Samenvatting collegebesluiten 28 januari 2020

Het college van burgemeester en wethouders neemt wekelijks besluiten, onderverdeeld in bespreekstukken en hamerstukken. Onderstaand vindt u de lijst van deze besluiten, inclusief korte toelichtingen per besluit.

Samenvatting collegebesluiten 28 januari 2020

Bespreekstukken

Resultaten haalbaarheid tijdelijk wonen

De ontwikkeling en bouw van sociale woningbouw is in volle gang, maar heeft ook tijd nodig. De vraag naar betaalbare en goedkope huurwoningen blijft daardoor actueel. Met tijdelijke woningen kunnen we op korte termijn voorzien in extra woningen, waarmee onder meer kwetsbare groepen worden geholpen.

De gemeente heeft daarom de afgelopen peirode samen met de drie corporaties op de locaties Verzorgingshuis De Liendert, Kop van Schothorst en Smeeing gewerkt aan een verkenning naar invulling met tijdelijke woningen. Het onderzoek naar de haalbaarheid van tijdelijk wonen op die locaties is afgerond.

Dit zijn de resultaten:

 • De locatie Verzorgingshuis De Liendert van woningcorporatie Portaal aan de Zwaluwenstraat kan worden ingevuld met tijdelijk wonen voor een periode van drie tot vijf jaar
 • De invulling van de locatie Kop van Schothorst tussen Balladelaan en Maatweg is vanwege de complexiteit van de locatie niet haalbaar gebleken. Zowel voor tijdelijk sociale woningbouw als voor een permanente invulling is geen haalbaar woningbouwplan ontwikkeld. De locatie behoudt een groene invulling.
 • Op de locatie Smeeing aan de Amsterdamseweg is een haalbaar ruimtelijk plan en business case te maken met ruimte voor circa 170 tot 210 eenpersoons huishoudens voor 10 jaar. Samen met woningcorporatie Portaal wordt dit plan met tijdelijke woonunits de komende tijd verder ontwikkeld

  Hamerstukken

  Capaciteitsinzet uitvoering Deltaplan Woonopgave Amersfoort en Duurzame stad

  In het Deltaplan Woonopgave Amersfoort is een stevige ambitie benoemd met betrekking tot de woonopgave. Dit is voorzien van een vierjarig budget om de organisatie op het terrein van wonen en woningbouw te versterken. Met de voorgestelde extra capaciteitsinzet kan de woonopgave nog voortvarender worden opgepakt.

  Duurzaamheid is een van de prioritaire opgaven van deze collegeperiode. Met het voorstel is het mogelijk om in deze gespannen arbeidsmarkt succesvol medewerkers te werven. Zo wordt beoogd de organisatie te verstevigen om de duurzaamheidsopgave uit te voeren.

  Benoeming lid Adviesraad Sociaal Domein

  De Adviesraad Sociaal Domein (ASD) geeft gevraagd en ongevraagd advies aan het college van de gemeente. De ASD adviseert op het beleid van de gemeente om de kwaliteit van de dienstverlening in het Sociaal Domein te verbeteren. De leden van de ASD zijn vrijwilligers. Na het vertrek van het aantal leden benoemt het college mevrouw L. el Alami tot nieuw lid voor een periode van twee jaar.

  Reactie op concept ontwerp omgevingsvisie en -verordening provincie Utrecht

  De provincie Utrecht heeft gemeenten en andere belanghebbenden om een eerste reactie gevraagd op een concept van de provinciale Omgevingsvisie. In deze visie staat hoe de provincie zich de komende jaren wil ontwikkelen op het gebied van de fysieke leefomgeving. In de gevraagde eerste reactie gaat het college onder meer in op de rolverdeling tussen provincie en gemeente. Ook vraagt het college aandacht voor de positionering van Amersfoort binnen de provincie, ruimte voor bedrijvigheid en de voortgang van woningbouwprojecten in Amersfoort. De volgende stap is dat de provincie een volgend concept Omgevingsvisie formeel ter inzage legt. Dan worden deze Provinciale Omgevingsvisie en een formele zienswijze van de gemeente Amersfoort daarop aan de gemeenteraad voorgelegd.

  Ondertekening declaratie digitale transformatie

  Het college heeft besloten een Europese declaratie ‘digitale transformatie’ mede te ondertekenen. Met de ondertekening positioneert Amersfoort zich in de voorhoede van Europese steden die zichtbaar werken aan de digitale transformatie van hun stad. Digitalisering biedt kansen voor welvaart en welzijn, maar gaat gepaard met uitdagingen. De samenwerking met Europese partnersteden levert voordeel en versnelling op voor het realiseren van onze lokale en regionale ambities op dit gebied.

  Beantwoording schriftelijke vragen over:

  • 'Subsidie Randstadspoor voor Westelijke Ontsluiting'
  • Kop van Isselt, vertraging door tijdelijke bebouwing Smeeing terrein

  Benieuwd naar de volledige lijst, inclusief onderliggende stukken? Kijk dan hier

  Twitter en mail

  Volg ook @Gem_Amersfoort op Twitter voor het laatste nieuws.

  Of neem een abonnement op de nieuwsbrief AmersfoortMail.