Samenvatting collegebesluiten 6 oktober 2020

Het college van burgemeester en wethouders neemt wekelijks besluiten, onderverdeeld in bespreekstukken en hamerstukken. Onderstaand vindt u de lijst van deze besluiten, inclusief korte toelichtingen per besluit.

Samenvatting collegebesluiten 6 oktober 2020

Bespreekstukken

Begroting

In de begroting zijn per programma alle plannen, bijbehorende doelen en maatregelen met benodigd budget uitgewerkt. In de Programmabegroting 2021 en meerjarenraming 2022-2024 zijn alle verbonden partijen en de belangrijkste samenwerkingspartners van de gemeente opgenomen. Er wordt regie genomen op verduurzaming, woningbouw en inclusiviteit van Amersfoort. In de programmabegroting worden de drie opgaven vertaald naar concrete doelen en activiteiten. Tegelijkertijd heeft de gemeente te maken met een grote onzekere financiële situatie, mede veroorzaakt door corona en Rijksbeleid. In de begroting wordt uitvoerig ingegaan op de meerjarige financiële ontwikkelingen van Amersfoort die de kaders voor deze begroting vormen.

Kwaliteitsverbetering bewindvoering

Het college heeft zich in het coalitieakkoord 2018-2022 de ambitie gesteld om de kwaliteit van bewindvoering te verbeteren, de instroom te verlagen, meer budgetbeheer in te zetten en de uitstroom te versnellen. Daarom neemt zij een aantal maatregelen om deze doelen te bereiken, zoals het geven van advies aan de rechter alvorens een besluit over bewind plaatsvindt, inzet van budgetbeheer als dit uit een diagnose als mogelijkheid naar voren komt,  en actief te sturen op het aanpakken van schulden als een inwoner onder bewind staat.

Hamerstukken

Nota detailhandel 2020

In de Nota Detailhandel staat het detailhandelsbeleid. Ondernemers kunnen het gebruiken om hun (nieuwe) initiatieven te toetsen aan wat mogelijk is in de verschillende gebieden in Amersfoort. Voor de komende vier jaren blijft de nota op hoofdlijnen ongewijzigd, maar een aantal trends en ontwikkelingen zoals toename winkelleegstand, het aantrekkelijker maken van circulaire winkels en de impact van corona op de horeca en detailhandel zorgt voor een aanscherping in de nota.

Raadinformatiebrief Stand van zaken project De Lichtenberg

De kavels van op het Lichtenbergterrein zijn grotendeels verkocht en de komende jaren zullen de kopers hun woning bouwen. Zo ontstaat er een nieuwe woonwijk binnen Amersfoort. Het terrein is woonrijp gemaakt en weer toegankelijk voor iedereen.

Uitvoeringsprogramma Sportnota 2019-2024 'Amersfoort in beweging'

Sport- en beweegactiviteiten moeten toegankelijk en bereikbaar zijn voor alle Amersfoorters, ongeacht achtergrond of beperking. In 2019 heeft de gemeenteraad dit uitgangspunt vastgesteld met de Sportnota 2019-2024 ‘Amersfoort in beweging’. Het college informeert de gemeenteraad nu over wat de gemeente de komende jaren concreet daaraan gaat doen. Zodat iedereen een leven lang kan sporten en bewegen.

Betalingsregeling en kwijtschelding huurbetaling gemeentelijk vastgoed

Vanaf het begin van de coronamaatregelen, heeft de gemeente huurders van gemeentelijke gebouwen de mogelijkheid geboden om uitstel te krijgen voor de betaling van de huur. Nu wil de gemeente met een gedeeltelijke kwijtschelding van de uitgestelde huur en een soepele regeling voor de rest van de uitgestelde betaling deze huurders tegemoet komen en hen zo helpen door deze crisis heen te komen. Daarmee wil de gemeente binnen haar mogelijkheden ook het goede voorbeeld geven aan andere verhuurders in de stad.

Afwegingskader rechtmatigheid i.v.m. Corona

Als gevolg van het coronavirus konden sommige vormen van ondersteuning en zorg vanuit de Wmo en de Jeugdwet niet op de gewone wijze worden geleverd. Met zorgaanbieders zijn afspraken gemaakt over een alternatieve invulling zoals beeldbellen of ondersteuning via WhatsApp. Omdat deze vormen niet zijn opgenomen in de contracten met de aanbieders is er aanvullende beschreven welke alternatieve invullingen rechtmatig zijn. Door zorgaanbieders de mogelijkheid te bieden om ondersteuning en zorg op alternatieve manieren in te vullen wordt geprobeerd om de inwoners van onze stad zo goed mogelijk te blijven ondersteunen zolang de zorg niet op de reguliere wijze kan worden gegeven vanwege corona.

Structurele dekking Beleidsregisseur Toegankelijkheid vanaf 2021

Na toekenning van tijdelijk extra budget (€ 160.000,- per jaar) in de begroting voor een Beleidsregisseur toegankelijkheid voor de periode 2018-2020 heeft het college bij de Kaderbrief 2021 geen mogelijk gezien om vanaf 2021 additionele middelen hiervoor beschikbaar te stellen. Omdat het noodzakelijk is om – ten einde de toegankelijkheidsagenda samen met betrokkenen op te kunnen stellen en uit te voeren - capaciteit beschikbaar te hebben, is gezocht naar financiële ruimte binnen bestaande budgetten. Grondslag hiervoor is tevens de motie 2019-095M van de raad waarin het college wordt opgedragen financiële ruimte hiervoor te vinden.

Uitvoering rijks compensatie regeling Tegemoetkoming Verhuurders Sportaccommodaties (TVS)

Sportverenigingen zijn van 16 maart tot 1 juli gesloten geweest als gevolg van de corona maatregelen. Hierdoor zijn zij inkomsten misgelopen terwijl in veel gevallen kosten doorliepen. SRO heeft in overleg met de gemeente besloten om voor de periode dat buitensportverenigingen accommodaties niet of minder konden gebruiken, de huurbetalingen uit te stellen. Door verenigingen gereserveerde uren in binnensportaccommodaties en zwembaden zijn kosteloos geannuleerd voor de periode dat deze accommodaties gesloten waren. Doordat SRO en de gemeente nu de huur en pacht kwijt schelden voor de maanden maart, april en mei 2020, worden de financiële gevolgen van de corona maatregelen voor sportverenigingen beperkt. SRO en de gemeente vragen compensatie voor de kwijtgescholden huur aan bij het rijk via de rijks compensatieregeling Tegemoetkoming Verhuurders Sportaccommodaties COVID-19 (TVS).

Garantie geldlening AMHC

De gemeente staat garant voor een lening van een sportverening. Met deze lening kan de vereniging een blaashal en LED-verlichting aanschaffen. Beiden dragen bij aan doelen van de sportnota. Met een blaashal kan er langer buiten gesport worden en worden de velden optimaal gebruikt. Het aanschaffen van LED-verlichting draagt bij aan de verduurzaming in de sport.  

Aanpassen minimaregelingen naar aanleiding van de evaluatie maatregelen doorontwikkeling minimabeleid

Uit de Minima-effectrapportage 2020 van Nibud blijkt dat veel van de genomen maatregelen in de gemeente Amersfoort effectief zijn. Veel huishoudens zijn er ten opzichte van 2017 op vooruit gegaan. We willen de minimaregelingen nog verder verfijnen om zodoende meer huishoudens te laten deelnemen aan deze regeling. Dit doen we budgetneutraal. Het gaat om een verhoging van de Individuele Inkomenstoeslag van 100 naar 110% en aanpassing van de kledingvouchers naar ruimere kledingpakketten. Dit wordt betaald vanuit een kleine verlaging van de sport- en cultuurbijdrage voor volwassenen. Met de voorgestelde aanpassingen maken we het, binnen de beschikbare middelen, voor meer huishoudens mogelijk dat kinderen en volwassenen kunnen participeren en beperken we zoveel mogelijk de armoedeval.

Beantwoording schriftelijke raadsvragen over:

  • 13.000 Vluchtelingen op straat na verwoestende brand in kamp op Lesbos
  • 2e steunpakket culturele en creatieve sector

Benieuwd naar de volledige lijst, inclusief onderliggende stukken? Bekijk deze op Notubiz.

Twitter en mail

Volg ook @Gem_Amersfoort op Twitter voor het laatste nieuws.

Of neem een abonnement op de nieuwsbrief AmersfoortMail.