Samenvatting collegebesluiten 7 december 2021

Het college van burgemeester en wethouders neemt wekelijks besluiten, onderverdeeld in bespreekstukken en hamerstukken. Onderstaand vindt u de lijst van deze besluiten, inclusief korte toelichtingen per besluit.

Samenvatting collegebesluiten 7 december   2021

Bespreekstukken

Belastingverordeningen 2022

In de belastingverordeningen zijn de tarieven aangepast om ze te laten aansluiten bij de begroting van 2022 – 2025.

Controleplan Verbijzonderde Interne Controles 2022-2025

Om er voor te zorgen dat de financiële middelen van de gemeente Amersfoort op een goede manier én zonder grote risico’s worden uitgegeven vinden er (extra) interne controles plaats. Hoe dat werkt staat in een controleplan beschreven. Het nieuwe controleplan geldt van 2022 tot 2025.

Hamerstukken

Agenda Amersfoort Toegankelijk 2022

We streven naar een Amersfoort waar iedereen overal zelfstandig kan meedoen. In 2021 is uitvoering gegeven aan de Agenda Amersfoort Toegankelijk. In samenwerking met ervaringsdeskundigen is een agenda voor 2022 opgesteld. Daarin staat wat we concreet oppakken om Amersfoort toegankelijker te maken. In 2022 blijft inzet op de toegankelijkheid van de Openbare Ruimte, Toerisme & Cultuur en Zorg & Ondersteuning belangrijk.

Voorbereiding jaarwisseling 2021-2022

De gemeente werkt samen met diverse organisaties en partners in de stad om te zorgen voor een veilige en gezellige jaarwisseling. We investeren met onze partners vooral aan de voorkant en in de periode voor de jaarwisseling. Zo wordt er onder andere aan verschillende vormen van wijkgericht toezicht gewerkt. Er worden diverse activiteiten voor jongeren georganiseerd en we werken het concept van een centraal aftelmoment uit. De coronaregels wijzigen mogelijk nog, dus alles organiseren wij met de flexibiliteit om te schakelen als de coronaregels daar om vragen.

Toekomstagenda Werkbedrijf arbeidsmarktregio Amersfoort

In het Werkbedrijf van arbeidsmarktregio Amersfoort zijn werkgevers, UWV, vakbonden, VNO-NCW, onderwijs, SBB, het SW-bedrijf (Amfors) en de gemeenten uit de arbeidsmarktregio vertegenwoordigd. Doel is om mensen met een (grote) afstand tot de arbeidsmarkt naar duurzaam werk te begeleiden. Met Toekomstagenda wordt dit voor de komende vijf jaar in een uitvoeringsagenda gezamenlijk uitgewerkt. Vanwege de belasting en inzet in coronatijd wordt dit verschoven naar begin 2022. Wel is gestart met het vormgeven van één regionaal loket voor werkgevers en werkzoekenden.

Managementletter 2021

Vooruitlopend op de jaarrekening voert de accountant een interim controle uit. Tijdens deze controle wordt door de accountant een beoordeling uitgevoerd van de administratieve organisatie van financieel administratieve processen. Deloitte signaleert in zijn rapport dat wij blijvend goede stappen zetten in de ontwikkeling en verbetering van de interne beheersing. De managementletter is het verslag van deze interim controle en bevat bevindingen en aanbevelingen. Wij herkennen de bevindingen, deze komen overeen met ons eigen beeld en zijn opgepakt door de organisatie.  

Digitale weerbaarheid

Amersfoort zet in op het digitaal weerbaar maken en houden van de stad. Dat is hard nodig. Cybercrime is een veelvoorkomende vorm van criminaliteit geworden. De coronamaatregelen hebben er bovendien voor gezorgd dat de mogelijkheden voor criminelen in de digitale ruimte zijn toegenomen. Met name jongeren en ondernemers worden slachtoffer van cybercrime, maar ook ouderen kunnen in de vorm van digitale oplichting flink last hebben. Als gemeente Amersfoort zijn we eveneens kwetsbaar; we maken immers veel gebruik van digitale middelen om onze inwoners en ondernemers te bedienen. Daarom zet de gemeente Amersfoort zich samen met haar partners (politie, OM, kennisen onderwijsinstellingen) in om te werken aan een digitaal weerbare stad. Dat doen we door te investeren in bewustwordingscampagnes, door de digitale weerbaarheid in het onderwijsaanbod te vergroten of door IT-studenten langs te laten gaan bij ondernemers. Zowel landelijk als lokaal is extra inzet nodig om de groei van cybercrime terug te dringen en de samenleving weerbaarder te maken tegen digitale verstoringen.  

Beleidsregel digitale handelsreclame

Het huidige vergunningenbeleid voor het plaatsen van digitale reclame biedt onvoldoende handvatten en is daarom met een aantal criteria aangevuld. Deze aanvullingen betreffen het volgen van de Landelijke Richtlijn Lichthinder om overlast van licht voor de omgeving en in het verkeer te beperken. En digitale reclame met bewegende beelden wordt alleen toegestaan op geselecteerde locaties waar de verkeersveiligheid niet in het geding komt, zoals winkelcentra, het Stationsplein en het Eemplein.

Beleidsregel huurkorting niet-maatschappelijke huurders 2.0

De gemeente komt als verhuurder van gemeentelijk vastgoed niet-maatschappelijke huurders tegemoet die door de coronamaatregelen inkomsten missen. Hiervoor zijn op 13 juli 2021 beleidsregels vastgesteld. In september heeft de Procureur Generaal een advies geschreven aan de Hoge Raad waarin de hoofdlijnen staan opgenomen over hoe om te gaan met huurkorting in verband met tijdelijke sluiting. Omdat deze afwijkt van de beleidsregel zoals die op 13 juli door de gemeente is vastgesteld, neemt het college een nieuwe beleidsregel aan die de lijn volgt van dit advies. De wijziging betreft een wijziging van de wijze waarop de Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL) in mindering wordt gebracht op de huurkorting. Aanvragen van huurders die TVL hebben ontvangen zullen opnieuw worden beoordeeld volgens deze nieuwe beleidsregels. Voor huurders die geen TVL hebben ontvangen, levert deze regeling geen hogere huurkorting op.  

Beleidsregels terug- en invordering bedrijfskapitaal Tozo

De Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo) voorzag tot eind 2021 in een aanvullende uitkering voor levensonderhoud wanneer het inkomen van zelfstandig ondernemers als gevolg van de coronacrisis tot onder het sociaal minimum daalt en een lening voor bedrijfskapitaal om liquiditeitsproblemen als gevolg van de coronacrisis op te vangen. Het bedrijfskapitaal werd verstrekt als lening en moet vanaf 1 januari 2022 worden terugbetaald. De gemeente heeft de ruimte om daarvoor regels te stellen. Daartoe zijn de beleidsregels Terug- en invordering bedrijfskapitaal Tozo vastgesteld.

Beleidsregels terug- en invordering Participatiewet, IOAW, IOAZ en Bbz

Op 1 januari 2021 is de Wet vereenvoudiging beslagvrije voet (WvBVV) van kracht geworden. Hiermee wil het kabinet bijdragen aan een zorgvuldige en verantwoorde incasso voor de naar schatting 1,4 miljoen huishoudens in Nederland met problematische schulden of het risico daarop. Mensen met een schuld en een inkomen op bijstandsniveau hoeven niet meer dan 5% van de bijstandsnorm af te lossen. Onder de oude wetgeving was dit maximaal 10%. In Amersfoort was dit percentage 6% en bij fraudevorderingen 10%. De invoering van de WvBVV was aanleiding om de beleidsregels Terug- en invordering Participatiewet, IOAW en IOAZ 2014 te actualiseren en opnieuw te laten vaststellen. Deze worden met ingang van 1 januari 2022 van kracht.

CTB Subsidieregeling

De gemeente stelt een subsidieregeling open waarin organisaties die verplicht zijn een CTB controle uit te voeren een eenmalige bijdrage kunnen vragen om de controle op coronatoegangsbewijzen en identiteitsdocumenten te ondersteunen en te vergemakkelijken. De bijdrage vergoedt kosten voor bijvoorbeeld de inzet van werknemers en arbeidskrachten die coronatoegangsbewijzen controleren of de controle van coronatoegangsbewijzen bevorderen en vergemakkelijken. Te denken valt aan de inzet van gastheren, -vrouwen of beveiligers. Alleen kosten voor activiteiten die plaatsvinden in de periode van 22 september 2021 tot en met 31 december 2021 komen voor vergoeding in aanmerking. Aanvragen kunnen worden ingediend tot 24 december 2021. Meer informatie daarover vindt u op de website van de gemeente.

Aanwijzing bindend adviseur schadestaatprocedure Vahstal - gemeente Amersfoort

In een vorige stap in het geschil met Vahstal is bepaald dat de gemeente tekort is geschoten in haar verplichting om aan Vahstal locaties aan te bieden voor de bouw van 244 woningen en aansprakelijk is voor de schade die Vahstal daardoor heeft geleden.

In de volgende stap moet de hoogte van de schade worden bepaald. Dat gebeurt door een college van drie bindend adviseurs. Beide partijen wijzen een adviseur aan en deze adviseurs wijzen samen een derde adviseur aan. Voor de gemeente is nu een bindend adviseur aangewezen.

Herinrichtingsproject Jericho en Jeruzalem

Begin september 2021 heeft woningcorporatie De Alliantie aan de bewoners bekend gemaakt de 124 huurwoningen in Jericho te willen slopen en een nieuw plan te ontwikkelen. Het besluit van de Alliantie heeft consequenties voor het plan van de gemeente om binnen enkele jaren de riolering en de openbare ruimte in Jericho en Jeruzalem te vernieuwen. Het college heeft besloten het herinrichtingsproces voor Jericho stil te leggen tot meer duidelijkheid bestaat over de haalbaarheid van het nieuwbouwplan van De Alliantie. Het herinrichtingsproces voor Jeruzalem gaat wel verder. De gemeente is in gesprek met de bewonersvereniging over het vervolg van de communicatie naar bewoners en belanghebbenden.

Consultatie initiatiefvoorstel toekomstfit vergaderen

Het presidium stelt voor aan de raad om op een aantal punten de manier van vergaderen aan te passen. Voorgesteld wordt om o.a. te gaan werken met commissies en hier na de verkiezingen mee te beginnen. Ook zijn er voorstellen om vaker te vergaderen (op donderdag) en 1 keer per maand eerder op dinsdag te beginnen. Ook worden er meer mogelijkheden geboden voor inwoners om in te spreken bij de vergaderingen. De raad heeft het college uitgenodigd op het voorstel te reageren. Het college heeft geen wensen en bedenkingen bij dit voorstel. Het college is van mening dat het vooral aan de raad zelf is om met elkaar te bepalen op welke wijze er vergaderd wordt en welke veranderingen er doorgevoerd moeten worden.

Ondertekening samenwerkingsovereenkomst publieke samenwerking Stichting Integratiewerk

De gemeente werkt al meer dan 40 jaar samen met Stichting Integratiewerk om inburgeraars zo goed mogelijk te begeleiden. Een Amersfoortse aanpak met als gezamenlijk doel dat iedere inburgeraar mee kan doen. Per 1 januari 2022 verandert de Wet Inburgering. Om de samenwerking en de jarenlang opgebouwde expertise zo goed mogelijk te borgen en te voldoen aan de eisen die de nieuwe wet aan ons stelt, intensiveert het college de samenwerking met Stichting Integratiewerk en sluit hiertoe een samenwerkingsovereenkomst.

Vaststellen en indexeren subsidieplafond en tarieven VVE

Amersfoort werkt samen met de partners in de stad om goed onderwijsachterstandbeleid te voeren. Een onderdeel van het onderwijsachterstandenbeleid is voorschoolse educatie (VVE). Kinderen met een ontwikkelingsachterstand kunnen voor een aantal dagdelen per week naar een peuteropvang met voorschoolse educatie met als doel dat ze goed kunnen starten op de basisschool. In de subsidieregeling is opgenomen dat Amersfoort elk jaar opnieuw het subsidieplafond en het tarief voorschoolse educatie vaststelt. Hierbij willen wij alle aanbieders in Amersfoort informeren dat het subsidieplafond en de kostprijs voorschoolse educatie meestijgen met de index uit de begroting en voor het jaar 2022 opnieuw zijn vastgesteld.  

Aanwijzingen tot ambtenaar van de burgerlijke stand en bijzonder ambtenaar van de burgerlijke stand

Drie personen zijn aangewezen als ambtenaar van de burgerlijke stand en drie personen zijn aangewezen als bijzonder ambtenaar van de burgerlijke stand.   Een ambtenaar van de burgerlijke stand is een ambtenaar van de gemeente die aktes van geboorten, huwelijken, geregistreerd partnerschappen en overlijdens op mag maken en toe mag voegen aan de registers van de burgerlijke stand. De bijzonder ambtenaar van de burgerlijke stand is alleen belast met het voltrekken van huwelijken.  

Ontheffing winkeltijden aan consumentenwinkels in de foodsector

Het college van B&W besluit aan consumentenwinkels in de foodsector ontheffing te verlenen van de winkeltijden om op eerste kerstdag en op nieuwjaarsdag geopend te zijn tot 20.00 uur.

Beantwoording schriftelijke raadsvragen over:

  • participatieproces zonnevelden Over de Laak
  • 1 jaar deelscooters in Amersfoort
  • Vervolg op de BPA lachgas vragen van 20 juli 2020

  • Benieuwd naar de volledige lijst, inclusief onderliggende stukken? Bekijk deze op Notubiz  

Twitter en mail

Volg ook @Gem_Amersfoort op Twitter voor het laatste nieuws.

Of neem een abonnement op de nieuwsbrief AmersfoortMail.