Transformatie De Hoef een stap verder

Het college van B&W heeft de plannen: -het ontwikkelkader en de startnotitie omgevingsplan- voor de Hoef ter besluitvorming aan de gemeenteraad voorgelegd. De raad buigt zich voor de zomer over deze plannen.

Het Ontwikkelkader De Hoef-West geeft een indruk van de ambities en wensen. Daarnaast is te zien waar ruimte komt voor bijvoorbeeld sport en spel, parkeren en winkelen. Kortom, alles wat bij een echte stadswijk hoort. De projectontwikkelaars kunnen op basis van het ontwikkelkader hun bouwplannen verder uitwerken binnen de kaders van het ontwikkelkader. Voor de gemeente vormt het kader een basis om samen met de gebiedspartners het openbaar gebied vorm te geven.

Inbreng belanghebbenden

Tijdens vele bijeenkomsten zijn belanghebbenden intensief meegenomen bij de totstandkoming van het ontwikkelkader. Mede op basis van hun reacties is het ontwikkelkader aangepast. Dit gebeurde onder andere tijdens zogenaamde ‘Hoef Cafés’: deze bestonden uit plenaire sessies en tafelgesprekken rondom thema’s in kleiner gezelschap. Bezoekers konden aangeven op welke manier ze betrokken willen blijven bij de gebiedsontwikkeling: informatie ontvangen, of actief meedoen. De reacties zijn verwerkt in een reactie-overzicht.

Ontwikkelgebied De Hoef

Amersfoort bouwt de komende jaren op diverse locaties in de stad verschillende woningen die aansluiten bij de behoefte van woningzoekenden. Tegelijkertijd investeert Amersfoort in ondernemen en werken. De Hoef is zo’n ontwikkelgebied. Nu is het vooral een kantoorgebied met bedrijven en onderwijsinstellingen. Straks een stadswijk met een mix aan functies: wonen, werken, onderwijs, winkels en horeca. Waarbij duurzaamheid een factor van belang is: slimme mobiliteitsoplossingen, gemak voor fietsers, duurzame energievoorzieningen en duurzame bouw. Hoe de wijk er precies komt uit te zien, dat is aan de toekomst.

Twitter en mail

Volg ook @Gem_Amersfoort op Twitter voor het laatste nieuws.

Of neem een abonnement op de nieuwsbrief AmersfoortMail.