Volgende stap in overgang van aardgas naar duurzame warmte

Gemeente Amersfoort heeft een intentieverklaring getekend met Warmtebedrijf Amersfoort (WBA). Hiermee kan het Warmtebedrijf in samenwerking met de gemeente onderzoek doen naar de rol van de gemeente en een plan uitwerken voor de aanleg van warmtenetten in de stad. Allereerst in de wijk Schothorst-Zuid en daarna mogelijk in andere wijken. Dit is een volgende stap in de overgang van aardgas naar duurzame warmte. Op weg naar een CO2-neutrale stad.

Voor de zomer heeft de gemeente met diverse marktpartijen gesproken over de realisatie van de overstap naar een nieuw warmtenet met warm water van duurzame energie. Eén van deze marktpartijen, Warmtebedrijf Amersfoort, kan nu aan de slag met een plan waarin komt te staan wat de haalbaarheid en kosten zijn. Het bedrijf is tevens in het bezit van een vergunning om twee op hout gestookte, biomassacentrales te bouwen die warmte kunnen gaan leveren aan het warmtenet.

Wijkaanpak aardgasvrij Schothorst Zuid

Met de intentieverklaring kunnen we in de wijkaanpak aardgasvrij voor Schothorst Zuid een volgende stap maken. Hiermee komt er een beter beeld van de kosten en inspanning die nodig zijn bij de aanleg van een warmtenet. Ook biedt dit de gemeente de mogelijkheid om verder te kijken naar de specifieke rol van de gemeente bij de aanleg van een warmtenet. Wethouder duurzaamheid Astrid Janssen: ‘ik vind het belangrijk om uit te zoeken hoe we de belangen van onze inwoners het beste dienen. Dat gaan we uitzoeken de komende tijd.’

Tot slot komt de gemeente met deze intentieverklaring mogelijk in aanmerking voor het rijkssubsidieprogramma Aardgasvrije Wijken. Naast Warmtebedrijf Amersfoort, staat de gemeente nog steeds open voor andere partijen die een rol kunnen spelen in de transitie van aardgas naar schone energie.

CO2-neutrale stad

Amersfoort werkt, samen met inwoners en ondernemers, aan een CO2-neutrale stad. CO2-neutraal betekent dat we alle energie die we gebruiken, duurzaam opwekken (met wind, zon en andere schone energiebronnen als warmte uit de aarde en het oppervlaktewater). Dat gaat ook over het verwarmen van onze huizen, kantoren en andere gebouwen. We streven naar zo min mogelijk gebouwen die worden verwarmd met aardgas. In de Warmtevisie staat hoe we van aardgas overschakelen naar duurzame warmte. Het plan is om voor een groot deel met warmtenetten te gaan werken, waarbij het water door verschillende duurzame bronnen wordt verwarmd. Kijk voor veel gestelde vragen en antwoorden over de warmtevisie op:

https://www.amersfoort.nl/bericht/vragen-en-antwoorden-over-de-warmtevisie.htm

Twitter en mail

Volg ook @Gem_Amersfoort op Twitter voor het laatste nieuws.

Of neem een abonnement op de nieuwsbrief AmersfoortMail.