Samenvatting collegebesluiten 5 maart 2019

Het college van burgemeester en wethouders neemt wekelijks besluiten, onderverdeeld in bespreekstukken en hamerstukken. Onderstaand vindt u de lijst van deze besluiten, inclusief korte toelichtingen per besluit.

Bespreekstukken

Coffeeshop Textielweg 11

Op 12 december 2017 is een aanvraag ontvangen voor de vestiging van een coffeeshop op de Textielweg 11 (bedrijventerrein “De Isselt”). Voor de vestiging van een coffeeshop is een omgevingsvergunning nodig voor het wijzigen van gebruik van het pand. De locatie Textielweg 11 voldoet aan de eisen die de gemeente heeft vastgelegd in het beleid t.a.v. de vestiging van coffeeshops.

Ontwikkeling Langs Eem en Spoor

Het gebied “Langs Eem en Spoor” bestaat uit vijf verschillende gebieden die de gemeente integraal en in samenhang met elkaar wil ontwikkelen. Het gaat om Wagenwerkplaats oost, Trapezium, De Nieuwe Stad en Kop van Isselt. De voorgestelde aanpak leidt tot een goede uitgangspositie om het gebied “Langs Eem en Spoor” zowel ruimtelijk als programmatisch in samenhang te ontwikkelen en snelheid te maken met de realisatie van woningen en voorzieningen. De ambitie voor “Langs Eem en Spoor” is: van unieke plekken naar een uniek gebied.

Ondertekening intentieovereenkomst met provincie Utrecht voor verplaatsing ROVA en ontwikkeling Langs Eem en Spoor

Gemeente Amersfoort wil in het gebied langs Eem en Spoor samenwerken met provincie Utrecht om de woningbouwopgave zoveel mogelijk binnenstedelijk te realiseren. In het gebied spelen vijf grote ruimtelijke projecten (Wagenwerkplaats, Trapezium, Eemplein, De Nieuwe Stad en Kop van Isselt). Door de verplaatsing van ROVA kan ruimte ontstaan om de Kop van Isselt te ontwikkelen tot een woon- en werkgebied.

Gefaseerd omvormen B-vergunninggebieden naar betaald parkeren en invoering kentekenparkeren

Om bezoekers van bedrijven of instellingen in de B-vergunninggebieden (rondom het centrum) betere parkeermogelijkheden te bieden, wil de gemeente in deze gebieden betaald parkeren invoeren. Als proef wordt gestart met vergunningzone B1; andere zones volgen stapsgewijs. Voor bewoners en hun bezoek verandert er niets. Zij blijven een parkeervergunning, parkeer-ontheffing kopen en bezoek kan via de digitale bezoekersregeling blijven parkeren.

Voor betaald parkeren in de B-gebieden moet de gemeente nieuwe parkeerautomaten aanschaffen. De huidige automaten zijn niet meer leverbaar en uit het oogpunt van gebruikersgemak en eenduidigheid worden ook de huidige automaten vervangen door de nieuwe automaten. Met de komst van de nieuwe parkeerautomaten voert Amersfoort ook kentekenparkeren in.

Hamerstukken

Nieuw lid Brede Adviesgroep Cultureel Klimaat (BACK)

Voor de regeling projectsubsidie professionele kunst en cultuur bestaat een adviescommissie, de zogenaamde BACK. Wegens het afscheid van twee leden door het aflopen van hun termijn, is er ruimte voor nieuwe leden. Besloten is Roman Kienjet te benoemen als lid van de BACK voor 4 jaar.

Benoeming leden adviescommissie Toekomstfonds Onderwijs-arbeidsmarkt

De onafhankelijke adviescommissie Toekomstfonds Onderwijs-arbeidsmarkt beoordeelt subsidieaanvragen en adviseert het college over de toekenning van subsidies uit dit fonds. Twee leden worden voor drie jaar herbenoemd als commissielid en er wordt een nieuw lid benoemd.

Besluitvorming college op ingediende beroepsschrift(en) en verzoek(en) om kwijtschelding belastingen (6 collegevoorstellen)

Het college stelt de uitspraak op ingediende beroepsschriften en verzoek(en) om kwijtschelding gemeentelijke belastingen vast.

Wijzigen van de woonplaatsgrens tussen Amersfoort en Hooglanderveen bij de Laak

Het gebied boven het riviertje de Laak is nu nog Hooglanderveen. De woonplaats (en postcode) voor dit gebied verandert per 1 januari 2020 van Hooglanderveen naar Amersfoort. Bewoners en Belangenvereniging Hooglanderveen zijn hierover geïnformeerd en hebben geen bezwaar gemaakt tegen de voorgenomen wijziging.

Vaststellen bestemmingsplan Willem Tomassen fietstunnel

Met de komst van de Willem Tomassentunnel komt er een goede en snelle fietsverbinding tussen Amersfoort-Centrum en de westkant van Nijkerk (Corlaer). De bestaande route via Hanzeboulevard-Nijkerkerstraat bedient met name de oostzijde van Nijkerk. Door de nieuwe fietstunnel ontstaat er een extra verbinding tussen de woongebieden ten oosten en ten westen van het spoor. Dit draagt bij aan een fijnmaziger fietsnetwerk in Hooglanderveen en Vathorst. Ook zorgt de tunnel voor kortere fietsroutes binnen de wijk en vanuit Vathorst-Noord richting centrum. De fietstunnel biedt tegelijkertijd een nieuwe voetgangersverbinding onder het spoor.

Het vaststellen van de straatnamen Florestanhof en Veentunnel en het wijzigen van het beloop van het Parsifalpad

In Schuilenburg zijn de straatnamen Fideliohof en Florestanhof ingetrokken omdat deze, na de sloop van flatgebouwen, aan een braak liggend terrein liggen. De naam Florestanhof wordt hergebruikt. Daarbij wordt het beloop van het Parsifalpad gewijzigd.
In Hooglanderveen komt een nieuwe tunnel die zorgt voor een snelle fietsverbinding tussen Nijkerk en Amersfoort. Deze krijgt de naam Veentunnel.

Uitvoering gezondheidsbeleid 2018

De gezonde wijkaanpak, die in 2017 al in een aantal wijken werd toegepast, is uitgebreid en wordt in 2019 verder geïntensiveerd. In deze aanpak werken partijen uit het medische en sociale domein nauw samen. Naast professionals worden ook inwoners bij de wijkaanpak betrokken.

Verbetering verkeersveiligheid en leefbaarheid Noordewierweg e.o.

Om de verkeersveiligheid op een deel van de Noordewierweg te verbeteren, heeft het college in september 2018 besloten voor invoering van een 30km zone en tijdelijke snelheidsdisplays. Een evaluatie van deze korte termijn maatregelen en huidige ontwikkelingen in de wijk laten zien dat een meer samenhangende benadering nodig is. Dit betekent dat we samen met de wijk wensen, knelpunten en oplossingen in kaart brengen.

Voorstel tot wijziging verordening leges

Het bedrag dat een aanvrager aan omgevingsvergunning/bouwleges betaalt, wordt tot dusver bepaald aan de hand van de door een aanvrager opgegeven bouwkosten. Deze bouwkosten worden vervolgens vermenigvuldigd met het in de tarieventabel behorende bij de legesverordening vermelde percentage. In de praktijk leveren de opgegeven bouwkosten door de aanvrager zelf, voor een zelfde soort aanvraag, regelmatig aanzienlijke (en onverklaarbare) verschillen op. De opgegeven bouwkosten zijn arbitrair. Om de bouwkosten objectief te kunnen toetsen en vaststellen zijn transparante normen nodig. Deze normen zijn opgenomen in de taxatieboekjes van Cobouw, die al door diverse gemeenten worden gebruikt.

Raadsinformatiebrief uitvoering motie ‘Regie op mensen met verward gedrag’

De GGD opent per 1 maart een meldpunt waar zorgen over verward gedrag kunnen worden gemeld. Ook wordt de informatievoorziening over het melden van overlast verbeterd. Het college van B en W gaf hiertoe opdracht in navolging van een motie van de gemeenteraad, met voorstellen om overlast te voorkomen.

Beantwoording raadsvragen over:


• Rietveldpaviljoen, voorlopige tussenstand
• De meest duurzame Koningsdag ever
• 100 jaar algemeen kiesrecht
• Verdwijnen geldautomaten Soesterkwartier
• Veiligstellen van het recht op verlenging van de tijdelijke huisvesting
JVO-gymnasium
• Onvoldoende onderwijsvoorzieningen in Amersfoort-Noord, Hooglanderveen
en Vathorst
• 'Ontwikkelingen rondom de Noordewierweg'

Benieuwd naar de volledige lijst, inclusief onderliggende stukken? Kijk dan hier

Twitter en mail

Volg ook @Gem_Amersfoort op Twitter voor het laatste nieuws.

Of neem een abonnement op de nieuwsbrief AmersfoortMail.