Samenvatting collegebesluiten 22 juni 2020

Het college van burgemeester en wethouders neemt wekelijks besluiten, onderverdeeld in bespreekstukken en hamerstukken. Onderstaand vindt u de lijst van deze besluiten, inclusief korte toelichtingen per besluit.

Samenvatting collegebesluiten 22 juni 2020

Bespreekstukken

Aanpassing van de verkeersinfrastructuur in Langs Eem en Spoor en rondom De Nieuwe Poort

Om de ontwikkeling van het gebied Langs Eem en Spoor (Wagenwerkplaats, Trapezium, het Eemplein, De Nieuwe Stad en Kop van Isselt) mogelijk te maken, is aanpassing van de infrastructuur nodig. Dit heeft ook een positief effect op de leefbaarheid van het Soesterkwartier. Een van de voorgestelde maatregelen is het aanpassen van rotonde De Nieuwe Poort; dit wordt een kruispunt met verkeerslichten. De aanpassing zorgt dat De Nieuwe Poort veiliger wordt en verbetert de doorstroming. Middenhuur in de huisvestingsverordening Amersfoort wil nieuwbouwwoningen die in het middenhuursegment vallen met voorrang toewijzen aan woningzoekenden uit de stad en de regio Amersfoort. Hiermee wordt de doorstroming uit sociale huurwoningen bevorderd. Om dit mogelijk te maken wordt middenhuur in de huisvestingsverordening opgenomen.

Intensivering breed spectrum samenwerking jeugdhulp regio Amersfoort

In 2019 zijn zeven gemeenten in de regio Amersfoort met zeven grote jeugdzorg aanbieders een partnerschap aangegaan, onder de naam Breed spectrum aanbieders. Samen verbeteren zij de kwaliteit en betaalbaarheid van jeugdhulp bij complexe problematiek. Na anderhalf jaar kan worden geconcludeerd dat de samenwerking zijn vruchten afwerpt, maar ook om een verdere intensivering vraagt.

Sinds de start is er een sterke groei in het aantal jeugdigen dat hulp nodig heeft. Ook gaat het vaker om zwaardere problemen. Daarmee zijn de afspraken die gemaakt zijn niet meer passend. Een extra investering van acht miljoen euro, waarvan 4,7 miljoen ten laste van Amersfoort, is nodig om ondersteuning en zorg te kunnen blijven bieden. Het geeft de zorgaanbieders ook ruimte om verder te werken aan vernieuwing in de jeugdzorg. Behalve de gemeenteraad van Amersfoort, moeten ook de raden van Baarn, Bunschoten, Eemnes, Leusden, Soest en Woudenberg een besluit nemen over het voorstel.

Hamerstukken

Ontwerpbestemmingplan Nijkerkerstraat 25B

Ontwikkelaar Ham Invest wil aan de Nijkerkerstraat 25b een opslagmagazijn bouwen en zes parkeerplaatsen aanleggen. Daarvoor moet het geldende bestemmingsplan gewijzigd worden van de functie ‘wonen’ naar de functie ‘bedrijf’. Ham Invest heeft ook perceel Nijkerkerstraat 25 gekocht en wil van de woning de functie bedrijfswoning maken. Ook dit is opgenomen in het ontwerpbestemmingsplan.

Aanvraag krediet verbouwing de Volmolen

In het Rijksmonument de Volmolen wordt een katoendrukkerij gevestigd. Om het pand te laten voldoen aan de eisen van de huidige tijd, toegankelijker te maken en te verduurzamen is een verbouwing nodig. Het college vraagt de raad hiervoor € 370.000,- beschikbaar te stellen.

Extra voorrang voor uitstroom uit het ISVW

Ook in de maatschappelijke opvang moeten bezoekers anderhalve meter afstand tot elkaar houden. Om die afstand te kunnen waarborgen, kan de Amersfoortse opvang momenteel 40 procent minder bezoekers huisvesten dan voor de coronacrisis. De afgelopen periode woonden circa eer 25 mensen uit de opvang tijdelijk in hotelkamers van de Internationale School voor Wijsbegeerte (ISVW). Vanaf 1 juli opent ISVW haar deuren weer voor reguliere gasten en cursisten. Voor de mensen uit de opvang wordt daarom nieuwe woonruimte gezocht. De toekenning van een spoedurgentie moet ervoor zorgen dat zij vanuit de ISVW kunnen verhuizen naar een eigen sociale huurwoning.

Achtervangverzoek Omnia Wonen

Corporaties zijn voor de financiering van hun activiteiten aangewezen op leningen. Door een borgstelling voor de desbetreffende leningen biedt het Waarborgfonds Sociale Woningbouw (WSW) corporaties de mogelijkheid om leningen tegen een lagere rente aan te trekken. Borgstelling door het WSW is alleen mogelijk als gemeenten als achtervang dienen. Door deze constructie kunnen corporaties goedkoper financiering krijgen.

Verlenging uitstel van huurbetaling vanwege Coronavirus

De gemeente biedt huurders van gemeentelijke gebouwen de mogelijkheid om het betalen van de huur voor de maanden april, mei en juni uit te stellen. Deze periode wordt nu met drie maanden verlengd voor de maanden juli, augustus en september. Later dit jaar treft de gemeente met deze huurders een nieuwe betalingsregeling. Met de huurders van sportparken en –gebouwen maken de gemeente en SRO specifieke afspraken. Zij kunnen op een andere manier uitstel van huurbetaling aanvragen.

Subsidieregeling structurele subsidie voor amateurkunstverenigingen 2020

Gemeente Amersfoort stelt met een aanpassing van de subsidieregeling voor amateurkunstverenigingen haar amateurkunstaanbod verder open voor inwoners van de regio. Het percentage van verenigingsleden dat in Amersfoort moet wonen is verlaagd van 60 naar 50%. Dit past bij de regionale rol die Amersfoort vervult.

Verkoop restgrond

Enkele malen per maand ontvangt de gemeente verzoeken van particulieren die een strook openbare grond willen kopen om hun eigen kavel te vergroten. De gemeente stopt met de verkoop van deze zogenoemde gemeentelijke restgrond, ook wel snippergroen genaamd. De verkoop levert de gemeente financieel geen voordeel op de stroken openbare ruimte moeten beschikbaar blijven voor ambities op het gebied van onder meer groenbeleid, duurzaamheid en ruimtelijke ordening.

Beantwoording schriftelijke raadsvragen over:

  • Groencompensatie Melksteeg
  • Vervolgvragen zorgen omtrent het evenementen- en horecabeleid
  • Zorgpersoneel werkt nog steeds onbeschermd
  • Risico's opening Bosbad

Benieuwd naar de volledige lijst, inclusief onderliggende stukken? Bekijk deze op Notubiz.

Twitter en mail

Volg ook @Gem_Amersfoort op Twitter voor het laatste nieuws.

Of neem een abonnement op de nieuwsbrief AmersfoortMail.