Samenvatting collegebesluiten 23 november 2021

Het college van burgemeester en wethouders neemt wekelijks besluiten, onderverdeeld in bespreekstukken en hamerstukken. Onderstaand vindt u de lijst van deze besluiten, inclusief korte toelichtingen per besluit.

Samenvatting collegebesluiten 23 november 2021

Bespreekstukken

Advies gemeenteraad Amersfoort aanwijzingsprocedure lokale publieke media-instelling Amersfoort 2022-2026

De zendmachtiging voor een lokale omroep is 20 september verlopen en de procedure voor een nieuwe machtiging gaat de laatste fase in. In 2020 is verkend waar de partij die de zendmachtiging voor de nieuwe periode van 5 jaar krijgt, aan moet voldoen. Op basis van wensen van inwoners (via het Amersfoortpanel) en de gemeenteraad is onder meer gekeken naar de criteria duurzame samenwerking, kwaliteit/professionalisering en vernieuwing en innovatie.

Voor de zendmachtiging meldden zich twee partijen, waaronder Nieuwsplein33, een samenwerkingsverband van RTV Utrecht, BDUmedia, De Stadsbron en Bibliotheek Eemland. Nieuwsplein33 is een professioneel multimediaal nieuws- en informatieplatform. De gemeenteraad adviseert het Commissariaat van de Media om Nieuwsplein33 de zendmachtiging toe te kennen.

Nieuwsplein33 heeft ook in gemeente Leusden een aanvraag voor de zendmachtiging gedaan. De raad van Leusden besluit in december of zij het Commissariaat ook adviseert om de lokale zendmachtiging aan Nieuwsplein33 toe te kennen. Het Commissariaat beoordeelt de adviezen en in het gunstigste scenario wordt de nieuwe zendmachtiging afgegeven in begin 2022.

Wijkwarmteplan Schothorst-Zuid

Binnen nu en 30 jaar gaan we in heel Nederland huizen, kantoren en gebouwen anders verwarmen. We gebruiken in de toekomst geen aardgas meer. In de Transitievisie Warmte staat hoe we in Amersfoort van aardgas stap voor stap overschakelen naar duurzame warmte en in welke wijken we voor 2030 willen beginnen. Schothorst-Zuid is een van de vijf wijken waar we starten en als eerste stap daarvoor een wijkwarmteplan hebben gemaakt. In dit plan staat de warmtestrategie voor de wijk verder uitgewerkt. Voor Schothorst-Zuid is dat een Nieuw Midden Temperatuur (MT) warmtenet rond 2030. Woningeigenaren kunnen aansluiten op dit warmtenet of er voor kiezen een individuele overstap naar aardgasvrij te realiseren via een all-electric warmtepomp. Na het vaststellen van het wijkwarmteplan wordt er verder gewerkt, samen met corporaties en Warmtestem, aan een concreet wijkuitvoeringsplan. Bewoners worden dan per buurt/ straat actief benaderd om mee te praten over alternatieve energiebronnen, altijd goed maatregelen zoals isoleren en energie opwekken en mogelijke kosten. Zo werken we als Amersfoort aan de aardgasvrije stad.

Uitvoering raadsbesluit van 22 juni 2021 voor versterking van het fondsvermogen ROM

Door het ondertekenen van de aktes van de aandelen uitgifte bij de notaris krijgt de ROM Utrecht meer fondsvermogen dat geïnvesteerd kan worden in versterken van het innovatieve vermogen in de regio. De partners doen dit in cofinanciering en de aktes voor uitgifte van die aandelen passeren allen op hetzelfde moment bij de notaris.

Corona-agenda: herstel en perspectief bieden

Corona heeft zowel negatieve als positieve ontwikkelingen met zich meegebracht. Om de negatieve gevolgen zoveel mogelijk tegen te gaan en de positieve effecten te versterken is een agenda gemaakt met concrete activiteiten. Deze activiteiten leveren een bijdrage aan het versterken van onderlinge verbondenheid tussen bewoners, het ondersteunen van kwetsbare groepen, het behoud van een levendige en leefbare binnenstad en een toekomstbestendige arbeidsmarkt. De agenda bestaat uit activiteiten die gelijk kunnen starten (de zogenoemde quick wins) en activiteiten die op een later moment kunnen starten. Bij het opstellen van de agenda is rekening gehouden met de opbrengst van verschillende lokale en landelijke gesprekken die met inwoners zijn gehouden over de effecten van corona. Opbrengsten uit aanvullende gesprekken met stakeholders, en bewoners in de stad voegen wij toe aan de agenda.

Hamerstukken

Aanpassingen bochten Operaweg

In de middenberm van de Operaweg ter hoogte van Sportcomplex Amerena staan natuurstenen plantenbakken. De hoogte van de plantenbakken zorgt voor hinder bij bussen en vrachtwagens voor het goed nemen van de bocht. Buslijn 8 rijdt hierdoor tijdelijk via een omleiding. De gemeente gaat de bochten rechtsaf vanaf de Hogeweg naar de Operaweg en rechtsaf vanaf de Ariaweg naar de Operaweg aanpassen. De bochtaanpassing is in overleg met Syntus gedaan en met behoud van de plantenbakken. Na aanpassing gaat lijn 8 weer de oorspronkelijke route rijden.

Aanpassing afspraken regionale risicoverevening Jeugd over 2022

Deze afspraken maken deel uit van de regionale inkoop in het sociaal domein voor 2022. Gemeente Amersfoort koopt samen met gemeenten uit de regio hulp en ondersteuning in voor zowel jeugd, om op te groeien tot zelfstandige inwoners, als voor volwassenen voor wie het moeilijk is om zelfstandig te leven en te wonen. Dit besluit betreft een technisch aanpassing van de afspraken die gaan over de regionale risicoverevening Jeugd over 2022. Daarmee wordt tegemoet gekomen aan de toezegging in het BOSD (Bestuurlijk Overleg Sociaal Domein) van november 2020 om eventuele ongewenste effecten van de regionale vereveningsafspraken Jeugd te corrigeren in 2022.

Maatschappelijke tarieven sportaccommodaties 2022

De tarieven voor gemeentelijke sportaccommodaties worden jaarlijks door de raad vastgesteld aan de hand van de consumentenprijsindex (CPI) van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Voor 2022 stijgen de tarieven met 2,7%. Sportverenigingen betalen voor het gebruik van gemeentelijke sportaccommodaties een maatschappelijk tarief. Door maatschappelijke tarieven te hanteren maken we het voor Amersfoortse sportverenigingen mogelijk een toegankelijk en betaalbaar sportaanbod te verzorgen. SRO verhuurt de sportaccommodaties voor de gemeente aan de sportverenigingen.

Herinrichting openbare ruimte Kamperbinnenpoort – Coninckstraat

De openbare ruimte tussen de Kamperbinnenpoort – en de Coninckstraat wordt heringericht, volgens het Shared Space principe. Met de herinrichting wordt er meer ruimte voor fietsers en voetgangers gecreëerd, en de verblijfskwaliteit van het unieke gebied rond de Kamperbinnenpoort en de Kamp versterkt. De herinrichting creëert een duidelijkere overgang naar het autoluwe gebied en verbindt de Langestraat met de Kamp.

Intentieovereenkomst Realisatie Fietsinfrastructuurprojecten Regio Amersfoort 2022-2023

Door de grote woningbouwopgave in de regio Amersfoort is in de toekomst minder ruimte beschikbaar voor mobiliteit, terwijl de mobiliteitsbehoefte blijft groeien. Daarnaast is er steeds meer aandacht voor leefbaarheid en duurzaamheid. Op 9 december ondertekenen Provincie Utrecht en gemeenten in de Regio Amersfoort de Intentieovereenkomst Realisatie Fietsinfrastructuurprojecten 2022-2023. Met deze overeenkomst wordt het streven vastgelegd om als regio gezamenlijk te werken aan verbeteringen op het regionaal fietsnetwerk in de Regio Amersfoort.

Subsidieregeling initiatieven beschermd wonen 2022

Een wooninitiatief is een maatwerkvoorziening beschermd wonen. Hieraan zijn kosten verbonden die voortkomen uit het collectief gebruik van de gezamenlijke ruimtes. Deze kosten worden sinds 2021 gefinancierd via een subsidie aan de wooninitiatieven. Met het verstrekken van deze subsidie zorgen we ervoor dat de wooninitiatieven in staat zijn optimale ondersteuning te bieden, zodat mensen zoveel als mogelijk zelfredzaam zijn en participeren in de samenleving. Het college heeft het subsidieplafond voor 2022 vastgesteld op € 123.500,-.

Wijziging deelnemersovereenkomst SVn

SVn biedt verschillende leningen die consumenten en bedrijven kunnen gebruiken om hun wensen op het gebied van wonen te realiseren. De gemeente Amersfoort is deelnemer van SVn. Op dit moment biedt SVn namens de gemeente Amersfoort de Starterslening en de Duurzaamhuis-lening aan. De samenwerking met SVn is geregeld in een deelnemersovereenkomst. Deze overeenkomst is na 25 jaar toe aan een vernieuwing. Daarom heeft SVn in overleg met de deelnemers een gewijzigde overeenkomst gemaakt. Aanpassingen zijn o.a. de digitale Mijn-SVn-omgeving, update van de privacy bepalingen en een aanpassing van de beheersvergoeding.

Actualisatie onderbouwing stikstofdepositie bij woningbouwprojecten 2021

Als een activiteit of project stikstofdepositie (stikstofneerslag) kan veroorzaken op stikstofgevoelige Natura 2000-gebieden, moet de initiatiefnemer van de activiteit onderzoeken of en zo ja welke effecten er zijn op het natuurgebied. Dit speelt bijvoorbeeld bij woningbouwprojecten en de ontwikkeling van bedrijvigheid. Om te voorkomen dat voor ieder individueel project dit onderzocht moet worden heeft de gemeente Amersfoort in 2020 een breed onderzoek uitgevoerd. In juli dit jaar heeft het Rijk de wetgeving voor stikstofdepositie aangepast. Hierop is het onderzoek uit 2020 geactualiseerd en daaruit blijkt dat er bij bouwprojecten tot 240 woningen geen negatieve effecten zijn. Projecten die binnen deze bandbreedte liggen hoeven daardoor niet meer getoetst te worden op de effecten van stikstofdepositie.

    Meer informatie

    Benieuwd naar de volledige lijst, inclusief onderliggende stukken? Bekijk deze op Notubiz.

    Twitter en mail

    Volg ook @Gem_Amersfoort op Twitter voor het laatste nieuws.

    Of neem een abonnement op de nieuwsbrief AmersfoortMail.