Vragen en antwoorden woningbouw Schothorsterlaan 88

Een brief aan bewoners en een raadsvoorstel over de ontwikkeling van woningen op de Eemfors locatie in Schothorst heeft tot vragen en opmerkingen geleid.

Bekijk hieronder een overzicht van de meest gestelde vragen én antwoorden:

Wat houdt de ontwikkeling in?

Op de locatie Schothorsterlaan 88 heeft tot december 2010 een boerderij gestaan dat als kantoor diende van Eemfors Groenvoorzieningen. Deze boerderij is indertijd in z’n geheel afgebrand. Sindsdien wordt een deel van het terrein nog gebruikt voor opslag van spullen door Amfors. Er zijn nu plannen om een deel van deze kavel te gebruiken voor woningbouw. Daarbij is het plan om een ecologische zone en circa 60 woningen in gestapelde vorm te realiseren op de kavel aan de kant van het Winkelpad. De naast gelegen kavel blijft groen en krijgt de bestemming park.

Waarom woningen op deze plek?

In Amersfoort is veel vraag naar woningen, terwijl het aanbod beperkt is. Dat geldt zeker voor betaalbare (sociale) huurwoningen. Om het tekort aan woningen tegen te gaan moeten er de komende jaren woningen worden bijgebouwd. De Schothorsterlaan 88 is één van de locaties die in aanmerking komt voor woningbouw.

Om welke kavels gaat het?

Op onderstaand kaartje is de locatie aangegeven. Het gaat om twee kavels (rood omrand) die in eigendom zijn van het Regionaal Sociaal Werkvoorzieningschap Amersfoort en omgeving (RWA). De gemeente wil de twee kavels van de RWA kopen. Daarbij is het plan om een ecologische verbinding en woningbouw op de kavel aan de kant van het Winkelpad te ontwikkelen. De andere kavel krijgt de bestemming park.

Hoe worden bewoners betrokken bij de plannen?

Het college heeft de ruimtelijke kaders opgesteld. Deze kaders worden ter besluitvorming voorgelegd aan de gemeenteraad. Na het vaststellen daarvan zullen de kaders verder worden uitgewerkt met omwonenden en geïnteresseerden.

Wanneer hoor ik weer over de plannen?

Na vaststelling van de globale ruimtelijke kaders door de gemeenteraad organiseren we een bijeenkomst voor alle omwonenden en geïnteresseerden. Wanneer dit precies is, hangt af van de besluitvorming in de raad. De bedoeling is om voor de zomervakantie de bijeenkomst te houden.

Hoe wordt het autoverkeer geregeld naar de woningen?

Er is nog geen keuze gemaakt op welke manier de kavel wordt ontsloten. Er zijn twee opties:

Variant 1: ontsluiting via naastgelegen wijk
De ontsluiting vindt in deze variant plaats via de wijk Schothorst en niet via de bestaande wegen in het park. Deze oplossing zal de minste impact op het park hebben, maar vraagt wel de meeste verkeerskundige ingrepen. Dat houdt in dat er een nieuwe brug aangelegd moet worden die sterk genoeg is voor autoverkeer. Ook dienen er een aantal andere maatregelen genomen te worden in de wijk om de verkeerstroom goed af te wikkelen.

Variant 2: ontsluiting via de Schothorsterlaan
Bij deze variant zal de ontsluiting gaan via de Schothorsterlaan. Dat is al een bestaande weg die de sportclubs nu ontsluit. Het laatste deel van de ontsluiting zal gaan via de Kersenboog. Op deze wijze wordt de opslag van Amfors ook ontsloten, maar wordt dan wel intensiever gebruikt.

De Schothorsterlaan ligt midden in het park. Blijft het wel groen?

In de huidige situatie wordt de kavel die is aangewezen als onderzoekslocatie gebruikt door Amfors als opslag voor de groenwerkzaamheden en heeft daarom ecologisch weinig waarde. Om dit te verbeteren komt er een ecologische verbinding over het terrein en zijn er ecologische uitwerkingspunten opgesteld. Op deze wijze kan de natuur ook profiteren van deze ontwikkeling. Er wordt gekozen voor gestapelde bouw, omdat dit minder ruimtelijke impact heeft op het terrein dan grond gebonden woningen met tuinen. Het realiseren van een ecologische verbinding staat ook in het beheerplan van Park Schothorst dat in 2013 door de gemeenteraad is vastgesteld.

Twitter en mail

Volg ook @Gem_Amersfoort op Twitter voor het laatste nieuws.

Of neem een abonnement op de nieuwsbrief AmersfoortMail.