Leerlingenvervoer

Ieder kind heeft recht op onderwijs. Ouders of verzorgers moeten er zelf voor zorgen dat hun kind iedere dag op school komt. Meestal is dat geen probleem; de school ligt op loop- of fietsafstand van de woning of is zelfstandig met het openbaar vervoer te bereiken.

Leerlingenvervoer

Voor sommige kinderen is de situatie anders, bijvoorbeeld doordat ze een beperking hebben of aangewezen zijn op een speciale school die een eind uit de buurt ligt. Als deze kinderen in Amersfoort wonen en het lukt de ouders of verzorgers niet om zelf een passende oplossing te regelen, dan kunnen ze mogelijk in aanmerking komen voor leerlingenvervoer. De ouders of verzorgers moeten het leerlingenvervoer zelf aanvragen.

Hier vindt u informatie over de voorwaarden voor leerlingenvervoer, de soorten vervoer, hoe leerlingenvervoer in de praktijk werkt en hoe u het aan kunt vragen.

Leerlingenvervoer is bedoeld voor leerlingen met een blijvende beperking of voor leerlingen die een basisschool met bijzondere richting (op basis van geloof of levensovertuiging) bezoeken en hiervoor verder moeten reizen.

Een blijvende beperking betekent dat de beperking langer dan 3 maanden duurt. Bijvoorbeeld:

 • Slechtziend;

 • blind of doof;

 • psychische problemen;

 • een lichamelijke of verstandelijke beperking.

Leerlingenvervoer is voor die leerlingen waarbij de afstand tussen huis en school meer is dan 6 kilometer en waarbij een of meer van de volgende situaties van toepassing is:

 • Leerling bezoekt het spe­ci­aal on­der­wijs (SO);

 • leerling bezoekt het voort­ge­zet spe­ci­aal on­der­wijs (VSO);

 • leerling bezoekt een spe­ci­a­le school voor ba­sis­on­der­wijs (SBO);

 • leerling bezoekt een ba­sis­school met bij­zon­de­re rich­ting (op ba­sis van ge­loof of le­vens­over­tui­ging) en moet hier­voor ver­der rei­zen.

Leerlingenvervoer is onder voorwaarden ook mogelijk voor leerlingen waarbij de afstand tussen huis en school minder is dan 6 kilometer en het re­gu­lier ba­sis- of voort­ge­zet on­der­wijs bezoeken, maar door een be­per­king niet naar school kun­nen.

Vervoer naar een stageplek

U kunt leerlingenvervoer ook aanvragen voor vervoer naar een stageplek. Voorwaarden aan de stageplek zijn:

 • de sta­ge is een ver­plicht on­der­deel van het on­der­wijs­pro­gram­ma;

 • de sta­ge­over­een­komst is on­der­te­kend door school;

 • de sta­ge­tij­den ­slui­ten aan op de gewone school­tij­den.

Of uw kind in aanmerking komt voor leerlingenvervoer is afhankelijk van een aantal factoren:

Beperking

Leerlingenvervoer is bedoeld voor kinderen met een blijvende beperking. Dit is een lichamelijke, verstandelijke, psychische en/of zintuiglijke beperking die minstens drie maanden duurt.

Dichtstbijzijnde passende school

Leerlingenvervoer wordt toegekend naar de dichtstbijzijnde passende school. Als uw kind naar het speciaal onderwijs of het speciaal basisonderwijs gaat, heeft u een beschikking (toelaatbaarheidsverklaring, TLV) gekregen. Hierin staat welk soort onderwijs passend is voor uw kind. U kunt in aanmerking komen voor leerlingenvervoer naar de dichtstbijzijnde school die dit soort onderwijs aanbiedt.

Het kan zijn dat u zelf kiest voor een passende school die verder weg ligt, terwijl hetzelfde soort onderwijs dichterbij beschikbaar is. In dat geval krijgt u alleen een vergoeding van de reiskosten tot aan de dichtstbijzijnde passende school. Aanvullende reiskosten naar de door u gekozen verder weggelegen school zijn dan voor uw eigen rekening. Houdt u hier rekening mee bij de keuze van de school.

Afstand

U kunt in aanmerking komen voor leerlingenvervoer, als de afstand tussen uw huis en de dichtstbijzijnde passende school meer is dan 6 kilometer.

 • De gemeente hanteert een vaste methode om de afstand te bepalen: de routeplanner van ANWB, via de kortste route.

Voor deze leerlingen geldt deze regel niet

 • Leer­lin­gen die van­we­ge hun be­per­king niet in staat zijn om met het open­baar ver­voer te rei­zen.

 • Leer­lin­gen die van­we­ge hun be­per­king al­leen on­der be­ge­lei­ding met het open­baar ver­voer kun­nen rei­zen.

Vervoer aansluitend op schooltijden

Leerlingenvervoer vindt alleen plaats aansluitend op de schooltijden zoals aangegeven in de schoolgids. Dit houdt in dat er geen leerlingenvervoer wordt ingezet op basis van individuele schoolroosters van leerlingen.

Gedurende landelijk vastgestelde examenperiodes kunnen tijden worden aangepast. Dit geldt niet voor bijvoorbeeld tentamens en proefwerken.

Er zijn verschillende soorten leerlingenvervoer:  

 • Kilometervergoeding voor vervoer met de fiets;
 • vergoeding voor het openbaar vervoer, onder de 9 jaar met vergoeding voor begeleider;
 • kilometervergoeding voor vervoer met ei­gen ver­voer;
 • taxiver­voer.

Aan de hand van de gegevens die u invult op het aanvraagformulier kunnen wij bepalen voor welk soort leerlingenvervoer u in aanmerking komt.

De gemeente berekent een eigen bijdrage als de leerling naar het Speciaal Basisonderwijs gaat of naar een basisschool op basis van godsdienst of levensbeschouwing. Deze eigen bijdrage is afhankelijk van uw inkomen max. € 571,00 per kind, per jaar. Als uw inkomen onder een bepaalde grens ligt, kunt u vrijstelling van de eigen bijdrage krijgen. Meer informatie hierover vindt u onder Aanvragen.

Elk schooljaar doet u opnieuw een aanvraag voor leerlingenvervoer. 

Let op! Dien uw aanvraag voor het volgende schooljaar voor 1 juni in! Aanvragen die wij later ontvangen, kunnen wij mogelijk niet behandelen voor de eerste schooldag. U bent dan in de eerste weken zelf verantwoordelijk voor het vervoer.

Waar moet u op letten?

 • U doet uw aanvraag online met DigiD;

 • bij co-ouderschap doen beide ouders apart een aanvraag. U doet een aanvraag voor de dagen dat het kind bij u verblijft;

 • wij vragen u een weekschema leerlingenvervoer in te vullen waarin u aangeeft op welke dagen u gebruik wilt maken van het leerlingenvervoer;

 • vervoer tussen school en een alternatief adres (BSO, gastouder of familie) vindt alleen plaats met goedkeuring van de gemeente en is mogelijk als:

1. Het vervoer geen meerkosten met zich meebrengt;

  2. Het reisschema structureel is en er dus gebruik wordt gemaakt van een vast weekschema;

  3. De extra individuele reistijd van eventuele andere passagiers minder dan 3 minuten in beslag neemt.

  Welke documenten moet u meesturen?

  • Een door de school ingevulde en ondertekende schoolverklaring. Met deze verklaring geeft de school aan dat uw kind op de school staat ingeschreven en geeft de school een advies over de vorm van vervoer die uw kind nodig heeft;
  • Een kopie van de meest recente Inkomensverklaring als uw (gezamenlijk)inkomen lager is dan € 28.175,00 en u vrijstelling vraagt voor de eigen bijdrage. Zie hiervoor: Hoe kom ik aan een inkomensverklaring?. Dit geldt alleen voor leerlingen op het (Speciaal) Basisonderwijs;
  • Een kopie of schermafbeelding van een bankafschrift waarop uw rekeningnummer en naam zichtbaar zijn.

  AANVRAGEN

  Heeft u hulp nodig bij het aanvragen?

  Vindt u het lastig om de aanvraag zelfstandig in te vullen? Medewerkers van de Informatiewinkels van Indebuurt033 kunnen u helpen. Kijk op hun website voor adressen en openingstijden.  

  Wanneer krijgt u bericht?

  Uiterlijk 8 weken na ontvangst van uw complete aanvraag ontvangt u van ons een brief waarin staat of de aanvraag is goedgekeurd of niet.

  Soms extra informatie nodig

  Soms hebben we meer informatie nodig om uw aanvraag goed te kunnen beoordelen. Dan krijgt u een brief met het verzoek de ontbrekende informatie op te sturen.

  Vraagt u leerlingenvervoer aan als het schooljaar al is begonnen?

  Wij behandelen uw aanvraag dan zo snel mogelijk. Een wachttijd is helaas onvermijdelijk.

  Is uw situatie gewijzigd?

  Als de situatie van uw kind verandert (verhuizing, andere school), kunt u een mail sturen naar leerlingenvervoer@amersfoort.nl

  Heeft u nog vragen?

  U kunt met vragen altijd contact opnemen met het team leerlingenvervoer via leerlingenvervoer@amersfoort.nl

  Wij zijn telefonisch te bereiken op maandag, woensdag en donderdag tussen 9.00 – 11.00 uur via 14033. Vraag dan naar het team leerlingenvervoer. Op andere momenten kunt u een terugbelverzoek achterlaten.

  Heeft u een klacht over de vervoerder?

  Neem contact op met de vervoerder. Komt u er samen niet uit? Mail dan uw klacht naar leerlingenvervoer@amersfoort.nl.