Samenvatting collegebesluiten 28 september 2021

Het college van burgemeester en wethouders neemt wekelijks besluiten, onderverdeeld in bespreekstukken en hamerstukken. Onderstaand vindt u de lijst van deze besluiten, inclusief korte toelichtingen per besluit.

Samenvatting collegebesluiten 28 september 2021

Bespreekstukken

Kaders voor inhoud en proces herontwikkeling Zwaluwenstraat 1-77

Portaal wil het voormalig verzorgingstehuis aan de Zwaluwenstraat 1-77 herontwikkelen. Insteek van de herontwikkeling is de sloop van het verzorgingstehuis en naastgelegen aanleunappartementen. In de nieuwe situatie wil Portaal 200 tot 230 appartementen bouwen, hoofdzakelijk sociale huurwoningen en een aandeel huurwoningen voor de middeninkomens (20%), volgens een concept ‘Gemengd Wonen’. Met deze ontwikkeling wil Portaal haar bijdrage leveren aan de woningbouwopgave en invulling geven aan de prestatieafspraken die zij met de gemeente heeft gemaakt over haar nieuwbouwprogramma. Op basis van ambities van Portaal, gemeentelijk beleid en input van omwonenden en belanghebbenden, zijn in concept de kaders voor inhoud en proces opgesteld. Deze kaders vormen de basis voor de verdere uitwerking van het plan. Nadat de gemeenteraad over de kaders een besluit heeft genomen zijn ze definitief.

Grafrecht voor onbepaalde tijd

Gemeente Amersfoort maakt het mogelijk om op de gemeentelijke begraafplaatsen graven voor onbepaalde tijd af te kopen. In het afgelopen jaar kreeg de gemeente meerdere keren het verzoek uit de samenleving voor ‘eeuwigdurende grafrust’. Eeuwigdurende grafrust is in verschillende religies van groot belang, zoals in het Islamitische en Joodse geloof. De juridische term voor ‘eeuwig’ is ‘voor onbepaalde tijd’. De gemeente heeft onderzocht of en op welke manier particuliere graven op de gemeentelijke begraafplaats voor onbepaalde tijd kunnen worden uitgegeven, om daarmee tegemoet te komen aan de wensen die de samenleving stelt aan gemeentelijke begraafplaatsen. Daarvoor worden twee verordeningen gewijzigd. Op dit moment kunnen mensen kiezen voor een particulier graf voor 10 of 25 jaar. De grafrechten van zo’n particulier graf kunnen steeds worden verlengd. Met de wijziging van de verordeningen komt daar nu de optie 'voor onbepaalde tijd' bij.

Programmabegroting 2022-2025

Jaarlijks stelt de gemeente een begroting op voor het komend jaar, met een doorkijk naar de jaren daarna. De meerjarenbegroting 2022-2025 geeft inzicht in het te voeren beleid, de inkomsten en uitgaven in 2022, met ramingen voor de jaren 2023-2025. Het college van B&W blijft in 2022-2025 investeren in voldoende woningen voor verschillende doelgroepen, duurzame energie in de stad en een samenleving waarin iedereen meedoet. Tegelijkertijd wil het college inwoners en ondernemers ondersteunen die geraakt worden door de coronacrisis en zo werken aan herstel en een gezonde toekomst. De komende jaren wordt gerealiseerd wat haalbaar, wenselijk en urgent is voor stad en inwoners, zonder financiële tekorten verder te laten oplopen. Daarom zal ons College de ambtelijke organisatie opdracht geven een brede financiële ambtelijke verkenning uit te voeren, welke eind maart 2022 tot resultaat moet leiden. Zodat een nieuwe raad en college daarmee een nieuw akkoord en een nieuwe begroting 2023-2026 kunnen opstellen.

Hamerstukken

Aanpassing bijdrage zorgadministratie Eemnes en Woudenberg

Amersfoort voert voor de gemeenten Woudenberg en Eemnes de administratie voor geleverde zorg aan inwoners uit. Door de gemeente Woudenberg is verzocht hun financiële bijdrage voor de zorgadministratie vanaf 2022 aan te passen. Met dit besluit voldoet het college aan dat verzoek en krijgt Woudenberg de door hen gewenste zekerheid en duidelijkheid. Omdat met Eemnes vergelijkbare afspraken worden gemaakt, past het college de bijdrage van Eemnes ook aan. De bijdrage van Amersfoort aan de zorgadministratie stijgt hierdoor.

Verklaring van geen bedenkingen Dirk Loogenstraat

Er is een omgevingsvergunning aangevraagd voor het bouwen van 7 woningen aan de Dirk Loogenstraat 14. Omdat het bouwplan niet past binnen de regels van het geldende bestemmingsplan, is een planologische procedure nodig in de vorm van een Waboprojectbesluit. Met de verklaring van geen bedenkingen geeft de raad aan geen bedenkingen te hebben tegen het bouwplan en kan de gevraagde omgevingsvergunning worden verleend.

Afhandeling motie ‘inburgering 2.0’

Per 1 januari 2022 zal de nieuwe Wet Inburgering in werking treden. Deze wet geeft de gemeente Amersfoort nog meer handvatten om een passend traject te bieden aan elke inburgeraar. Het traject is toegesneden op de levensfase, situatie en capaciteiten van de inburgeraar. Dit is een integrale en doorlopende leerlijn. De inburgeraar werkt met de casusregisseur aan een zo hoog mogelijk taalniveau, passende werkplek, goede gezondheid en een eigen plek in de stad. Amersfoort zorgt voor de inzet van de juiste partijen en middelen. Daarbij leert de inburgeraar zoveel mogelijk zelf te doen of de hulp van Amersfoortse inwoners en professionals te vinden.

Achtervang Waarborgfonds Sociale Woningbouw

Corporaties zijn voor de financiering van hun activiteiten aangewezen op leningen. Door een borgstelling voor de desbetreffende leningen biedt het Waarborgfonds Sociale Woningbouw (WSW) corporaties de mogelijkheid om leningen tegen een lagere rente aan te trekken dan wanneer zij dat zonder achtervang doen. Borgstelling door het WSW is alleen mogelijk als gemeenten die achtervang bieden. Door deze constructie kunnen corporaties goedkoper financiering krijgen. Er is een wijziging in de manier waarop deze achtervang tot stand komt. De gemeente is akkoord met deze wijziging waardoor de nieuwe werkwijze in kan gaan.

Afhandeling motie 2021-083M Repareer de individuele inkomenstoeslag

De individuele inkomenstoeslag (IIT) is een jaarlijks geldbedrag voor inwoners die vijf jaar of langer een laag inkomen hebben. Met ingang van 1 juni 2021 is de individuele inkomenstoeslag aangepast. Hierover hebben mensen vragen gesteld. De gemeente wil hierin nu een groep huishoudens tegemoet komen. Op verzoek van de raad komt er een aanpassing van de individuele inkomenstoeslag (IIT) met terugwerkende kracht per 1 juni 2021. Dit geldt voor groepen die er op achteruit waren gegaan. Zij krijgen tot en met 2022 weer het oude bedrag. Daarvoor zijn extra middelen beschikbaar gesteld. In 2022 zal aan de hand van de effectrapportage van het Nibud opnieuw gekeken worden naar de IIT.

Voortgang implementatie omgevingswet

Vanaf 1 juli 2022 werken we naar verwachting in Nederland met de Omgevingswet; een nieuwe wet die tot doel heeft alles wat kan en mag in de fysieke leefomgeving eenvoudiger en beter te organiseren. De gemeente Amersfoort heeft een Programma Omgevingswet om ervoor te zorgen dat we alles wat nodig is om volgens deze wet te kunnen werken goed en op tijd klaar hebben. Dat programma is opgedeeld in vijf sporen, waar we in samenhang aan werken: 1) omgevingsvisie en omgevingsplan, 2) digitaal stelsel Omgevingswet, 3) dienstverlening en de omgevingsvergunning, 4) participatie en communicatie en 5) leren en organiseren. Het programma Omgevingswet is volop in uitvoering. We liggen goed op koers om klaar te hebben wat klaar moet zijn op 1 juli 2022 met de invoering van de wet. Wel moet er ook nog veel werk verzet worden de komende jaren, bijvoorbeeld waar het gaat om het opstellen van het Omgevingsplan. De wet geeft ons tot 31 december 2029 de tijd om dat te doen.

Rapportage maatregelen betaalbaarheid ondersteuning en zorg 2021-2

Amersfoort wil inwoners die dat nodig hebben goede ondersteuning en zorg blijven bieden. Om ondersteuning en zorg ook op termijn betaalbaar te houden, wil de gemeente deze anders en slimmer organiseren. Samen met organisaties en zorgaanbieders in de stad werkt de gemeente aan vijftien maatregelen, waarvan de effecten worden gemonitord. Het college informeert de raad meerdere keren per jaar over de voortgang. De resultaten in de eerste helft van 2021 laten zien dat de meeste maatregelen effect lijken te hebben. Bij sommigen is dat niet het geval. Dat heeft te maken met complexere hulpvragen van jongeren, mogelijk als gevolg van de aanhoudende coronacrisis.

Eindrapport inzake Onderzoek naar zelfbeheer bij wijkcentrum Klokhuis

Eerder dit jaar startte in opdracht van de gemeente een onderzoek naar het zelfbeheer bij wijkcentrum Het Klokhuis. De stichting die het wijkcentrum beheerde bleek niet in staat een kloppende verantwoording in te dienen. Het onderzoeksbureau heeft het onderzoek afgerond en adviseert het college in het rapport over de bedrijfskundige en financiële staat van de beheerstichting, over het functioneren van het centrum in de wijk en over de mogelijkheden om zelfbeheer van het wijkcentrum voort te zetten. Het college onderzoekt naar aanleiding van de bevindingen een doorstart van wijkcentrum Het Klokhuis. Het college wil er zo voor zorgen dat laagdrempelige ontmoeting in de wijk mogelijk blijft.

Op het rapport zelf rust geheimhouding, omdat in het rapport personen die betrokken waren bij het beheer van het wijkcentrum met naam en functie worden genoemd.

Stand van zaken moties en toezeggingen tot en met juli 2021

Twee keer per jaar informeert het college de raad over de afdoening en stand van zaken van aangenomen moties en gedane toezeggingen. In de bijlage bij deze raadsinformatiebrief is te lezen of de motie of toezegging is afgedaan of wat de stand van zaken is.

Plan van aanpak t.a.v. rekenkameronderzoek Gegevensbescherming

De Amersfoortse rekenkamer heeft onderzoek gedaan naar de gegevensbescherming in Amersfoort. Naar aanleiding van de resultaten zijn aanbevelingen gedaan om de gegevensbescherming van inwoners verder te verbeteren. In dit plan van aanpak zijn de aanbevelingen uitgewerkt.

Uitvoeringsprogramma Jeugd en Onderwijs 2022-2024

Alle jongeren in Amersfoort groeien gezond, veilig en kansrijk op. Met als doel dat zij actief kunnen meedoen aan de samenleving, grip op hun leven hebben en betekenis aan hun leven kunnen geven. Hoe komende jaren gewerkt gaat worden aan deze doelen, staat beschreven in het Uitvoeringsprogramma Jeugd en Onderwijs 2022-2024. Dit programma is tot stand gekomen in samenwerking met Amersfoortse onderwijsinstellingen en organisaties betrokken bij jeugd, en is een uitwerking van het Beleidskader Amersfoort Inclusieve Stad.

Uitvoering motie 2021-090M Betere oplossingen voor bezuinigingen

De gemeenteraad heeft gevraagd alternatieven te onderzoeken voor de eerdere voorgestelde bezuinigingen op bijvoorbeeld het mantelzorgcompliment en de actiefpremie. Het college heeft gekeken of er binnen het programma sociaal domein geld overblijft dat hiervoor ingezet kan worden. Dat blijkt niet te kunnen. Daarom is gekeken naar andere bezuinigen die snel uitgevoerd kunnen worden. Die bezuinigingen zouden een zo negatieve impact hebben op inwoners met een kwetsbare inkomenspositie en/of tegengesteld zijn aan de ambities van het vastgestelde beleidskader Inclusieve Stad, dat het college ervoor gekozen heeft deze bezuinigen niet aan de raad voor te stellen. Omdat de gemeente ook extra geld krijgt voor de jeugdzorg wordt voorgesteld een deel van dat geld te gebruiken als alternatief voor de voorgestelde bezuinigingen.

Beantwoording schriftelijke raadsvragen over:

  • 'Hele stad vrij van beleggers'
  • Slopen woningen Jericho
  • Jericho slopen Bezopen
  • Sloopplannen 124 huizen Jericho

Meer informatie

Benieuwd naar de volledige lijst, inclusief onderliggende stukken? Bekijk deze op Notubiz.

Twitter en mail

Volg ook @Gem_Amersfoort op Twitter voor het laatste nieuws.

Of neem een abonnement op de nieuwsbrief AmersfoortMail.