Vrijstelling van de leerplicht

Kinderen in Nederland hebben recht op onderwijs en de plicht om naar school te gaan. Ouders moeten ervoor zorgen dat hun kind staat ingeschreven op een erkende school. In een aantal gevallen worden ouders vrijgesteld van deze plicht.

Vrijstelling van de leerplicht

In artikel 5 lid a, b en c van de Leerplichtwet is aangegeven voor welke situaties vrijstelling van de leerplicht geldt:

 • Artikel 5 lid a: als uw kind wegens lichamelijke of psychische gronden niet naar school kan
 • Artikel 5 lid b: als u bedenkingen heeft tegen de richting van het onderwijs
 • Artikel 5 lid c: als uw kind op een school in het buitenland wordt ingeschreven

Is een van deze situaties voor uw kind van toepassing? Dan kunt u bij leerplicht een beroep op vrijstelling doen. Hoe dat voor elke situatie geldt, staat hieronder beschreven.

Wat is nodig en wat moet u doen?

Wat moet u doen bij artikel 5 lid a van de Leerplichtwet?

Sinds de invoering van passend onderwijs is het in sommige gevallen ook voor kinderen met specifieke zorg en/of onderwijsbehoeften mogelijk om naar school te gaan. Scholen spannen zich in om ieder kind een passende onderwijsplek te geven. Waar nodig met extra zorg en ondersteuning. Bij een aanvraag voor vrijstelling van de leerplicht wordt daarom vanuit sociaal medisch oogpunt en vanuit passend onderwijs gekeken.

Een aanvraag voor een vrijstelling artikel 5 onder a wordt in de meeste gevallen eerst beoordeeld door de Beoordelingstafel. Dit team van experts bestaat uit een onafhankelijk aangestelde GGD jeugdarts, iemand van het Samenwerkingsverband en bijvoorbeeld de betrokken wijkteammedewerker. Samen kijken zij of er mogelijkheden zijn voor uw kind om naar een school te gaan. Of dat er toch een vrijstelling nodig is.

Beoordeelt de Beoordelingstafel dat uw kind naar school kan? Dan vraagt zij Samenwerkingsverband De Eem (voor kinderen tot 12 jaar) of Eemland (voor kinderen vanaf 12 jaar) ervoor te zorgen dat uw kind kan worden toegelaten tot een passende school. Heeft de Beoordelingstafel beoordeeld dat uw kind (nog) niet naar school kan? Dan ontvangt u van de jeugdarts van de Beoordelingstafel een ‘sociaal medisch advies’ (SMA). Hiermee kunt u bij leerplicht beroep op vrijstelling doen.

Met de beslisboom kunt u nagaan of uw aanvraag bij de Beoordelingstafel hoort:

Ga naar de website van samenwerkingsverband De Eem of Eemland voor meer informatie en de benodigde formulieren:

Vragen of hulp nodig bij deze procedure? Neem dan contact op met de leerplichtambtenaar of met het Samenwerkingsverband (SWV):

Contactgegevens SWV De Eem (basisonderwijs)
033 760 91 11
vrijstellingen@swvdeeem.nl

SWV Eemland (voortgezet onderwijs)
033 448 0304
info@swveemland.nl

Leerplicht gemeente Amersfoort
leerplicht@amersfoort.nl
14 033

Heeft u bovenstaande procedure doorlopen? En heeft u uw formulier Aanvraag beoordeling vrijstelling leerplicht met een sociaal medisch advies retour ontvangen van het samenwerkingsverband? Stuur dit formulier en het sociaal medisch advies dan naar leerplicht. Dat kan op verschillende manieren:

 • door hieronder onder het kopje 'Beroep op vrijstelling doen via DigiD' in te loggen met DigiD en de documenten toe te voegen.
 • door de documenten te mailen naar leerplicht@amersfoort.nl
 • door de documenten per post toe te sturen naar Leerplicht Gemeente Amersfoort, Antwoordnummer 972, 3800 VB Amersfoort

Wat moet u doen bij artikel 5 lid b van de Leerplichtwet?

Stel een verklaring op waarin u toelicht welke bedenkingen u heeft tegen de levensbeschouwelijke of godsdienstige (dus niet pedagogische) richting van alle scholen of onderwijsinstellingen binnen redelijke afstand van uw woning, waarop uw kind(eren) geplaatst zou(den) kunnen worden. Let op: u kunt geen bedenkingen uiten tegen de richting van een school waarop uw kind het jaar voorafgaand aan uw beroep op vrijstelling ingeschreven is geweest.

Is uw verklaring klaar? Klik op de aanvraagbutton onder het kopje 'Beroep op vrijstelling doen via DigiD' om beroep op vrijstelling te doen. Voeg uw verklaring met uw bedenkingen toe.

Wilt u uw aanvraag liever per e-mail of post versturen? Maak dan gebruik van het formulier Beroep op vrijstelling inschrijvingsplicht 5 b of c:

Stuur het formulier en uw verklaring met uw bedenkingen naar:

Leerplicht Gemeente Amersfoort
Antwoordnummer 972
3800 VB Amersfoort
leerplicht@amersfoort.nl

Wat moet u doen bij artikel 5 lid c van de Leerplichtwet?

Vraag de directeur van de school in het buitenland om een bewijs/verklaring dat uw kind daar onderwijs gaat volgen. In de verklaring moet in elk geval het volgende staan:

 • naam en contactgegevens van de school in het buitenland
 • naam en geboortedatum van uw zoon/dochter
 • datum van inschrijving op de school in het buitenland
 • startdatum
 • klas en type onderwijs
 • een stempel van de school
 • een handtekening van de directeur

Is de verklaring in een andere taal dan Nederlands, Engels, Duits of Frans? Dan moet u een vertaling door een erkend vertaalbureau toevoegen.

Heeft u de verklaring van de buitenlandse school ontvangen? Klik op de aanvraagbutton onder het kopje 'Beroep op vrijstelling doen via DigiD' om beroep op vrijstelling te doen. Voeg de verklaring van de buitenlandse school toe.

Wilt u uw aanvraag liever per e-mail of post versturen? Maak dan gebruik van het formulier Beroep op vrijstelling inschrijvingsplicht 5 b of c:

Stuur het formulier en de verklaring van de buitenlandse school naar:

Leerplicht Gemeente Amersfoort
Antwoordnummer 972
3800 VB Amersfoort
leerplicht@amersfoort.nl

Beroep op vrijstelling doen via DigiD

Voor dit formulier heeft u DigiD nodig.

Wilt u graag dat iemand anders uw zaken met de overheid regelt? Of wilt u voor een ander een zaak met de overheid regelen? Dan kunt u hiervoor iemand machtigen. Meer informatie hierover vindt u op de website DigiD Machtigen.

Contact

Heeft u vragen? Of heeft u hulp nodig bij het doen van beroep op vrijstelling en/of het invullen en insturen van de formulieren? Neem dan contact op met de afdeling Leerplicht:

14 033

leerplicht@amersfoort.nl