Samenvatting collegebesluiten 25 mei 2021

Het college van burgemeester en wethouders neemt wekelijks besluiten, onderverdeeld in bespreekstukken en hamerstukken. Onderstaand vindt u de lijst van deze besluiten, inclusief korte toelichtingen per besluit.

Samenvatting collegebesluiten 25 mei 2021

Bespreekstukken

Concept transitievisie warmte

De doelstelling van het Rijk is om in 2050 alle wijken in Nederland aardgasvrij te hebben. Gemeenten stellen daarom voor het einde van 2021 een transitievisie warmte op waarin zij het tijdpad beschrijven voor een (stapsgewijze) aanpak. Gemeente Amersfoort maakt de transitievisie warmte samen met de woningcorporaties, netbeheerder Stedin, energiebedrijven, huurdersorganisaties, vertegenwoordigers van bedrijven(terreinen), installatie- en bouwbedrijven, vastgoedeigenaren en vertegenwoordigers van duurzame bewonersinitiatieven. Aan de hand van een eerder door de raad vastgesteld afwegingskader, is per buurt een warmtestrategie geformuleerd. Ook is er een routekaart gemaakt voor de aanpak. De gemeente gaat met de buurtbewoners in gesprek om plannen op te stellen om aardgasvrij te worden.

Integraal beheerplan

Het ‘integraal beheerplan openbare ruimte 2022-2031’ legt de visie vast op beheer en onderhoud, de minimale onderhoudskwaliteit en daarvoor benodigde middelen. Het plan biedt een kader voor de komende jaren voor de uitvoering van zowel dagelijks en groot onderhoud, als vervangingen en herinrichtingen. De uitgangspunten van het plan zijn een schone, veilige, toekomstbestendige en duurzame openbare ruimte.

Gemeentelijk rioleringsplan 2021

De gemeente draagt er zorg voor dat afvalwater wordt afgevoerd en overlast van grondwater wordt voorkomen. Het veranderende klimaat zorgt ervoor dat Amersfoort te maken krijgt perioden van aanhoudende droogte, afgewisseld met hevige regenbuien. Zorgen dat neerslag goed wordt afgevoerd, zuinig omgaan met water en het langer vasthouden voor droge tijden, is daarom nog belangrijker. In het gemeentelijk rioleringsplan wordt beschreven hoe de gemeente dat van plan is.

Watervisie

De gemeente heeft een geactualiseerde watervisie opgesteld. Met de watervisie 2021-2040 zorgt de gemeente ervoor dat met het beheer van het water zo goed mogelijk wordt ingespeeld op het veranderende klimaat, de verdichting van de stad door het woningbouwprogramma en de toenemende behoefte aan het gebruik van het water voor recreatie. De visie is niet bedoeld om extra projecten uit te voeren, maar moet vooral zorgen dat het waterbeheer voldoende aandacht krijgt bij andere ontwikkelingen in de stad. Dat is nodig om ook in de toekomst de stad leefbaar te houden en prettig om in te wonen, werken en recreëren.

Consultatie raadsvoorstel benoeming wethouder en ontheffing ingezetenschap

Het presidium stelt voor om de heer Roald van der Linde te benoemen tot wethouder. Ook wordt voorgesteld om voor een periode van één jaar ontheffing te verlenen van de verplichting om als wethouder van Amersfoort in de gemeente te wonen, zoals is vastgelegd in de Gemeentewet.

Hamerstukken

Concept ontwerp partiële herziening Chw bestemmingsplan Amersfoort Zuid en Kattenbroek - Marimbastraat 1-29

In 1993 is een bouwvergunning verleend voor een appartementengebouw met 15 woningen aan de Marimbastraat 1-29. Dit gebouw heeft in het bestemmingsplan “Kattenbroek 2006” en in bestemmingsplan “Amersfoort Zuid en Kattenbroek” per ongeluk de bestemming ‘Verkeer-Verblijfsgebied’ gekregen. Met een partiële herziening bestemmingsplan “Amersfoort Zuid en Kattenbroek - Marimbastraat 1-29”, wordt de vergunde situatie planologisch vastgesteld. En herstelt daarmee de vergissing in het geldende bestemmingsplan “Amersfoort Zuid en Kattenbroek”.

Achtervangverzoek Portaal

Corporaties zijn voor de financiering van hun activiteiten aangewezen op leningen. Door een borgstelling voor de desbetreffende leningen biedt het Waarborgfonds Sociale Woningbouw (WSW) corporaties de mogelijkheid om leningen tegen een lagere rente aan te trekken dan als zij dat zonder achtervang doen. Borgstelling door het WSW is alleen mogelijk als gemeenten in de achtervang gaan. Op verzoek van Portaal biedt de gemeente voor twee leningen een achtervang zodat Portaal kan investeren in verduurzaming en woningbouwprojecten. De risico’s hiervan zijn zeer beperkt, omdat deze worden gedragen door het Waarborgfonds, de Rijksoverheid en alle deelnemende gemeenten samen.

Kaders voor inhoud en proces militair hospitaal

Projectontwikkelaar Schipper Bosch wil van het voormalig militair hospitaal en het omliggende terrein een woon- en werkgebied maken, met behoud van de oorspronkelijke gebouwen. De projectontwikkelaar wil het nu nog geïsoleerde terrein bovendien verbinden met de rest van Amersfoort. Onder meer op basis van input van omwonenden en belanghebbenden zijn de kaders voor de herontwikkeling opgesteld. Deze kaders vormen de basis voor de verdere uitwerking van het plan en worden voorgelegd aan de gemeenteraad.

Benoeming onafhankelijk voorzitter regionale cliëntenraad Wet sociale werkvoorziening

De regionale cliëntenraad Wet sociale werkvoorziening komt op voor de belangen van mensen met een Wsw-indicatie. De cliëntenraad geeft gevraagd en ongevraagd advies over onderwerpen die het Wsw-beleid betreffen. Mevrouw M. Sluijters wordt voor een termijn van vier jaar benoemd tot onafhankelijk voorzitter van de regionale cliëntenraad Wet sociale werkvoorziening.

Het gedeeltelijk hernoemen van de straten Hamburgweg en Zonnehof

De Hamburgweg wordt over enkele jaren mogelijk opgedeeld door de komst van een tunnel richting de Hoef. Om adreswijzigingen in de toekomst te vermijden krijgt het oostelijke deel van de Hamburgweg de naam Stockholmweg. De zuidelijke toegang naar de Zonnehof vanaf de Bergstraat krijgt de naam Zonnehof-Zuid.

Mogelijkheid tot huurkorting niet-maatschappelijke huurders

De gemeente wil huurders van gemeentelijk vastgoed die door de coronamaatregelen inkomsten missen, tegemoetkomen. Voor de maatschappelijke huurders, zoals wijkcentra en culturele instellingen, gebeurt dat met steunpakketten vanuit de beleidsprogramma’s. Voor de niet-maatschappelijke huurders, zoals horeca en zakelijke dienstverlening, stelt de gemeente huurkorting voor tot maximaal 50% van de huurbetaling voor de periode van oktober 2020 – juli 2021. Het college vraagt de gemeenteraad hiermee in te stemmen en hoopt hiermee ook andere verhuurders te inspireren coulant om te gaan met huurachterstanden.

Beantwoording schriftelijke raadsvragen over:

  • experimenteren met bijverdienen in de bijstand;
  • tot € 500,- euro bijverdienen in de bijstand;
  • aanpak criminele zorgaanbieders;
  • mogelijkheid tot huurkorting niet-maatschappelijke huurders.

Meer lezen/informatie

Benieuwd naar de volledige lijst, inclusief onderliggende stukken? Bekijk deze op Notubiz.

Twitter en mail

Volg ook @Gem_Amersfoort op Twitter voor het laatste nieuws.

Of neem een abonnement op de nieuwsbrief AmersfoortMail.