Samenvatting collegebesluiten 8 juni 2021

Het college van burgemeester en wethouders neemt wekelijks besluiten, onderverdeeld in bespreekstukken en hamerstukken. Onderstaand vindt u de lijst van deze besluiten, inclusief korte toelichtingen per besluit.

Samenvatting collegebesluiten 8 juni 2021

Bespreekstukken

Rekenkameronderzoek Bescherming persoonsgegevens, bestuurlijke reactie

Uit onderzoek van de rekenkamer blijkt dat het privacybeleid dat gemeente Amersfoort hanteert in hoofdlijnen voldoet aan de Algemene verordening gegevensbescherming.  

Hamerstukken

Meerjaren Prognose Grondexploitaties

Het college vraagt de gemeenteraad de geactualiseerde grondexploitaties vast te stellen. Een grondexploitatie is een begroting die wordt opgesteld om grondkosten en grondopbrengsten in beeld te brengen voor ruimtelijke ontwikkelingsprojecten waarbij de gemeente eigen grond heeft. Voorbeelden daarvan zijn bedrijventerreinen Vathorst en de Wieken – Vinkenhoef en ontwikkelgebieden De Nieuwe Stad en De Lichtenberg. Dit jaar is er een negatief resultaat van incidenteel € 1,9 mln.

Verzoek tot verlening van de opschorting van betaling van de aflossing van geldlening vv VOP met een jaar

De gemeente staat sinds 2011 garant voor een geldlening aan voetbalvereniging VOP voor de bouw van het kantinegebouw. De voetbalvereniging is op dit moment nog niet in staat om de aflossing van de geldlening te betalen. In 2019 ging het college al akkoord met het tot 1 juli 2021 opschorten van de aflossing van de geldlening. Door de corona pandemie zijn de inkomsten van VOP zo goed als stil komen te vallen en was er geen ruimte voor herstel zoals verwacht. De verwachting is dat VOP in ledenaantal en inkomsten groeit in de toekomst. Het college gaat daarom akkoord met opschorting van nog een jaar. Daarmee krijgt de vereniging de ruimte om de financiële situatie op orde te brengen, zodat de vereniging kan blijven bestaan.  

Zienswijze begroting GGDrU 2022

De GGD regio Utrecht is een gemeenschappelijke regeling waaraan 26 gemeenten deelnemen. Alle gemeenteraden worden in de gelegenheid gesteld een zienswijze in te dienen op de begroting van de GGDrU. Amersfoort herkent in de ontwerpbegroting een uitwerking van de eerder vastgestelde en omschreven uitgangspunten in de Kaderbrief 2022 van de GGDrU. Het college adviseert de gemeenteraad geen aanvullende zienswijze in te dienen op de ontwerpbegroting 2022.

Regionaal uitvoeringsplan werkgeversdienstverlening

Op 1 januari 2021 is een wijziging van het Besluit SUWI van kracht geworden. Dit betekent dat er jaarlijks één gezamenlijk uitvoeringsplan voor de werkgeversdienstverlening wordt vastgesteld door de verschillende colleges en het UWV in de arbeidsmarktregio Amersfoort. Het betreft de samenwerking in het Werkgeversservicepunt regio Amersfoort van het UWV en de gemeenten Amersfoort, Baarn, Bunschoten, Leusden, Nijkerk, Soest en Woudenberg.

Directe bemiddeling door Wooncoaches bij doorstroming op de woningmarkt

Door het grote tekort aan woningen zit de Amersfoortse huizenmarkt op slot. Voor veel woningzoekenden duurt het daardoor lang voordat ze een woning vinden. Om de doorstroming op de Amersfoortse woningmarkt te bevorderden, gaan we in de periode 2021-2031 aan de slag met diverse regelingen om Amersfoorters te helpen met hun verhuiswens naar een passende woning. Een wooncoach helpt hierbij en geeft Amersfoorters van 55 jaar of ouder advies om van hun grotere eengezinswoning met voorrang te verhuizen naar een gewenste kleinere woning die beter aansluit bij de persoonlijke situatie. In de grotere woning die vrijkomt, kan vervolgens een gezin gaan wonen. En de woning die voor dit gezin te klein was, is nu een perfecte eerste woning voor een starter op de woningmarkt. In uitzonderlijke situaties kan de wooncoach direct bemiddelen. Zo stimuleren we doorstroming op de Amersfoortse woningmarkt.  

Raadsinformatiebrief Grondexploitatie Vathorst 2021 van Ontwikkelingsbedrijf Vathorst

De grondexploitatie 2021 van Ontwikkelingsbedrijf Vathorst (OBV) laat een positieve ontwikkeling zien. Financieel wordt in 2021 naar verwachting de grondexploitatie versterkt. Er zijn echter ook risico’s. Een daarvan is de woningbouw. Een groot deel van de nog op te halen grondopbrengsten komt uit het duurdere woningbouw segment, dat vormt een risico bij een negatieve marktwijziging, bijvoorbeeld door de huidige coronapandemie.

Toepassen coördinatieregeling voor Leusderweg 320

Ontwikkelaar Habitoo heeft voor het voormalige manegeterrein aan de Leusderweg 320 een woningbouwplan ontwikkeld. Het stedenbouwkundig plan hiervoor is opgesteld in nauwe samenspraak met diverse stakeholders. Het plan omvat de bouw van ruim 50 woningen, waarvan 35% sociale huurwoningen. De bebouwing wordt landschappelijk goed ingepast, waarbij rekening wordt gehouden met de gedeeltelijke ligging van het plangebied binnen het Natuur Netwerk Nederland. Voor het realiseren van woningen op deze locatie is een bestemmingsplanwijziging nodig. Voor een snelle, transparante procedure wordt de coördinatieregeling toegepast. Dat betekent dat het bestemmingsplan en de omgevingsvergunning samen in procedure worden gebracht.

Ontwerpverklaring van geen bedenkingen Dirk Loogenstraat 14

Ontwikkelaar Schipper Bosch heeft een omgevingsvergunning aangevraagd voor het bouwen van 7 woningen aan de Dirk Loogenstraat 14. Het bouwplan past niet binnen het geldende bestemmingsplan, daarom is een planologische procedure nodig in de vorm van een Wabo[1] projectbesluit. De raad wordt gevraagd een ontwerpverklaring van geen bedenkingen af te geven. Na besluit van de raad over de ontwerp-omgevingsvergunning wordt deze samen met de ontwerp verklaring van geen bedenkingen zes weken ter inzage gelegd. In deze periode kan iedereen een zienswijze indienen over het plan. Als er geen zienswijzen worden ingediend, wordt de omgevingsvergunning verleend.

Beantwoording schriftelijke raadsvragen over:

  • Geen reclame meer voor fossiele brandstoffen

Benieuwd naar de volledige lijst, inclusief onderliggende stukken? Bekijk deze op Notubiz.

Twitter en mail

Volg ook @Gem_Amersfoort op Twitter voor het laatste nieuws.

Of neem een abonnement op de nieuwsbrief AmersfoortMail.