Samenvatting collegebesluiten van 11 juni 2019

Het college van burgemeester en wethouders neemt wekelijks besluiten, onderverdeeld in bespreekstukken en hamerstukken. Onderstaand vindt u de lijst van deze besluiten, inclusief korte toelichtingen per besluit.

Bespreekstukken

Onderwijsstad

Amersfoort stelt zich kandidaat voor de titel Onderwijsstad 2020. Het onderwijsveld en de gemeente werken hiertoe samen. Het biedt de perfecte gelegenheid om te laten zien hoeveel de afgelopen jaren in Amersfoort is bereikt op het gebied van onderwijs en onderwijshuisvesting, en tegelijk om vooruit te kijken naar het onderwijs van de toekomst. Mocht Amersfoort de titel krijgen, dan hoort daar ook de organisatie van de Nationale Onderwijsweek 2020 bij.

Masterplan Wagenwerkplaats en bijbehorende stukken

Het college van B&W heeft het Masterplan Wagenwerkplaats 2019 en de startnotitie voor het bestemmingsplan voor de deelgebieden West en Midden vastgesteld. Beide plannen worden binnenkort aan de gemeenteraad ter besluitvorming voorgelegd. Voor het deelgebied Oost wordt een apart plan gemaakt.

De Wagenwerkplaats is een voormalig onderhoudswerkplaats voor treinen. Het gebied is circa 20 hectare groot en ligt ten westen van het station Amersfoort CS en ten noorden van het spoorwegemplacement. Eigenaar NS heeft in de afgelopen jaren, voor eigen rekening en risico, intensief samengewerkt met bewoners, gemeente, eigenaren, gebruikers en andere belanghebbenden om plannen te maken voor de ontwikkeling van dit gebied. In het Masterplan wordt uitgegaan van de bouw van minimaal 650 woningen, waarvan minimaal 30% sociale huurwoningen. Er komen ongeveer 90% appartementen. De overige woningen zijn stadswoningen, beneden-en bovenwoningen, maisonnettes en/of grondgebonden woningen. Voor het hele gebied is circa 26.000 m2 ruimte voor kantoren, horeca, evenementen, sport en andere stedelijke, gemengde functies. De ambitie is om de Wagenwerkplaats tot een bruisend stadsdeel te laten uitgroeien. Bewoners worden volop betrokken bij deze ontwikkeling.

De Wagenwerkplaats is onderdeel van het gebied ‘Langs Eem en Spoor’. Wagenwerkplaats bestaat uit drie deelgebieden: West, Midden en Oost. In het Masterplan is aangegeven dat begonnen wordt in West en Midden omdat deze plannen het meest zijn uitgewerkt.

Eerste Duurzaamheidsrapportage

Amersfoort heeft een belangrijke opgave om stad leefbaar te houden ook voor toekomstige generaties.  Daarop sturen we veelal vanuit een faciliterende rol waarmee inmiddels ook al veel stappen zijn gezet. Om te meten waar we inmiddels staan is er nu een duurzaamheidsrapportage waarin we terug- en vooruitblikken op het gebied van:  CO2 en energie, luchtkwaliteit en duurzame mobiliteit, circulaire Economie en Klimaatadaptatie.
 
De duurzaamheidsrapportage biedt inzicht in de twee kernvragen: Wat zijn de behaalde resultaten? En hoe ver zijn we nog af van de gestelde doelen? 
 
De gegevens uit de duurzaamheidsrapportage kunnen de gemeente Amersfoort helpen om tijdig bij te sturen en beleid of ambities aan te passen. Deze rapportage is een eerste monitor,  die ons ook meteen de beperking van de meetbaarheid laat zien. Dat heeft allereerst te maken met de rol van de gemeente als facilitator waarbij er veel aandacht is voor het scheppen van randvoorwaarden en de gemeente niet zelf verantwoordelijk is voor de uitvoering. Daarnaast is het beleid niet altijd meetbaar geformuleerd en zijn er geen landelijke indicatoren aanwezig. Voor de gemeente Amersfoort is deze  duurzaamheidsrapportage een groeimodel, dat jaarlijks aangepast en verbeterd kan worden. 
 
Deze duurzaamheidsmonitor laat heel voorzichtig zien dat we het niet slecht doen en in de pas lopen met andere gemeenten. Om te kunnen beoordelen of we onze doelen gaan halen is nodig te weten wat het rijk voor maatregelen gaat nemen. Daarvoor wachten we op de uitkomst van het klimaatakkoord. Er zijn een hoop afhankelijkheden van het rijk.

Hamerstukken

Beleidsregels landelijke toegang maatschappelijke opvang

De gemeente Amersfoort vindt het belangrijk dat voor iedereen die het nodig heeft, passende opvang beschikbaar is. Daarom tekent Amersfoort het convenant landelijke toegankelijkheid maatschappelijke opvang. Gemeenten die het convenant ondertekenen, gaan met elkaar de overeenkomst aan dat zij onderling de meest geschikte gemeente of regio zoeken voor iemand die aanklopt voor maatschappelijke opvang. Totdat de plek gevonden is waar iemand het traject kan volgen dat de meeste kans van slagen heeft, biedt de gemeente waar de persoon zich heeft aangemeld de eerste opvang. Hiermee wordt voorkomen dat mensen te laat of niet de hulp krijgen die zij nodig hebben.

Parkeerbesluiten 2019-II en Parkeerverordeningen 2019-II

Met het vaststellen van de Parkeerverordening 2019-II en de Verordening Parkeerbelastingen 2019-II wordt de invoering per 30 september 2019 van vergunningparkeren in het Vermeerkwartier en in het Bergkwartier geformaliseerd. Er zijn geen andere inhoudelijke wijzigingen ten opzichte van de verordeningen voor 2019.

Wabo Projectbesluit Soesterweg 156 A

Het projectbesluit is nodig voor het doorlopen van de procedure om te komen tot het verlenen van een omgevingsvergunning voor het wijzigen van het gebruik van een bijbehorend bouwwerk naar een zelfstandige woning en het tegelijkertijd legaliseren van een gerealiseerde uitbreiding van het bijbehorend bouwwerk op Soesterweg 156A. Met de verklaring van geen bedenkingen geeft de raad aan geen bedenkingen te hebben tegen het verlenen van de omgevingsvergunning.

Startnotitie bestemmingsplan Zangvogelweg 140

Op de locatie aan de Zangvogelweg 140 wordt een voormalig schoolgebouw gesloopt en is woningbouw voorzien. Het gaat hier om de bouw van 150 appartementen in twee gebouwen. Deze gebouwen worden 23 en 60 meter hoog waardoor er voldoende ruimte blijft om deze locatie te ‘vergroenen’. Het ontwikkelen van deze locatie is in strijd met het ter plaatse geldende bestemmingsplan wat betekent dat er een nieuw bestemmingsplan Zangvogelweg 140 wordt opgesteld. Een hoogbouw effectrapportage zal onderdeel uitmaken van dit bestemmingsplan.

Beantwoording raadsvragen over:

  • asfaltcollectoren en budgetoverschrijding WO
  • weigeren om vragen te beantwoorden en de verdeling personele lasten van 1 mln.

Benieuwd naar de volledige lijst, inclusief onderliggende stukken?Bekijk dan de besluitenlijst van 11 juni 2019.

Twitter en mail

Volg ook @Gem_Amersfoort op Twitter voor het laatste nieuws.

Of neem een abonnement op de nieuwsbrief AmersfoortMail.