Samenvatting collegebesluiten 9 februari 2021

Het college van burgemeester en wethouders neemt wekelijks besluiten, onderverdeeld in bespreekstukken en hamerstukken. Onderstaand vindt u de lijst van deze besluiten, inclusief korte toelichtingen per besluit.

Samenvatting collegebesluiten 9 februari 2021

Hamerstukken

Het vaststellen van een straatnaam nabij de Zangvogelweg

Op de locatie van de gesloopte ROC-school aan de Zangvogelweg worden twee woongebouwen gerealiseerd. De panden krijgen adressen aan een nieuw pad, het Aalscholverpad.

Programma Omgevingswet

Vanaf 2022 werken we in Nederland met de Omgevingswet; een nieuwe wet die tot doel heeft alles wat kan en mag in de fysieke leefomgeving eenvoudiger en beter te organiseren. De gemeente Amersfoort heeft een Programma Omgevingswet om ervoor te zorgen dat we alles wat nodig is om volgens deze wet te kunnen werken goed en op tijd klaar hebben. Dat programma is opgedeeld in vijf sporen, waar de gemeente in samenhang aan werkt: 1) omgevingsvisie en omgevingsplan, 2) digitaal stelsel omgevingswet, 3) dienstverlening en de omgevingsvergunning, 4) participatie en communicatie en 5) leren en organiseren. Het programma Omgevingswet is volop in uitvoering. De gemeente Amersfoort ligt goed op koers om klaar te hebben wat klaar moet zijn op 1 januari 2022 met de invoering van de wet. Ook in de jaren daarna moet er nog veel werk verzet worden, bijvoorbeeld voor het opstellen van het Omgevingsplan. De wet geeft tot 31/12/2029 de tijd om dat te doen.

Bestuurlijke reactie Rekenkameronderzoek Handhaving in de openbare ruimte

Reactie van het college over rekenkameronderzoek handhaving in de openbare ruimte. Reactie wordt naar leden rekenkamer gestuurd.

Maatregelen dure scheefhuur

Een deel van de huurders van sociale huurwoningen woont met een relatief laag inkomen in een woning met een relatief hoge huur. Dit wordt ook wel dure scheefhuur genoemd en kan zorgen voor financiële problemen voor deze huurders. De gemeenteraad heeft het college gevraagd om samen met de woningcorporaties tot een oplossing te komen. Zowel landelijk als in Amersfoort zijn en worden maatregelen genomen om dit probleem aan te pakken. Tot nu toe was dit vooral maatwerk op het moment dat zich een concreet probleem voordeed. Daarnaast is er nu op rijksniveau bepaald dat de huren voor deze groep eenmalig verplicht worden verlaagd. Tot slot is er een wet in de maak die het corporaties mogelijk maakt tijdelijke huurkortingen te verlenen. Met deze initiatieven hebben corporaties en huurders naar verwachting dan ook effectief instrumentarium in handen om huren structureel/tijdelijk te verlagen.

Aanpak positie bromfiets, snorfiets en speed-pedelec

De gewenste positie van de snorfiets, bromfiets en speed-pedelec op de rijbaan of fietspad is onderzocht. Snorfietsen (met blauwe kentekenplaat) blijven gebruik maken van het fietspad. Bromfietsen (met gele kentekenplaat) worden op meer plaatsen naar de rijbaan verwezen. De speed-pedelec vormt een duurzaam alternatief voor de auto op verplaatsingen tussen 15-40km. Formeel betreft het een ‘bromfiets’, wat betekent dat zij op veel plaatsen in de stad op de rijbaan moet rijden. Bestuurders van de speed-pedelec ervaren dat als onveilig en stressvol. Als proef kunnen gebruikers onder voorwaarden binnenkort een ontheffing aanvragen voor het gebruik van de fietspaden. De proef loopt tot 31 december 2022.

Terugblik jaarwisseling 2020-2021

Meer dan andere jaren kende deze jaarwisseling een onvoorspelbaar karakter: niet bekend was immers wat de coronamaatregelen en het vuurwerkverbod voor effecten zouden hebben. In algemene zin kijkt het college terug op een jaarwisseling die op de meeste plekken in Amersfoort relatief rustig is verlopen met uitzondering van enkele straten in het Soesterkwartier. Veel mensen hebben gehoor gegeven aan de regels en vierden de jaarwisseling rustig thuis. Voor specifieke doelgroepen van (kwetsbare) jongeren zijn activiteiten georganiseerd. Inzet van professionals en betrokken inwoners hebben in belangrijke mate bijgedragen aan het verloop. De schade bedroeg zo’n 40.000 euro. Daarnaast moet een speeltoestel in Park Schothorst worden vervangen.

Voortgang gebiedsgericht werken

Gebiedsgericht werken gaat over de communicatie en samenwerking met de stad, op het snijvlak tussen fysiek, sociaal en veilig. Zo kunnen we onze energie richten op wat nodig is en meer verantwoordelijkheid en zeggenschap bij de stad neerleggen. Gebiedsgericht werken doen we samen, zowel binnen ons college en de ambtelijke organisatie als met (organisaties in) de stad. De afgelopen jaren hebben we een aantal goede resultaten bereikt met gebiedsgericht werken. Een gebiedsgerichte aanpak van vragen, wensen, kansen en problematiek samen met bewoners en organisaties uit een wijk zorgt voor nieuwe energie, grotere saamhorigheid en een groter veiligheids- en leefbaarheidsgevoel.

Aanvraag om tegemoetkoming in planschade

Er is een aanvraag binnengekomen voor tegemoetkoming in planschade. Een adviesbureau heeft hierover een advies uitgebracht dat door de gemeente wordt opgevolgd. De aanvrager wijst een tegemoetkoming in de geleden planschade toe.

Subsidieregeling Toekomstfonds voor duurzame ontwikkeling

Duurzaamheid is een onderwerp waar alle inwoners en ondernemers van Amersfoort in meer of mindere mate bij betrokken zijn. Binnen het programma Duurzame Ontwikkeling richten we ons op de thema’s energietransitie (gebouwde omgeving en duurzame mobiliteit) en circulaire economie (materialen). Binnen het programma geven we inwoners, instellingen en bedrijven volop ruimte en mogelijkheden om initiatieven en projecten te realiseren die bijdragen aan een duurzame stad. Ze kunnen indien nodig gebruik maken van de (financiële) middelen uit het coalitieakkoord in de vorm van het Toekomstfonds.

Ontwerpverklaring van geen bedenkingen voor het bouwen een hotel aan De Windturbine 10

De Bastion Hotel Groep wil op aan de Windturbine (bedrijventerrein De Wieken Vinkenhoef) een hotel bouwen met 138 kamers, waarbij 123 parkeerplaatsen worden gerealiseerd. Deze ontwikkeling is niet mogelijk volgens het huidige bestemmingsplan. Om voor de bouw van het hotel een vergunning te verlenen, is een planologische procedure nodig. Aan de raad wordt gevraagd een ontwerpverklaring van geen bedenkingen af te geven zodat deze samen met een ontwerp bestemmingsplan ter inzage kan worden gelegd.

Beantwoording schriftelijke raadsvragen over:

 • oud en nieuw in het Soesterkwartier;
 • abri’s;
 • het collegebericht kostenstijging bij het huishouden;
 • Huize Randenbroek;
 • mag je wel giften ontvangen in de bijstand;
 • 'Schenkingen aan bijstandsgerechtigden';
 • 'Inlichtingenplicht Participatiewet';
 • de Banenafspraak arbeidsbeperkten;
 • schoolplein st Josephschool in Hooglanderveen;
 • schoolplein st Josephschool in Hooglanderveen;
 • jong en oud in één huis - Duowonen;
 • Amersfoort heeft een tekort aan studieplekken;
 • vervolgvragen - een einde aan oneerlijke voorselectie en wachtlijsten op basisscholen;
 • Biomassa;
 • 'De vraag is niet of, maar hóe we naar meer 30km/u gaan'.

Meer lezen/informatie

Benieuwd naar de volledige lijst, inclusief onderliggende stukken? Bekijk deze dan op Notubiz.

Twitter en mail

Volg ook @Gem_Amersfoort op Twitter voor het laatste nieuws.

Of neem een abonnement op de nieuwsbrief AmersfoortMail.