Vergunning voor coffeeshop Snouckaertlaan (met vragen en antwoorden)

De gemeente Amersfoort heeft een horeca-exploitatievergunning en gedoogverklaring verleend aan Roots BV om een coffeeshop te exploiteren in het pand aan de Snouckaertlaan 30.

Vergunning voor coffeeshop Snouckaertlaan (met vragen en antwoorden)

De ondernemer voldoet aan alle voorwaarden die in januari 2016 zijn vastgesteld in het beleid voor de vestiging van een coffeeshop in Amersfoort.

In een bewonersbijeenkomst op 22 mei in De Observant informeert de gemeente genodigden uit de buurt over de vergunning en stelt de ondernemer zich voor. Direct omwonenden hebben voor deze bijeenkomt inmiddels een uitnodiging ontvangen. De meest gestelde vragen die de gemeente binnen krijgt worden hieronder beantwoord. Dit bericht wordt de komende dagen aangevuld.

Bewonersbijeenkomst 22 mei

In de vergunning zijn aanvullende voorwaarden opgenomen die erop zijn gericht de exploitatie van de coffeeshop zo goed mogelijk te laten verlopen. Zo zijn er bijvoorbeeld afspraken met de ondernemer over cameratoezicht en een portier. Tijdens het overleg met de bewoners in de buurt is er ruimte om met elkaar nadere afspraken te maken als daar behoefte aan is.
 
Ook zal de ondernemer de buurt tijdens de bijeenkomst informeren over zijn plannen voor het pand; bijvoorbeeld over de invulling van het pand, het parkeren in de buurt, het toezicht en afspraken over communicatie met de omwonenden. Omwonenden hebben een uitnodiging ontvangen

Beleid coffeeshops

De druk op de bestaande coffeeshops in Amersfoort is groot omdat de vraag in
Amersfoort groter is dan het aanbod. In het verleden waren er veel meer coffeeshops (13) dan de huidige drie. Om die reden is in januari 2016 nieuw beleid voor coffeeshops vastgesteld. Dit beleid maakt het mogelijk dat er maximaal zeven coffeeshops in Amersfoort gevestigd kunnen worden. In dit beleid is een aantal nadere criteria vastgesteld:

  • Een coffeeshop mag niet in een straat waar alleen gewoond wordt en waar geen andere bestemming is in de straat zoals bijvoorbeeld een horecabestemming.
  • Een coffeeshop mag niet binnen 250 meter van een middelbare school en binnen 100 meter van een basisschool worden gevestigd.
  • Er wordt een zogenoemd BIBOB-onderzoek gedaan naar de achtergrond van de ondernemer en het bedrijf en er wordt breed getoetst of de coffeeshop vanuit openbare orde, veiligheid en leefbaarheid mogelijk is.

Pas als aan al de criteria en eisen is voldaan, wordt een vergunning en  gedoogverklaring verleend.

Meest gestelde vragen en antwoorden

De meest gestelde vragen staan hieronder. Bewoners kunnen ook tijdens de bijeenkomst 22 mei hun vragen stellen.

Waarom zijn bewoners en ondernemers van de Snouckaertlaan en directe omgeving niet op een eerder moment in het proces geïnformeerd over het plan voor de vestiging van een coffeeshop?

We kunnen ons voorstellen dat mensen vragen hebben over de procedure en over de coffeeshop.

Een coffeeshop is een horecabedrijf. De gemeente legt in bestemmingsplannen de plekken vast waar horecabedrijven zich mogen vestigen. Op die bestemmingsplannen kunnen mensen inspreken. Als een horecabedrijf zich vestigt op een plek die als horeca is aangewezen, wordt er voor vergunningverlening niet met omwonenden overlegd over de komst van dat horecabedrijf. Na de vergunningverlening is er, als dat wenselijk is,overleg met de buurt. In dit geval is op maandag 22 mei een bijeenkomst voor de buurt. Aan de vestiging van coffeeshops zijn in het lokale (en nationale) coffeeshopbeleid strenge criteria gesteld. Zowel de ondernemer als de locatie worden streng getoetst en er worden diverse adviezen ingewonnen. De belangen van omwonenden worden in de toetsing en adviezen meegewogen.

Het is overigens niet zo dat omwonenden de kans ontnomen wordt om zich uit te spreken over de vestiging: ze kunnen tot en met 26 juni 2017 een bezwaarschrift indienen op basis waarvan de burgemeester het besluit om een vergunning te verlenen zal heroverwegen.

Recht tegenover het beoogde coffeeshoppand bevinden zich 15 appartementen (boven de apotheek en de Amershof). Hoe verhoudt zich dat tot het 5de criterium in de locatie-eisen?

De 5de locatie-eis luidt: ‘In een straat dan wel een duidelijk herkenbaar afzonderlijk gedeelte daarvan, waaraan bebouwing is gelegen die in hoofdzaak dient voor bewoning, wordt geen coffeeshop toegestaan.’ In de toelichting op het artikel is aangegeven dat bewoners die er voor gekozen hebben in een straat te gaan wonen waar uitsluitend gewoond wordt en geen horeca- of winkelactiviteiten plaats vinden, er op mogen vertrouwen dat in hun straat geen coffeeshop gevestigd wordt. In het geval van de Snouckaertlaan is hiervan geen sprake. Op een aantal panden in de straat rust een horecabestemming, waaronder op het pand waarin de coffeeshop gevestigd wordt.

Is het historische pand niet te ‘kostbaar’ om een coffeeshop in te vestigen?

Zoals aangegeven in het antwoord op vraag 1 heeft het pand een horecabestemming. Het was al bestemd voor een horecabedrijf.  

 

Heeft deze informatieavond wel zin aangezien de kaarten al geschud zijn en wij als bewoners zo laat worden geïnformeerd?

De vergunning is verleend. Een bezwaarschrift indienen kan tot en met 26 juni 2017.  De informatieavond is bedoeld om met omwonenden, als daar behoefte aan is, nadere afspraken temaken over prettig samen leven in de buurt. Tijdens de bijenkomst informeert de ondernemer omwonenden over hoe hij het bedrijf gaat exploiteren (wat komt er precies in het pand, wanneer gaan ze open, hoe gaat het eruit zien, hoe gaat hij om met parkeren in de buurt, hoe is het toezicht, welke afspraken worden gemaakt over communicatie met de omwonenden, et cetera).

Zie ook antwoord op vraag 1.

Is de coffeeshop voor de jonge bezoekers van de bioscoop toegankelijk?

Jongeren onder de 18 jaar worden niet toegelaten in een coffeeshop. Bezoekers moeten zich aan de deur legitimeren bij de portier, hij controleert de leeftijd. Met de ondernemer zijn daarnaast afspraken gemaakt over de inrichting van het terrein en het toezicht in de buurt. Zo wordt bijvoorbeeld het terrein aan de achterzijde voorzien van een hek en worden er zowel binnen als buiten camera’s geplaatst.

Zijn er meer plannen om vergunningen te verlenen in andere wijken?

Het Amersfoortse coffeeshopbeleid staat maximaal 7 coffeeshops toe. Ondernemers die een coffeeshop willen beginnen hebben zich in 2016 kunnen melden en zijn op een wachtlijst geplaatst. Op dit moment wordt de wachtlijst van boven naar beneden afgewerkt.

Ik woon redelijk in de buurt, waarom heb ik geen brief ontvangen? Hoe weet ik wanneer de bijeenkomst is?

De burgemeester heeft er voor gekozen om alleen direct omwonenden (Snouckaertlaan, stukje Korte Bergstraat en stukje Utrechtseweg) uit te nodigen voor de bewonersavond op maandag 22 mei in De Observant. Wanneer u vragen heeft of iets wilt meegeven aan de gemeente of ondernemer kunt u ons bellen op 14 033. U mag ook uw gegevens doorgeven, zodat wij u terug kunnen bellen.

Sluit
  1. Stuur deze pagina door
  2. Bedankt
Stuur deze pagina door

Twitter en mail

Volg ook @Gem_Amersfoort op Twitter voor het laatste nieuws.

Of neem een abonnement op de nieuwsbrief AmersfoortMail.