Samenvatting collegebesluiten 5 januari 2021

Het college van burgemeester en wethouders neemt wekelijks besluiten, onderverdeeld in bespreekstukken en hamerstukken. Onderstaand vindt u de lijst van deze besluiten, inclusief korte toelichtingen per besluit.

Samenvatting collegebesluiten 5 januari 2021

Bespreekstukken

Beleidsnota Risicomanagement

De beleidsnota Risicomanagement omschrijft de visie en de wijze van uitvoering van risicomanagement. Hierin zijn onder meer de rollen en verantwoordelijkheden van betrokkenen vastgelegd, hoe risicoweging tot stand komt en welke informatie aan wie en wanneer wordt verstrekt. Het gaat daarbij om financiële risico’s, die onderdeel zijn van het weerstandsvermogen. Gemeente Amersfoort kiest voor een brede benadering waarbij het inzicht geeft in alle type risico’s.

Rechtmatigheidsverantwoording

Vanaf boekjaar 2021 is het college verantwoordelijk voor het afleggen van verantwoording over rechtmatigheid. Tot dusver was rechtmatigheid vooral het terrein van de accountant. Deze ontwikkeling sluit aan op de integrale wijze waarop binnen de gemeente Amersfoort risicomanagement is ingericht. Het Ambitiedocument Rechtmatigheidsverantwoording en het Plan van aanpak leggen de visie op en de wijze van uitvoering van de rechtmatigheidsverantwoording vast.

Vaststellen kaderstellende notitie Amerhorst e.o.

Zorgverlener Amaris zorggroep en woningcorporatie voor ouderenhuisvesting Habion willen de gebouwen de Amerhorst (aan de Zandbergerlaan) en de Amerrank (aan de Bosweg) beter laten aansluiten op de behoefte van senioren. Zo kunnen zij langer zelfstandig wonen. Omwonenden en andere belanghebbenden hebben meegedacht over de plannen. Op basis van hun inbreng, de gemeentelijke kaders en de uitgangspunten van de initiatiefnemers, is een kaderstellende notitie opgesteld. Met deze notitie en het raadsvoorstel, wordt het plan verder uitgewerkt.

Hamerstukken

Communicatie- en participatieaanpak RES-bod 1.0

Amersfoort heeft de ambitie op den duur een CO₂-neutrale stad te zijn. Om energie te besparen wordt maximaal gebruik gemaakt van duurzame energie uit stad en regio. Samen met regiogemeenten is gekeken naar de mogelijkheden voor energiebesparing en voor zonnevelden en windenergie. De gemeenteraad heeft bij het conceptbod van september 2020 de kansrijke gebieden voor zon- en windenergie vastgesteld. De gemeente gaat nu met bewoners, bedrijven en betrokken partners in gesprek over de verdere uitwerking van deze kansrijke gebieden. Daarnaast wordt ook gekeken naar andere reële mogelijkheden voor duurzame opwek en andere kansrijke locaties.

Raadsvoorstel tot vaststellen van de Verordening Amersfoortse Duurzaamhuis-lening 2020

Sinds 2013 stelt de gemeente een fonds beschikbaar, waarmee inwoners tegen een aantrekkelijke rente geld kunnen lenen om hun huis te verduurzamen: de Verordening Duurzaamheidsleningen. In totaal zijn er nu 118 leningen verstrekt. Met dit raadsvoorstel wordt de WOZ-waarde van 250.000 euro losgelaten, zodat meer mensen gebruik maken van de duurzaamheidslening om hun huis te isoleren, aardgasvrij te verwarmen of duurzaam energie op te wekken. Het huidige plafond van 250.000 euro WOZ-waarde is door de stijging van de huizenprijzen niet meer passend. De naam is gewijzigd in Verordening Amersfoortse Duurzaamhuis-lening 2020.

Definitief locatieplan ondergrondse containers in Kruiskamp

Voor het omgekeerd afvalinzamelen in de wijk Kruiskamp, worden ondergrondse restafvalcontainers geplaatst. Voor twee containers - 33719 en 33731 – moest een andere locatie worden gevonden dan eerder vastgesteld. De nieuwe locaties zijn voorgesteld aan de bewoners en zij konden hun reacties (zienswijzen) geven. De zienswijzen geven geen aanleiding om de nieuw voorgestelde containerlocaties te wijzigen, waarna het definitief locatieplan is opgesteld. Belanghebbenden die een zienswijze hebben ingediend, kunnen nog in beroep tegen het plan.

Terinzage-legging actualisatie Afvalstoffenverordening 2021

De regels voor het inzamelen van huishoudelijk afval zijn vastgelegd in de gemeentelijke afvalstoffenverordening. De afvalstoffenverordening van gemeente Amersfoort paste niet meer bij de actuele praktijk van de afvalinzameling is daarom aangepast. De concept-Afvalstoffenverordening 2021 ligt zes weken ter inzage. Inwoners en belanghebbenden kunnen reageren. De gemeenteraad neemt deze reacties mee in de besluitvorming over de Afvalstoffenverordening 2021.

Reactie aanbiedingsbrief IBT-thema-onderzoek brandveiligheid in zorginstellingen

De provincie Utrecht heeft een onderzoek uitgevoerd naar de brandveiligheid in zorginstellingen, waaronder bij vier zorginstellingen in Amersfoort. Het college heeft het eindrapport van dit onderzoek ontvangen en alle aanbevelingen zijn in samenwerking met de Veiligheidsregio Utrecht uitgevoerd. In een brief aan de provincie geeft het college aan hoe er met de aanbevelingen in de inspectierapporten voor de Amersfoortse zorginstellingen is omgegaan.

Beantwoording schriftelijke raadsvragen over:

  • bestaanszekerheid, ook voor jongeren;

  • seniorenwoningen.

Meer lezen/informatie

Benieuwd naar de volledige lijst, inclusief onderliggende stukken? Bekijk deze dan op Notubiz.

Twitter en mail

Volg ook @Gem_Amersfoort op Twitter voor het laatste nieuws.

Of neem een abonnement op de nieuwsbrief AmersfoortMail.