Toekomstfonds opnieuw open voor betere aansluiting onderwijs arbeidsmarkt

De gemeente Amersfoort wil samen met partners uit het onderwijs en bedrijfsleven de kansen van jongeren op de arbeidsmarkt zo groot mogelijk maken. Daarom is ook in 2019 de subsidieregeling Toekomstfonds Onderwijs-Arbeidsmarkt opengesteld.

Toekomstfonds opnieuw open voor betere aansluiting onderwijs arbeidsmarkt

Onderwijs en bedrijfsleven kunnen er gebruik van maken. De regeling richt zich op een verbetering van de aansluiting van onderwijs op de arbeidsmarkt. Tot 1 april 2019 kunnen samenwerkingsinitiatieven worden aangedragen voor een bijdrage uit dit Toekomstfonds. Voor 2019 is een budget van €200.000,- beschikbaar.

Het Toekomstfonds sluit aan op de Agenda Onderwijs-Arbeidsmarkt. De agenda is in het najaar van 2018 geëvalueerd. Daaruit blijkt dat partners de onderlinge samenwerking, met daarin een hoofdrol voor het Toekomstfonds, belangrijk vinden. Enkele speerpunten op de agenda zijn aangepast en het aantal is teruggebracht van vijf naar vier. Sommige initiatieven die in aanmerking komen voor subsidie hebben meer ruimte nodig in de opstartfase. Daarom geeft het Toekomstfonds ook de mogelijkheid om subsidie aan te vragen voor projecten die twee schooljaren duren.  

Vier speerpunten

Samen met haar partners heeft de gemeente vier speerpunten opgenomen op de Agenda Onderwijs-Arbeidsmarkt 2019-2021:

  • Verhogen van perspectieven op de arbeidsmarkt voor minder kansrijke jongeren op vo en mbo
  • Snellere en betere match van stages en leerbanen bij mkb-bedrijven
  • Vergroten van enthousiasme en instroom van jongeren voor sectoren waar personeelstekorten zijn of dreigen
  • Meer inbreng van kennis uit de praktijk in opleidingen

"Ondernemers en onderwijsinstellingen zijn zich er steeds meer van bewust dat het essentieel is om onderwijs in de praktijk te brengen,” vertelt wethouder Onderwijs en arbeidsmarkt Fatma Koşer-Kaya. “We zien heel mooie voorbeelden waar die samenwerking ook gevonden wordt. Het onderwijs werkt eraan om de toekomstige werknemers op school datgene te leren wat ze in de praktijk echt kunnen en moeten toepassen. Lesprogramma’s en stages worden beter ingericht dankzij deze samenwerking. Met het Toekomstfonds nodigen wij scholen en ondernemers uit om vernieuwend en inspirerend te zijn. Daar hebben de jongeren, het bedrijfsleven en de onderwijsinstellingen allen baat bij."

Tussen 2016 en 2018 zijn in totaal 27 subsidieaanvragen gehonoreerd. De projecten uit 2016 en 2017 zijn inmiddels afgerond. Dankzij de aanjaagfunctie van het Toekomstfonds zijn veel positieve en aansprekende resultaten bereikt, zoals te lezen is in de digitale verslagen van 2016 en 2017. Daarom is besloten de regeling ook in 2019 open te stellen.

Gezamenlijke agenda

De Agenda Onderwijs-Arbeidsmarkt 2019-2021 is een samenwerking tussen onderwijsinstellingen, bedrijfsleven en gemeente. Iedere partner draagt via de inzet van menskracht en/of (financiële) middelen aan een goede regionale verbinding tussen onderwijs en bedrijfsleven. 

De partners zijn HU Amersfoort, MBO Amersfoort, ROC Midden Nederland, Hoornbeeck College, VO-kamer, VNO-NCW provincie Utrecht, Federatie van Bedrijvenkringen Regio Amersfoort, De Maatschappij Eemland, Vereniging Amersfoortse Bedrijven (VAB), Vereniging Amersfoortse Ondernemers (VAO) en gemeente Amersfoort.

Meer informatie: Toekomstfonds Onderwijs-Arbeidsmarkt

Twitter en mail

Volg ook @Gem_Amersfoort op Twitter voor het laatste nieuws.

Of neem een abonnement op de nieuwsbrief AmersfoortMail.