Samenvatting collegebesluiten 8 september 2020

Samenvatting collegebesluiten 8 september 2020

Bespreekstukken

Markt, horeca en openbare ruimte

Het college heeft verschillende verzoeken binnengekregen over het gebruik van de openbare ruimte in de binnenstad naar aanleiding van coronamaatregelen. Hierover besluit ze het volgende: de markten kunnen per 1 november 2020 terugkeren naar de Hof en het Lieve Vrouwe Kerkhof. Het verzoek van horecaondernemers om uitgebreide zomerterrassen in het komend winterseizoen weatherproof te maken is afgewezen. Wel zal de gemeente per plein inventariseren welke mogelijkheden er zijn om de dalende inkomsten van de horeca te verzachten door tijdelijk (tot 1 april) de huidige gevelterrassen te overkappen en de markt anders in te richten zodat er iets meer ruimte ontstaat voor kleine uitbreiding van de reguliere winterterrassen.

Hamerstukken

Gewijzigde vaststelling bestemmingsplan Laan van Duurzaamheid

Op de Laan van Duurzaamheid (hoek Rondweg-Noord, Oude Zevenhuizerstraat) gaat SchipperBosch woningbouw realiseren. Het gaat om ruim honderd woningen, waarvan minimaal 30 prodent sociale huur. Bij de vaststelling van het bestemmingsplan ‘Laan van Duurzaamheid’ in 2018 voorzag het plan ook in de bouw van een nieuw tankstation. De Afdeling Bestuursrechtspraak van Raad van State, heeft om nader onderzoek gevraagd over dit deel van het plan. Naar aanleiding van deze uitspraak heeft SchipperBosch besloten om op de locatie van het tankstation ook woningen te realiseren. Daarom wordt het tankstation uit het bestemmingsplan ‘Laan van Duurzaamheid’ geschrapt. Verder is in opdracht van de tussenuitspraak door de Raad van State aanvullend onderzoek uitgevoerd naar de verkeersafwikkeling van de nieuwe woningen. Hieruit blijkt dat dit geen problemen oplevert.

Zienswijze ontwerp eerste Bestuursrapportage 2020 RUD Utrecht

In dit raadsvoorstel stelt het college de gemeenteraad voor om geen zienswijzen in te dienen over de Bestuursrapportage van de Regionale Uitvoeringsdienst Utrecht (RUD). De RUD Utrecht geeft samen met haar partners de milieuvergunningverlening en milieuhandhaving vorm. Met het vastgestelde VTH Beleidsplan Amersfoort worden de kaders gesteld waarbinnen de begroting van de RUD uitvoering aan wordt gegeven. De Bestuursrapportage toont aan dat de uitvoering van die taken door corona onder druk staat maar dat de meeste resultaatafspraken door de RUD wel worden nagekomen.

Ontwerpbestemmingsplan Operaplein

Het winkelcentrum aan het Operaplein wordt gesloopt. Hiervoor in de plaats komen zestig woningen met plint en een nieuwe supermarkt. Het wijkkantoor van de Alliantie komt terug. Het gebouw krijgt op het hoogste deel elf verdiepingen. Voor het ontwikkelen van deze locatie is een bestemmingsplan nodig. Dit betekent dat de gemeente een nieuw bestemmingsplan maakt. Het ontwerpbestemmingsplan Operaplein is binnenkort voor iedereen ter inzage gelegd.

Het ontwerp is tot stand gekomen met de inbreng van belanghebbenden tijdens een drukbezochte inloopavond en de bijdragen van een meedenkgroep.

Beantwoording schriftelijke raadsvragen over:

  • 2020-109: Subsidieverstrekking wijkcentra
  • Mondeling gestelde technische vraag over het verkeersmodel WO

    Benieuwd naar de volledige lijst, inclusief onderliggende stukken? Bekijk deze op Notubiz.

Twitter en mail

Volg ook @Gem_Amersfoort op Twitter voor het laatste nieuws.

Of neem een abonnement op de nieuwsbrief AmersfoortMail.