Leerplicht en kwalificatieplicht

Om goed voorbereid te zijn op de toekomst is het belangrijk om een diploma te halen. Tot en met het schooljaar waarin iemand 16 wordt, geldt een leerplicht. Daarna valt de jongere onder de zogenoemde kwalificatieplicht. Deze plicht duurt tot de dag waarop de jongere een diploma haalt (een startkwalificatie) of tot hij of zij 18 jaar is.

Leerplicht en schoolverzuim

Veel kinderen gaan naar school als ze 4 jaar zijn. De leerplicht van uw kind gaat in op de eerste schooldag van de maand nadat uw kind 5 jaar geworden is. Wordt uw kind bijvoorbeeld op 12 maart 5 jaar, dan gaat het op de eerste schooldag in april naar school.

Als ouder of verzorger zorgt u ervoor dat uw kind op tijd ingeschreven staat bij een school. Vervolgens bent u er verantwoordelijk voor dat uw kind elke dag naar school gaat.

Het is belangrijk dat u uw kind inschrijft op een erkende school. Gaat uw kind naar een school die niet voldoet aan wettelijke eisen, dan wordt dat gezien als schoolverzuim.

Wanneer jongeren onder de 18 jaar niet naar school gaan, dan wordt de leerplichtambtenaar van de gemeente ingeschakeld. De leerplichtambtenaren hebben speciale aandacht voor de groep kwetsbare jongeren: jongeren tussen de 16 en 23 jaar die door uiteenlopende omstandigheden extra aandacht nodig hebben om een schooldiploma te kunnen behalen.

Kwalificatieplicht

De leerplicht geldt tot en met het schooljaar waarin een jongere 16 jaar wordt. Daarna valt hij onder de kwalificatieplicht. Die duurt tot de dag waarop een startkwalificatie is gehaald (een havo- of vwo-diploma of een mbo-diploma op niveau 2, 3, of 4) of de jongere 18 jaar is geworden.

Registratie voortijdig schoolverlaters

De gemeente heeft de wettelijke taak om alle jongeren boven de 18 die niet naar school gaan en die geen startkwalificatie hebben te registreren en in beeld te houden. Zij worden begeleid vanuit het Regionale Meld- en Coördinatiepunt.

Meer informatie