Samenvatting collegebesluiten 9 maart 2021

Het college van burgemeester en wethouders neemt wekelijks besluiten, onderverdeeld in bespreekstukken en hamerstukken. Onderstaand vindt u de lijst van deze besluiten, inclusief korte toelichtingen per besluit.

Samenvatting collegebesluiten 9 maart 2021

Hamerstukken

Uitvoering rijkscompensatieregeling tegemoetkoming verhuurders sportaccommodaties (TVS) 4e kwartaal 2020

In de periode van 1 oktober tot en met 31 december 2020 kregen sportverenigingen opnieuw te maken met coronamaatregelen. Zoals de sluiting van sportkantines, een verbod op wedstrijden en geen of minder trainingen voor volwassenen.  Hierdoor vielen voor hen belangrijke inkomstenbronnen weg - zoals kantineomzet en inkomsten van toernooien - en konden ze slechts beperkt gebruik maken van dezelfde ruimte. Daarom hoeven zij (een deel van) de huur en pacht voor de maanden oktober, november en december 2020 niet te betalen. SRO, verhuurder van de accommodaties, vraagt compensatie voor de kwijtgescholden huur aan via de regeling Tegemoetkoming Verhuurders Sportaccommodaties COVID-19 van het Rijk. Daarmee beperken we de financiële gevolgen van de coronamaatregelen voor sportverenigingen.

Ondertekening Citydeal Impact Ondernemen

De gemeente Amersfoort doet mee aan de City Deal Impact ondernemen. De gemeente zet in op het versterken van het netwerk van sociaal ondernemers en het verder ontwikkelen van het inkoop- en aanbestedingsbeleid uit 2019. Daarmee wil Amersfoort de impact van sociaal ondernemen in de stad vergroten en de bijdrage hiervan aan maatschappelijke doelen. Voorbeelden zijn duurzaamheidsopgaven en inclusief werkgeverschap waardoor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt beter geholpen worden aan een baan.

City Deals zijn een onderdeel van Agenda Stad (www.agendastad.nl) waarin gemeenten, maatschappelijke partners, bedrijfsleven en rijksoverheid samenwerken aan het versterken van de groei, leefbaarheid en innovatie van Nederlandse steden. Via een City Deal werken de partijen aan een oplossing voor een concreet stedelijk probleem.

Nieuwe tranche startersleningen          

Inwoners die voor het eerst een woning willen kopen, maar net te weinig kunnen lenen bij hun eerste hypotheekverstrekker kunnen bij de gemeente een aanvraag indienen voor een starterslening. De gemeente wil de met een nieuwe tranche de starterslening ook vanaf 2021 mogelijk maken.  Met eenmalig € 3.500.000,- kunnen minimaal 100 starters geholpen worden. Een starter kan maximaal € 35.000,- aanvragen voor een woning met een koopsom onder de NHG-grens (in 2021 € 325.000,-). Als er energiebesparende maatregelen worden meegefinancierd dan is de grens 6 procent hoger, namelijk € 344.500,-. De lening is alleen beschikbaar voor starters die minimaal één jaar staan ingeschreven in de Basisregistratie Personen van de gemeente Amersfoort. Meer informatie: www.amersfoort.nl/starterslening.

Gewijzigde vaststelling bestemmingsplan Magelhaenstraat e.o. (Parkweelde 3)

Het bestemmingsplan Magelhaenstraat e.o. (Parkweelde 3) moet door de gemeenteraad vastgesteld worden, waarbij de ingediende zienswijzen zijn meegewogen. De Alliantie wil hier 224 appartementen en 16 grondgebonden woningen slopen. Hiervoor terug komen 400 nieuwbouwwoningen, waarvan het grootste deel in de sociale huur. Ook komen er 80 woningen in het middensegment. Met dit woningbouwplan verbetert de kwaliteit van de woningen op deze locatie en wordt een meer gevarieerd woningaanbod gerealiseerd. Dit plan draagt bij aan de woonopgave van Amersfoort om 1.000 woningen per jaar te bouwen tot 2030 die betaalbaar, passend en duurzaam zijn.

Vaststelling Chw bestemmingsplan Vinkenhoef, exploitatieplan Vinkenhoef en beeldkwaliteitsplan Vinkenhoef

Voor het noordelijk deel van het bedrijventerrein De Wieken – Vinkenhoef is een bestemmingsplan, een exploitatieplan, een beeldkwaliteitsplan en een beleidsregel Duurzaamheid Vinkenhoef gemaakt. Deze plannen zijn nodig om de locatie te ontwikkelen tot een duurzaam en circulair bedrijventerrein. Er komt een milieu breng/overslag station, zodat de ROVA zich hier kan vestigen. Daardoor komt er in de Kop van Isselt, op de huidige locatie van de ROVA, ruimte voor woningbouw. Ook komt er in de Wieken-Vinkenhoef ruimte voor andere bedrijven. Een bijzonder onderdeel in het gebied vormt het cultuurhistorische complex van een villaboerderij met veestal aan de oostkant van het gebied. Omdat het bestemmingsplan voor dit deelgebied verouderd is, is het meegenomen in het bestemmingsplan. De plannen zijn eind 2020 ter inzage gelegd. In deze periode zijn enkele zienswijzen ingediend. De ingediende zienswijzen hebben niet geleid tot wijzigingen in het bestemmingsplan en exploitatieplan.

Beantwoording schriftelijke raadsvragen over:

  • Eemside - waar blijven de woningen;
  • kosten WOB-verzoek;
  • 'kap bij Sortie 02';
  • 'hoe kan een bos verdwijnen';
  • goederentreinen en de Westelijke Ontsluiting;
  • 'een nog hogere prijs voor een onnodige weg'.

Meer lezen/informatie

Benieuwd naar de volledige lijst, inclusief onderliggende stukken? Bekijk deze dan op Notubiz.

Twitter en mail

Volg ook @Gem_Amersfoort op Twitter voor het laatste nieuws.

Of neem een abonnement op de nieuwsbrief AmersfoortMail.