Leerlingenvervoer

Kinderen kunnen gebruik maken van leerlingenvervoer als zij niet in staat zijn om met eigen vervoer naar school te gaan, bijvoorbeeld door een chronische beperking. Hier vindt u informatie over hoe u leerlingenvervoer aanvraagt, de voorwaarden en de soorten vervoer.

Leerlingenvervoer

U kunt het leerlingenvervoer voor uw kind aanvragen bij de gemeente Amersfoort. Neem contact op via telefoonnummer 14033 of mail naar leerlingenvervoer@amersfoort.nl.

Of download direct het formulier:

Aanvraagformulier schooljaar 2021/2022

U moet altijd een ingevulde en ondertekende schoolverklaring toevoegen. Met deze verklaring geeft de school aan dat uw kind op de school staat ingeschreven en zij geeft een advies over de vorm van vervoer die uw kind nodig heeft.

Stuur het ingevulde en ondertekende formulier (samen met de benodigde documenten) op naar:

Gemeente Amersfoort
Zorg-Leerlingenvervoer
Antwoordnummer 972
3800 VB  Amersfoort

Een postzegel is niet nodig. Of mail het formulier naar: leerlingenvervoer@amersfoort.nl

Wanneer krijgt u bericht?

Als uw aanvraag compleet is, ontvangt u binnen 8 weken een brief met de beslissing of uw kind recht heeft op een vergoeding of aangepast vervoer. In deze beschikking staat ook hoe u bezwaar kunt maken tegen de beslissing.

Soms extra informatie nodig

Soms heeft team Leerlingenvervoer niet genoeg informatie om uw aanvraag goed te kunnen beoordelen. Dan krijgt u een brief met het verzoek de ontbrekende informatie op te sturen. Hebt u vragen, neem dan contact op met team Leerlingenvervoer.

Vraagt u leerlingenvervoer aan voor het nieuwe schooljaar?

Zorg ervoor dat uw aanvraagformulier vóór 1 juni binnen is bij team Leerlingenvervoer. Dan kan uw aanvraag op tijd worden beoordeeld. Alleen dan kan het vervoer vanaf de eerste schooldag gegarandeerd worden.

Vraagt u aangepast vervoer aan als het schooljaar al is begonnen?

Team Leerlingenvervoer behandelt uw aanvraag dan zo snel mogelijk. Een wachttijd is helaas onvermijdelijk.

Is uw situatie gewijzigd?

Als de situatie van uw kind verandert (verhuizing, andere school), moet u een nieuwe aanvraag voor leerlingenvervoer indienen. Doet u dit zo mogelijk 8 weken voordat de verandering ingaat. Dan weet u zeker dat Team Leerlingenvervoer uw aanvraag op tijd heeft behandeld. Wijzigingen geeft u schriftelijk door via leerlingenvervoer@amersfoort.nl 

Belangrijke veranderingen zijn bijvoorbeeld een ander vervoersschema of een andere voorziening. Dit kan van invloed zijn op (het recht op) het leerlingenvervoer. Heeft uw kind komend schooljaar géén leerlingenvervoer meer nodig? Geef dit ook door.

Ieder kind heeft recht op onderwijs. Ouders of verzorgers moeten er zelf voor zorgen dat hun kind iedere dag op school komt. Meestal is dat geen probleem; de school ligt op loop- of fietsafstand van de woning of is zelfstandig met het openbaar vervoer te bereiken.

Voor sommige kinderen is de situatie anders, bijvoorbeeld doordat ze een beperking hebben of aangewezen zijn op een speciale school die een eind uit de buurt ligt. Als deze kinderen in Amersfoort wonen, kunnen ze mogelijk in aanmerking komen voor de regeling ‘bekostiging leerlingenvervoer’ van de gemeente Amersfoort. De ouders of verzorgers moeten het leerlingenvervoer zelf aanvragen.

Voor wie is leerlingenvervoer bedoeld?

Leerlingenvervoer is bedoeld voor leerlingen met een structurele beperking:

 • in het spe­ci­aal on­der­wijs (SO)

 • in het voort­ge­zet spe­ci­aal on­der­wijs (VSO)

 • van een spe­ci­a­le school voor ba­sis­on­der­wijs (SBO)

 • die een ba­sis­school met bij­zon­de­re rich­ting be­zoe­ken (op ba­sis van ge­loof of le­vens­over­tui­ging) en hier­voor ver­der moe­ten rei­zen

 • in het re­gu­lier ba­sis- of voort­ge­zet on­der­wijs, die door die be­per­king niet met het OV naar school kun­nen.

Een structurele beperking betekent dat de beperking langer dan drie maanden duurt.

Vervoer naar een stageplek?

U kunt leerlingenvervoer ook aanvragen voor vervoer naar een stageplek. Vervoer naar een stageplek valt onder het leerlingenvervoer van de gemeente als:

 • de sta­ge een ver­plicht on­der­deel is van het on­der­wijs­pro­gram­ma; en

 • er een sta­ge­over­een­komst is on­der­te­kend door school. De sta­ge­plaats kan dan wor­den ge­zien als school; en

 • de sta­ge­tij­den aan­slui­ten op de re­gu­lie­re school­tij­den.

Of uw kind in aanmerking komt voor leerlingenvervoer is afhankelijk van een aantal factoren:

1. Beperking

Leerlingenvervoer is bedoeld voor kinderen met een structurele beperking. Dit is een lichamelijke, verstandelijke, psychische en/of zintuiglijke beperking die minstens drie maanden aanhoudt.

2. Dichtstbijzijnde passende school

Leerlingenvervoer wordt toegekend naar de dichtstbijzijnde passende school. Als uw kind naar het speciaal onderwijs of het speciaal basisonderwijs gaat, heeft u een beschikking (toelaatbaarheidsverklaring, TLV) gekregen. Hierin staat welk soort onderwijs passend is voor uw kind. U kunt in aanmerking komen voor leerlingenvervoer naar de dichtstbijzijnde school die dit soort onderwijs aanbiedt.

Het kan zijn dat u kiest voor een passende school die verder weg ligt, terwijl hetzelfde soort onderwijs dichterbij beschikbaar is. In dat geval krijgt u alleen een vergoeding van de reiskosten tot aan de dichtstbijzijnde passende school. Aanvullende reiskosten naar de door u gekozen verder weggelegen school zijn dan voor uw eigen rekening. Houdt u hier rekening mee bij de keuze van de school.

Het kan ook zijn dat het Samenwerkingsverband in de toelaatbaarheidsverklaring een bepaalde school adviseert. Neemt u in dat geval contact op met team Leerlingenvervoer.

3. Afstand

U kunt in aanmerking komen voor leerlingenvervoer, als de afstand tussen uw huis en de dichtstbijzijnde passende school meer is dan een bepaald aantal kilometers: het afstandscriterium. Voor alle schoolsoorten geldt een afstandscriterium van 6 kilometer.

Voor deze leerlingen geldt geen afstandscriterium:

 • Leer­lin­gen die van­we­ge hun be­per­king niet in staat zijn om met het open­baar ver­voer te rei­zen.

 • Leer­lin­gen die van­we­ge hun be­per­king al­leen on­der be­ge­lei­ding met het open­baar ver­voer kun­nen rei­zen.

 • De gemeente hanteert een vaste methode om de afstand te bepalen: de routeplanner van ANWB, via de kortste route.

 • De afstandsbepaling van huis naar school is alleen om te beoordelen of wordt voldaan aan het afstandscriterium. Of de leerling daadwerkelijk in staat is om gebruik te maken van de fiets is daarvoor niet relevant.

4. Vervoer onder schooltijden

Leerlingenvervoer vindt alleen plaats onder schooltijden zoals aangegeven in de schoolgids aan het begin en aan het einde van de schooldag. Dit houdt in dat er geen leerlingenvervoer wordt ingezet op basis van individuele schoolroosters van leerlingen. Ook valt bijvoorbeeld een opbouwschema binnen het onderwijs niet binnen de regelingen van het leerlingenvervoer.

Bijzondere omstandigheden

Bijzondere omstandigheden kunnen ervoor zorgen, dat van de gestelde voorwaarden wordt afgeweken. Neemt u bij twijfel gerust contact op met team Leerlingenvervoer.

Let op: een toelaatbaarheidsverklaring (TLV) voor speciaal onderwijs (so), voortgezet speciaal onderwijs (vso) of speciaal basisonderwijs (sbo) geeft niet automatisch recht op leerlingenvervoer.

Denkt u dat uw kind voor de regeling in aanmerking komt? Dan moet u als ouder/verzorger zelf een aanvraag indienen en laten ondertekenen door de school waar uw kind naar toe zal gaan.

De regels voor leerlingenvervoer staan in de Verordening Leerlingenvervoer Amersfoort 2015.

Leerlingenvervoer kent drie verschillende vormen van vervoer:

Fiets vervoer

Eerst kij­ken we of uw kind met de fiets naar school kan rei­zen. Mocht dat zo zijn, dan krijgt u voor uw kind een fi­nan­ciële ver­goe­ding. Kan uw kind niet zelf­stan­dig met de fiets rei­zen? Dan wor­den de reis­kos­ten van de be­ge­lei­der (ou­der/​ver­zor­ger) ook ver­goed.

Vergoeding

Indien uw kind gaat fietsen naar school, dan ontvangt u een vergoeding in de vorm van een kilometervergoeding. Deze vergoeding komt neer op € 0,09 per kilometer (ANWB routeplanner / fietsroute).

Open­baar ver­voer

Is fietsen niet mogelijk dan kijken we of uw kind met het open­baar ver­voer naar school kan rei­zen. Mocht dat zo zijn, dan krijgt u voor uw kind een fi­nan­ciële ver­goe­ding of een OV-abon­ne­ment. Kan uw kind niet zelf­stan­dig met het open­baar ver­voer rei­zen? Dan wor­den de reis­kos­ten van de be­ge­lei­der (ou­der/​ver­zor­ger) ook ver­goed. In het bij­zon­der ba­sis­on­der­wijs en het speciaal basisonderwijs kan (af­han­ke­lijk van de hoog­te van uw in­ko­men) een ei­gen bij­dra­ge in min­de­ring wor­den ge­bracht van de ver­goe­ding.

Hoogte van de vergoeding voor Openbaar Vervoer

We bepalen de vergoeding op basis van de kosten van de goedkoopst mogelijke reismogelijkheid van het woonadres naar de school op een vast tijdstip. Dat doen we op basis van de routeplanner op de website 9292.nl

Ei­gen ver­voer

Ou­ders of ver­zor­gers kun­nen ook een fi­nan­ciële ver­goe­ding voor ei­gen ver­voer krij­gen. Zij ver­zor­gen het bren­gen en ha­len van hun kind dan zelf. In het bij­zon­der ba­sis­on­der­wijs en het speciaal basisonderwijs kan (af­han­ke­lijk van de hoog­te van uw in­ko­men) een ei­gen bij­dra­ge in min­de­ring wor­den ge­bracht van de ver­goe­ding.

Vergoeding

De vergoeding voor eigen vervoer is meestal gelijk aan de kosten van het openbaar vervoer. Die kosten bepalen we op basis van de routeplanner op de website 9292.nl en op basis van de maandtarieven van een OV-abonnement. De vergoeding wordt in de vorm van een maandabonnement of indien mogelijk in de vorm van een jaarabonnement aan u uitbetaald.

Aan­ge­past ver­voer

Aan­ge­past ver­voer is ver­voer met een bus­je van huis­deur tot school­deur en te­rug. Dit is voor kin­de­ren die op geen en­ke­le an­de­re wij­ze naar school kun­nen rei­zen.

Vergoeding

Indien uw kind is aangewezen op aangepast vervoer, maar u wilt u kind zelf met de auto brengen, dan ontvangt u een vergoeding in de vorm van een kilometervergoeding. Deze vergoeding komt neer op € 0,39 per kilometer (ANWB routeplanner / kortste route).

Combineren van vervoersvormen

U kunt aangepast vervoer combineren met eigen vervoer. Uw kind moet dan voldoen aan de voorwaarden voor aangepast vervoer. Andere combinaties zijn niet toegestaan.