoordigers van de Buurtbesturen en Indebuurt033 opgesteld (zie subsidieregeling artikel 11 onder wet- en regelgeving).

De rangschikking betekent dat er eerst een bedrag wordt toegekend aan een of meer aanvragen of activiteiten die voldoen aan criterium 1, daarna aan criterium 2, et cetera. Zijn er binnen criterium 1 nog steeds te veel aanvragen voor het budget? Dan wordt gekeken naar de aanvragen die ook voldoen aan criterium 2 en zo verder.

Heeft u een positieve reactie gekregen op uw aanvraag? Dan kunt u aan de slag. In de brief (de beschikking) die u krijgt, staan de afspraken op papier.

Is uw aanvraag (nog) niet goedgekeurd? De buurtnetwerker van Indebuurt033 denkt met u mee en kijkt wat er nodig is om uw initiatief te kunnen uitvoeren. Het kan ook zijn er een andere subsidieregeling is die meer past bij uw plan. Kijk hiervoor op de pagina Subsidies of Buurtbudget. Als u het niet eens bent met het besluit over uw aanvraag, dan kunt u bezwaar maken. Zie hiervoor de brief die u ontvangt van Indebuurt033.

Stap 5: Uitvoering van uw plan

Heeft u tijdens de uitvoering van uw idee hulp nodig of wilt u sparren? Neem dan gerust contact op met Indebuurt033.

Stap 6: Evalueren en verantwoorden

Afhankelijk van de grootte van uw idee moet u de gemaakte kosten verantwoorden.