Herstart sport in Amersfoort

Er is weer meer ruimte om te sporten. Voor jongeren, maar ook voor volwassenen. Om dit mogelijk te maken werken veel partijen in de stad samen: sportverenigingen, sport- en beweegaanbieders, buurtsportcoaches, onderwijs, jongerenwerkers, SRO, de Amersfoortse Sportfederatie (ASF) en de gemeente.

Wat zijn de regels in Amersfoort?

Amersfoort sluit aan bij de landelijke en regionale afspraken.
De regels in het kort:

 • Kinderen tot en met 12 jaar kunnen onder begeleiding samen buiten sporten (geen officiële wedstrijden).
 • Jongeren van 13 tot en met 18 jaar mogen onder begeleiding buiten sporten met elkaar, maar dan met 1,5 meter afstand ertussen (geen officiële wedstrijden).
 • Iedereen boven 18 jaar kan buiten sporten en bewegen op 1,5 meter afstand van elkaar (dus geen contactsporten; lesgeven kan, maar geen wedstrijden en niet douchen na afloop).
 • Gemeenten maken hierover afspraken met sportverenigingen en buurtsportcoaches; er kunnen daardoor verschillen tussen gemeenten ontstaan.
 • Topsporters kunnen op aangewezen trainingslocaties de training hervatten als zij 1,5 meter afstand in acht nemen.

Op de website van NOC*NSF vindt u veel informatie die kan helpen bij het opstarten van sport- en beweegactiviteiten. Er staan tips, uitleg van de regels, een checklist en veel voorlichtingsmateriaal (posters) voor sportverenigingen en organisatoren.

Hieronder vindt u informatie over hoe Amersfoort invulling geeft aan sporten voor de jeugd. Dit wordt geregisseerd door de Sport3hoek: de Amersfoortse Sportfederatie, SRO en gemeente Amersfoort.

Buitensportverenigingen

Leden van buitensportverenigingen kunnen informatie bij hun vereniging opvragen over sportactiviteiten, die buiten plaatsvinden. Dit moet wel binnen de landelijk gestelde voorwaarden en richtlijnen.

Binnensportverenigingen

Binnen sporten mag nog niet. Verenigingen mogen wel hun activiteit buiten organiseren als dat mogelijk is. Vraag bij uw vereniging na of zij dit gaan doen. Dit moet wel binnen de landelijk gestelde voorwaarden en richtlijnen. Als u uw activiteit op een buitensportaccommodatie wilt organiseren, kunt u hiervoor contact opnemen met SRO: sportvereniging@sro.nl.

Geen lid, toch sporten?

Er worden ook sport- en beweegactiviteiten georganiseerd voor kinderen en jongeren die geen lid zijn van een sportvereniging. Een overzicht van het aanbod aan activiteiten staat op de website van SRO: https://sro.nl/buurtsportcoach/aanbod/ Buurtsportcoaches organiseren sport- en beweegactiviteiten voor kinderen en jongeren die geen lid zijn van een sportvereniging. Zij werken samen met o.a. ABC, Indebuurt033 en sportondernemers. Dit overzicht kan worden aangevuld wanneer sportverenigingen en overige sport- en beweegaanbieders ook een activiteit voor niet-leden organiseren. Deze activiteiten kunnen worden aangemeld bij sportvereniging@sro.nl.

Topsporters

Topsporters kunnen trainingen individueel weer hervatten op aangewezen sportaccommodaties, als zij zich aan de richtlijn van 1,5 meter afstand houden. NOC*NSF en de KNVB hebben aangegeven over welke topsporters het gaat en welke sportaccommodaties hiervoor zijn aangewezen. Het overzicht van deze accommodaties vindt u op de website van NOC*NSF. Voor Amersfoort betekent dit dat de paralympische zwemmers weer in Amerena kunnen trainen.

Informeer ons over uw sportaanbod

De Sport3hoek (ASF, SRO en gemeente) blijft graag op de hoogte van het totale sportaanbod in de stad. Zodat we een overzicht hebben van de herstart van reguliere sportactiviteiten. En zodat we een overzicht aan de inwoners kunnen bieden van het aanbod van activiteiten voor kinderen die niet aan een vereniging zijn verbonden. Ook zijn best practices van harte welkom om uitwisseling van kennis en ervaringen mogelijk te maken. Daarom vragen wij alle verenigingen en andere sport- en beweegaanbieders om met ons te delen welke activiteiten zij organiseren. Ook nodigen wij iedereen uit om knelpunten te melden. Op mailadres sportvereniging@sro.nl ontvangen wij graag de volgende informatie:

 • Wanneer start u of bent u gestart met activiteiten voor de verschillende leeftijdsgroepen?
 • Heeft u ook aanbod voor niet-leden? Zo ja, waar bestaat dat aanbod uit?
 • Wie is de coördinator/aanspreekpunt voor deze activiteiten?
 • Wilt u het door uw vereniging opgestelde protocol en trainings-/activiteitenschema met ons delen?
 • Meld ons op dit mailadres ook knelpunten in het organiseren van het sport- en beweegaanbod.

Voor verenigingen en andere sportaanbieders

Georganiseerd sporten in de openbare ruimte

Sportverenigingen of andere sport- en beweegaanbieders kunnen sportactiviteiten ook in de openbare ruimte organiseren. De openbare ruimte moet natuurlijk wel gedeeld worden met andere mensen of sportgroepjes. Daarom geven we alle verenigingen, aanbieders en begeleiders de volgende richtlijnen mee:

-Baken het gebied waar uw activiteit plaatsvindt af, zodat het zichtbaar voor anderen is en zij niet te dicht op u en uw groep kunnen komen.

-Maak duidelijk herkenbaar/zichtbaar wie de persoon is die de activiteit begeleidt.

-Als het al druk is op een plek waar u met een groep wilt sporten, dan zoekt u een andere plek. Of u vraagt vriendelijk of anderen bereid zijn ruimte voor u te maken. Het is niet mogelijk om een plek in de openbare ruimte te claimen.

-De regels voor 1,5 meter afstand blijven altijd gelden; niet voor kinderen t/m 12 jaar onderling, maar wel voor alle anderen.

-Houd rekening met andere mensen die ook van de openbare ruimte gebruik maken. Zorg dat u geen weg, pad of doorgang blokkeert.

Scouting mag ook activiteiten opstarten

Ook scoutingactiviteiten kunnen weer opgepakt worden binnen de gestelde voorwaarden en richtlijnen. Wilt u weten of de groep van uw kinderen ook weer start en op welke manier? Neem dan contact met uw eigen scoutinggroep op. Scouting Nederland heeft op hun website handige informatie staan die kan helpen bij het opstarten van de activiteiten.

Voor scoutinggroepen Scoutinggroepen kunnen sinds 29 april hun opkomsten voor jongeren tot en met 18 jaar buiten weer hervatten op basis van de richtlijnen die voor sport- en beweegactiviteiten gelden. Zij krijgen daarbij de ruimte om dit zelf zo goed mogelijk in te vullen.

Regels voor het sporten

Sportverenigingen en andere sport- en beweegaanbieders mogen activiteiten organiseren. Zij krijgen de ruimte om dit zelf zo goed mogelijk in te vullen, aan de hand van de voorwaarden en richtlijnen van de Rijksoverheid. Waar nodig kan de Sport3hoek ondersteuning of advies bieden.

Landelijke regels Het Sportprotocol 'verantwoord sporten' van NOC*NSF beschrijft voor gemeenten en uitvoerende partijen wat er wel of niet mag, en welke aandachtspunten er zijn bij het maken en uitvoeren van plannen voor sport- en beweegactiviteiten. Zo lang organisatoren binnen de regels uit het protocol blijven, is er veel ruimte om beweeg- en sportactiviteiten op eigen manier in te vullen. Daarnaast is in de noodverordening voor de hele Veiligheidsregio Utrecht zowel voor jeugd als volwassenen vastgelegd dat het toegestaan is om (georganiseerd en onder begeleiding t/m 18 jaar) buiten te sporten.

Regels verschillende sporttakken Er zijn sportbonden die aanvullende richtlijnen hebben opgesteld om verenigingen over hun specifieke sport te informeren. U kunt bij uw sportbond terecht voor meer informatie hierover. Als uw sportbond geen aanvullende richtlijnen heeft, handel dan in elk geval naar het landelijke Sportprotocol verantwoord sporten of stel openstelling voor jeugd nog even uit.

Handhaving van de regels We vertrouwen op de eigen verantwoordelijkheid en professionaliteit van sportverenigingen, coaches en andere professionals om toe te zien op de regels. Als er signalen of klachten komen, gaan we allereerst in gesprek met de organisator om tot een oplossing te komen. Daarnaast gelden alle afspraken uit de regionale noodverordening.

Mogelijkheden voor danslessen

Dat er weer buiten gesport mag worden, biedt ook mogelijkheden voor dansscholen om bepaalde lessen weer op te starten. Voorwaarden daarvoor zijn:

 • dat het buiten plaatsvindt, zonder overlast voor de omgeving of in goede afstemming met de omgeving;
 • dat voor iedereen van 13 jaar en ouder geldt dat zij 1,5 meter afstand tot elkaar houden (voor kinderen tot en met 12 jaar geldt alleen 1,5 meter afstand tot de docent);
 • dat er geen publiek komt kijken;
 • dat als er gebruik wordt gemaakt van de openbare ruimte, de dansschool rekening houdt met de richtlijnen voor georganiseerd sporten in de openbare ruimte zoals beschreven op deze webpagina;
 • dat dansschool en leerlingen rekening houden met alle overige maatregelen zoals handen wassen, in je elleboog niezen en thuis blijven als je niet lekker bent.

Andere groepslessen in de culturele sector mogen op dit moment nog niet. Deze gelden onder de huidige noodverordening als verboden samenkomsten.

Protocol heropening bewegingsonderwijs scholen

Landelijk is een Protocol heropening bewegingsonderwijs primair en speciaal onderwijs opgesteld waarin wordt aangegeven dat de lessen in ieder geval tot 2 juni a.s. bij voorkeur buiten worden gegeven. Als er geen buiten-accommodatie beschikbaar is, of dit onwenselijk is (bijvoorbeeld in het Speciaal Onderwijs), dan is het advies om in een binnen-accommodatie (gymzaal/speellokaal) alleen matig-intensieve activiteiten te verzorgen.

Zwembaden

Zwembaden zijn weer deels open. De voorwaarden die gesteld zijn voor buitensport, zijn ook hier van toepassing. Aanvullend hebben samenwerkende partijen in de zwembadbranche een protocol opgesteld voor een verantwoorde openstelling van zwembaden. Kijk voor het actuele aanbod en de openingstijden op de websites van de zwembaden.

Contact en ondersteuning

Voor vragen, hulp, overleg of suggesties kunnen sportverenigingen en overige sportaanbieders terecht bij de verenigingsondersteuners van SRO. Zij zijn te bereiken via sportvereniging@sro.nl.