Samenvatting collegebesluiten 29 januari 2019

Het college van burgemeester en wethouders neemt wekelijks besluiten, onderverdeeld in bespreekstukken en hamerstukken. Onderstaand vindt u de lijst van deze besluiten, inclusief korte toelichtingen per besluit.

Hamerstukken

Benoeming leden STA en ASD

Het Signaleringsteam Amersfoort (STA en de Adviesraad Sociaal Domein (ASD) zijn adviesorganen met leden uit de samenleving. Voor enkele leden van STA en een lid van ASD verloopt de zittingstermijn met ingang van 1 januari 2019. Er ligt een voorstel voor verlenging van de zittingsduur. Voor de openstaande vacatures hebben STA en ASD via een sollicitatieprocedure nieuwe kandidaten gevonden. Deze kandidaten worden voorgedragen voor benoeming.

Benoeming Cliëntenraad Sociale Zekerheid

De Cliëntenraad Sociale Zekerheid draagt een kandidaat voor. Het gaat om een benoeming voor 2 jaar, per 1 december 2018. De voordracht voldoet aan de regels voor cliëntenparticipatie volgen de Participatiewet.

Definitief locatieplan ondergrondse containers Kattenbroek, ontwerp locatieplan container 33438 Kattenbroek en ontwerp locatieplan container 33407 Hoogland

Het college heeft het definitieve locatieplan voor de ondergrondse containers voor restafval in Kattenbroek vastgesteld. In dit locatieplan Kattenbroek zijn 50 locaties bepaald voor in totaal 54 ondergrondse restafvalcontainers. Deze locatielijst is na bewonersparticipatie en een procedure waarbij zienswijzen konden worden ingediend, tot stand gekomen. Voor de container aan Het Vooruitzicht in Kattenbroek en de container aan Kabof in Hoogland zijn twee nieuwe Ontwerp locatieplannen vastgesteld. De ontwerpbesluiten liggen 6 weken ter inzage waarbij belanghebbenden de mogelijkheid hebben om zienswijzen in te dienen.
De ondergrondse restafvalcontainers in Kattenbroek worden binnenkort geplaatst. Na plaatsing van de ondergrondse containers start de nieuwe afvalinzameling in Kattenbroek.

Verdelingsvoorstel subsidieregeling sport en bewegen 2019

De subsidieaanvragen voor sport en bewegen worden toegekend op basis van advies van de adviescommissie sport en bewegen. Een aantal aanvragen is afgewezen omdat zij niet voldeden aan de voorwaarden van de subsidieregeling. Sportverenigingen, stichtingen en inwoners ontvangen hierover bericht in een zogeheten beschikking.

Vaststellen gewijzigde wijkplannen 2019

In 2018 zijn de wijkplannen voor 2019 vastgesteld. De doelen van de gezonde wijkaanpak waren nog niet opgenomen in deze plannen. Deze zijn nu toegevoegd. De 6 wijken die meedoen aan de gezonde wijkaanpak kunnen subsidie hiervoor aanvragen. Er is € 10.000 per wijk beschikbaar.

Ontwerp partiële herziening bestemmingsplan Hogeweg 239

In maart 2017 is het bestemmingsplan Hogeweg 239 vastgesteld. Op het perceel zouden maximaal 5 woonwerk-woningen komen. Inmiddels blijkt dat er behoefte is aan het bouwen van een extra woning en een wijziging in de kavelindeling. Om dit mogelijk te maken moet het huidige bestemmingsplan gewijzigd worden en een concept ontwerpbestemmingsplan worden opgesteld. Na publicatie in de Stadsberichten en de digitale Staatscourant hebben inwoners zes weken de tijd om te reageren

WABO-projectbesluit voor de bouw van woningen en een gemeenschappelijk gebouw aan de Machinist op de Wagenwerkplaats

De vereniging Soesterhof wil 42 woningen en een gemeenschappelijk gebouw aan de Machinist op de Wagenwerkplaats bouwen. 30 (koop)woningen zijn voor leden van Soesterhof. Omnia Wonen neemt 12 sociale huurwoningen af. Met dit project wil vereniging Soesterhof op een ecologische en sociale duurzame manier een woongebied creëren. Voor het verlenen van een
omgevingsvergunning is een verklaring van geen bedenkingen van de raad nodig. Na het verlenen van deze verklaring, kan de ontwerpomgevings-vergunning gepubliceerd worden. Na publicatie liggen beide stukken zes weken ter inzage en kunnen mensen hierop reageren

Benoeming LEAR tbv Europese subsidies 222.7KB

De gemeente Amersfoort heeft een toekenning van een Europese subsidie ontvangen. Om hier gebruik van te kunnen maken, is het nodig om een Legal Entity Appointed Representative (LEAR) aan te wijzen in het Europese subsidiesysteem. De subsidiecoördinator van de gemeente Amersfoort wordt hiertoe aangewezen.

Benieuwd naar de volledige lijst, inclusief onderliggende stukken? Kijk dan hier

Twitter en mail

Volg ook @Gem_Amersfoort op Twitter voor het laatste nieuws.

Of neem een abonnement op de nieuwsbrief AmersfoortMail.