Samenvatting collegebesluiten van 31 augustus 2021

Het college van burgemeester en wethouders neemt wekelijks besluiten, onderverdeeld in bespreekstukken en hamerstukken. Onderstaand vindt u de lijst van deze besluiten, inclusief korte toelichtingen per besluit.

Samenvatting collegebesluiten van 31 augustus 2021

Bespreekstukken

Evaluatie Prestatieafspraken 2020

De gemeente maakt met corporaties de Alliantie, Portaal en Omnia Wonen en huurdersorganisaties HBVA-Amersfoort, Hestia en SHOW jaarlijks prestatieafspraken. Het zijn afspraken op de onderwerpen voorraadontwikkeling, woonruimteverdeling, doorstroming, betaalbaarheid, wonen en zorg en ouderenhuisvesting, leefbaarheid en veiligheid en duurzaamheid. Doel is met deze afspraken bij te dragen aan de woonopgaven in Amersfoort. In deze raadsinformatiebrief wordt de raad over deze evaluatie geïnformeerd. Voor 2021 zijn nieuwe prestatieafspraken opgesteld. De voorbereidingen om te komen tot prestatieafspraken voor 2022-2023 zijn van start gegaan.

College-inzet Prestatieafspraken 2022-2023 met de Alliantie, Portaal, Omnia Wonen, HBVA-Amersfoort, Hestia en SHOW

De raad kan via een peiling de college-inzet voor de Prestatieafspraken 2022-2023 aangeven. De gemeente sluit jaarlijks prestatieafspraken met woningcorporaties de Alliantie, Portaal en Omnia Wonen en huurdersorganisaties HBVA-Amersfoort, Hestia en SHOW. Binnenkort start het proces om te komen tot prestatieafspraken voor de periode 2022-2023. In de prestatieafspraken worden afspraken gemaakt op de onderwerpen voorraadontwikkeling, doorstroming, woonruimteverdeling, wonen en zorg en ouderenhuisvesting, leefbaarheid en veiligheid en duurzaamheid.

Hamerstukken

Modelkeuze ontwerpbestemmingsplan Voorzieningencluster Laakse Tuinen en Westelijk park fase 2

In het nog te ontwikkelen gebied Laakse Tuinen (Vathorst) willen Stichting voor Katholiek Primair Onderwijs Amersfoort e.o. en Stichting Meerkring een scholencluster bouwen. Ook worden enkele hockeyvelden en een gedeelte van het westelijk park betrokken in dit plan. Het huidige bestemmingsplan ‘Hooglanderveen en Vathorst’ biedt onvoldoende mogelijkheden om een nieuw uitwerkingsplan op te stellen. Om de ontwikkeling van het scholencluster mogelijk te maken, moet er een nieuw bestemmingsplan worden opgesteld. Ontwikkelingsbedrijf Vathorst informeert eigenaren van de te bouwen woningen en de woningen die in de toekomst verkocht gaan worden over deze plannen. De reacties van betrokkenen worden waar nodig verwerkt in het concept-ontwerpbestemmingsplan. Aan de raad wordt gevraagd in te stemmen met Modelkeuze 1 bestemmingsplan Voorzieningencluster Laakse Tuinen en Westelijk park fase 2.

Inruilsubsidie voor benzinebrommers

In Amersfoort rijden circa 10.000 benzinebrommers rond. Om ook de eigenaren van deze vervuilende brommers te verleiden tot een schonere vervoerskeuze is in het voorjaar de campagne Ik ga elektrisch gestart. Hiermee kunnen mensen met een brommer één week gratis een e-scooter, e-bike of speed-pedelec uitproberen of 30 minuten gratis een deelscooter uitproberen. Als extra stimulans is vanaf 8 september ook een inruilactie mogelijk. Als inwoners hun vervuilende brommer laten slopen bij een erkend bedrijf en inruilen voor schoon vervoer of deelmobiliteit, kunnen ze een subsidie aanvragen van € 400. In totaal kunnen 500 brommerrijders gebruik maken van deze subsidieregeling, mits ze een erkend sloopbewijs hebben. De actie start per 8 september en loopt tot eind 2022.

Aangaan convenant met FC Utrecht en wethouder Sport machtigen tot ondertekening

Gemeente Amersfoort en SRO Buurtsportcoach gaan opnieuw een samenwerking aan met FC Utrecht op het gebied van sportstimulering voor inactieve groepen in Amersfoort. Afspraken hiervoor worden vastgelegd in een convenant. Ieder jaar worden activiteiten in een andere wijk georganiseerd. Komend jaar is dat Kruiskamp.

Procesbesluit tot vernietiging vijfde en zesde tussenbeslissing bindend advies Vahstal – Gemeente Amersfoort

Het college besluit twee tussenbeslissingen in het bindend advies over het geschil tussen gemeente en Vahstal voor te dragen voor vernietiging. Zoals ook in dit collegebericht staat, zijn partijen inmiddels met elkaar in overleg om het geschil op minnelijke wijze te kunnen beëindigen.

Aanbesteding vervoer jeugd GGZ

De Regio Amersfoort (Amersfoort, Baarn, Bunschoten, Eemnes, Leusden, Soest en Woudenberg) sluit per 1 januari 2022 een nieuw contract voor het vervoer jeugd GGZ. Begin september start hiervoor een nieuwe aanbesteding. Als kinderen vervoer nodig hebben van en naar een behandellocatie voor GGZ dan moeten ouders en/of verzorgenden dit zelf regelen. Pas wanneer ouders niet in staat zijn om dit vervoer te organiseren, wordt per situatie bekeken of het kind in aanmerking komt voor ondersteuning bij het vervoer. Met het nieuwe contract bieden we een passende oplossing aan de jeugdigen, wiens ouders/verzorgenden het vervoer van en naar een behandellocatie niet kunnen regelen.

Beantwoording schriftelijke raadsvragen over:

  • hekken en camping op Leusderweg 320;
  • verhuurbedrijven kano’s en SUP-boards Heiligenbergerbeek;
  • WOB-vriendelijke stad.

Meer lezen/informatie

Benieuwd naar de volledige lijst, inclusief onderliggende stukken? Bekijk deze dan op Notubiz.

Twitter en mail

Volg ook @Gem_Amersfoort op Twitter voor het laatste nieuws.

Of neem een abonnement op de nieuwsbrief AmersfoortMail.