Samenvatting collegebesluiten 21 december 2021

Het college van burgemeester en wethouders neemt wekelijks besluiten, onderverdeeld in bespreekstukken en hamerstukken. Onderstaand vindt u de lijst van deze besluiten, inclusief korte toelichtingen per besluit.

Samenvatting collegebesluiten 21 december 2021

Bespreekstukken

Onderzoek woningvraag

Gemeente Amersfoort heeft onderzoek laten doen naar de woningvraag tot 2030 en daarna. Het onderzoek laat onder andere zien dat er nu vooral veel kleine huurappartementen in de plannen zitten en dat er daarnaast meer behoefte is aan koopwoningen, grondgebonden woningen en grotere appartementen. Het huidige college van B&W vindt dat het na de verkiezingen in maart 2022 aan het nieuwe college en de nieuwe raad is om hierover afwegingen te maken.

Second Opinion Museum AmersfoortNL

De gemeente Amersfoort heeft opdracht gegeven tot een onafhankelijke second opinion voor de plannen van Museum Amersfoort NL. Berenschot heeft deze uitgevoerd. De onderzoeksresultaten zijn nu beschikbaar. Het college informeert de gemeenteraad met een Raadsinformatiebrief over het onderzoek.

De uitkomsten worden gebruikt om met de raad de vervolgstappen te bespreken voor de versterking van het museaal aanbod. De gemeente kijkt hierbij naar:

1. de doorontwikkeling van Flehite naar Museum Amersfoort NL
2. de mogelijkheden en haalbaarheid van een duurzame invulling van het Rietveldpaviljoen.

Doorstart wijkcentrum Het Klokhuis

Het college blijft wijkcentrum Het Klokhuis ondersteunen. Het college ziet perspectief in de stappen die het nieuwe bestuur in samenwerking met de kwartiermaker heeft gezet om orde op zaken te stellen in de governance, het beheer en de financiële huishouding van de organisatie. Dit geeft samen met het draagvlak in de wijk het college het vertrouwen dat het (subsidie)afspraken kan maken met een solide en betrouwbare partner die in staat is om een bijdrage te leveren voor de Inclusieve stad. Ook omdat het college erop toe wil zien dat er voldoende zelfbeheerde laagdrempelige en toegankelijke ontmoetingsplekken zijn en blijven voor de (kwetsbare) inwoners in de stad.

Huiswerkbegeleiding

De regeling huiswerkbegeleiding voor kinderen uit gezinnen met een laag inkomen wordt ook in 2022 en 2023 voortgezet. Het is een belangrijk middel om achterstanden weg te werken en daarmee gelijke kansen te creëren voor kinderen in Amersfoort. Leerlingen uit groep 7 en 8 van het basisonderwijs en scholieren van het middelbaar onderwijs in Amersfoort kunnen gebruik maken van de regeling. De uitvoering van de huiswerkregeling is in handen van Stichting Leergeld en Indebuurt033, die hierbij nauw samenwerken met ouders en kind, scholen en huisbegeleidingsinstituten.  

Plannen van aanpak Schothorst, Zielhorst en Hoefkwartier en Binnenstad, Kruiskamp en De Koppel 2022 - 2023

Met gebiedsgericht werken wil de gemeente beter aansluiten bij de wensen en behoeften van inwoners. Zo krijgen de vragen en opgaven het maatwerk dat nodig is om ze recht te doen. Het plan van aanpak voor een gebied bundelt de gemeentelijke inzet en die van samenwerkende partners en zorgt voor verbinding, afstemming en prioritering daartussen. Het plan van aanpak geldt twee jaar en wordt daarna geactualiseerd. De basis van het plan zijn behoeften van (bewoners en ondernemers) in het gebied. Met nu ook een plan van aanpak Binnenstad, Kruiskamp en De Koppel zijn alle de negen gebieden in de stad voorzien van een richtinggevend plan. Het college informeert de gemeenteraad met een raadsinformatiebrief over de geactualiseerde en nieuwe plannen van aanpak.  

Hamerstukken

Stand van zaken geothermie

Amersfoort werkt, samen met inwoners en ondernemers, aan een CO2-neutrale stad. CO2- neutraal betekent dat we alle energie die we gebruiken, duurzaam opwekken (met wind, zon en andere schone energiebronnen zoals warmte uit de aarde en het oppervlaktewater). Dat geothermie (aardwarmte) een kans biedt om in Amersfoort van het aardgas af te gaan wordt ook beschreven in de Transitievisie Warmte (TVW). De gemeente onderzoekt op dit moment naar de haalbaarheid van deze bron en welke rol de gemeente daarin kan nemen om geothermie voor Amersfoort mogelijk te maken. In september 2020 zijn twee opsporingsvergunningen voor geothermie verleend door het Ministerie van EZK aan Larderel en Het Warmtebedrijf Amersfoort. Beide initiatiefnemers zitten nog in de fase van initiatief nemen. Het hele proces van het zoeken naar locaties voor de proefboring tot het definitief winnen van aardwarmte zal meerdere jaren in beslag nemen.  

Schaarse Vergunningen

Om te voldoen aan (Europese) regelgeving voor schaarse vergunningen wordt uitgezocht in hoeverre de mededingingsnorm, het transparantiebeginsel en de tijdelijkheidsvoorwaarden zijn verwerkt in de Amersfoortse verordeningen, vergunningstelsel(s) en (bestaand) beleid. Waar nodig passen we dit aan en betrekken we belanghebbenden bij dit proces.

Nationaal Isolatiemanifest en Nationaal Isolatieprogramma

Om klimaatverandering aan te pakken werken we in Amersfoort, net als heel Nederland, aan het besparen van energie, duurzaam opwekken en het verminderen van het gebruik van fossiele brandstoffen. De gemeente heeft in oktober een Transitievisie Warmte vastgesteld en per wijk een strategie geschetst waarop we denken dat een wijk of buurt aardgasvrij kan worden. Gefaseerd in tijd en met een aanpak waarvan we denken dat deze haalbaar en betaalbaar is. Om inwoners te informeren, bewust te maken en te helpen in een volgende stap, gaan we door met de huidige gratis hulp bij energie besparen. Ook gaan we met extra gelden uit het nationaal isolatieprogramma extra inzetten op isolatiemaatregelen. Juist bij natuurlijke momenten als verhuizen, verbouwen of een CV ketel die aan vervanging toe is, is het belangrijk dat inwoners een duurzame stap maken met een actie die altijd goed is, op weg naar een aardgasvrije stad.

Start nieuwe wet Inburgering per 1-1-2022

Vanaf 1 januari 2022 gaat de nieuwe Wet Inburgering in. Het inburgeren valt dan onder verantwoordelijkheid en regie van gemeenten. Amersfoort heeft ter voorbereiding hierop haar inburgeringsaanpak doorontwikkeld. Deze is gebaseerd op 40 jaar ervaring en in samenwerking met Integratiewerk, gemeente en andere betrokken partijen. Het Amersfoortse programma is breder dan de wettelijke inburgeringsplicht verlangt. Kenmerkend is dat alle Amersfoortse inburgeraars een maatwerkprogramma volgen waarin aandacht is voor diverse aspecten van inburgeren. Zoals de taal leren, deelnemen aan het verenigingsleven, (vrijwilligers)werk doen, leren over het onderwijs en zorgsysteem, financiële redzaamheid en stadsgenoten leren kennen.

Verzoek om inlichtingen dossier Vahstal

De gemeenteraad heeft om een aantal processtukken gevraagd in de zaak met Vahstal. Het college verstrekt deze stukken aan de raad onder geheimhouding en vraagt de raad deze geheimhouding te bekrachtigen. De geheimhouding is van belang omdat het om stukken in een nog lopende procedure gaat en openbaarmaking tot een benadeling van gemeente en Vahstal zou kunnen leiden.

Wensen en bedenkingen op een initiatiefvoorstel van de voorzitter van de begeleidingscommissie voor juridische bijstand raad

De gemeenteraad heeft het college geconsulteerd over het voortzetten van de geheimhouding van juridische adviezen in de procedure met Vahstal. Het college onderschrijft de noodzaak van deze geheimhouding. De gemeenteraad kan nu tot de geheimhouding besluiten. De geheimhouding is van belang omdat het om stukken in een nog lopende procedure gaat en openbaarmaking tot een benadeling van gemeente en Vahstal zou kunnen leiden.

Aanvulling Revolverend Fonds Duurzaam-huis-lening

Met de Duurzaam-huis-lening kunnen inwoners een speciale lening afsluiten om hun eigen huis te verduurzamen, zoals isoleren, aanleg warmtepomp of het plaatsen van zonnepanelen. De lening biedt juist kansen voor bewoners die financieel minder kunnen besteden maar wel willen verduurzamen. Het totale bedrag dat je kan lenen is 7.500 euro en moet je (afhankelijk van het geleende bedrag) in 5 of 10 jaar afbetalen. Zo draagt de lening bij aan een lagere energierekening en minder uitstoot van CO2 dus een beter klimaat. Gezien de groeiende belangstelling verhoogt de gemeente het bedrag in het fonds zodat meer woningeigenaren er gebruik van kunnen blijven maken.

Benoeming leden hoofdstembureau voor de verkiezing van de leden van de gemeenteraad periode 2022 – 2026

In elke gemeente wordt voor de gemeenteraadsverkiezingen een hoofdstembureau ingesteld. Het hoofdstembureau voor de gemeenteraadverkiezing is meteen ook centraal stembureau. Het bestaat uit 5 leden, van wie er één voorzitter is en één plaatsvervangend voorzitter. De burgemeester is voorzitter van het hoofdstembureau (en dus ook van het centraal stembureau). Het college van B&W gaat over benoemingen en ontslag van de plaatsvervangend voorzitter en de andere leden. De hoofdstembureauleden worden voor 4 kalenderjaren benoemd. Het Hoofd Stembureau beslist over de geldigheid van de kandidatenlijsten en de daarop voorkomende kandidaten, die op het stembiljet komen te staan. Het Centraal Stembureau stelt uiteindelijk de uitslag van de verkiezingen vast, waarbij ook de zetelverdeling en de voorkeurstemmen worden bepaald. Verder zorgt de voorzitter van het Centraal Stembureau dat de gekozen kandidaten benoemd worden.

Subsidieregeling Ondersteuning wijkcentra 2022

Het college ondersteunt ook in 2022 wijkcentra voor laagdrempelige en toegankelijke ontmoeting. De wijkcentra kunnen op basis van de gewijzigde subsidieregeling Ondersteuning wijkcentra voor 2022 subsidie krijgen om hun exploitatie sluitend te maken. Daarnaast is het de intentie van het college om initiatieven te ondersteunen die in de ogen van het college laagdrempelige en toegankelijke ontmoeting bieden op plekken waar deze niet voldoende aanwezig zijn. Daarvoor starten we een pilot waarbij wij sociale ondernemers en Indebuurt033 betrekken.

Herbenoeming rvt-lid SWA mw. L. Janssen

De raad van toezicht van Stichting Wijkteams Amersfoort wil mevrouw L. Janssen voordragen voor herbenoeming. Mevrouw Janssen is sinds 20 maart 2018 lid van de raad van toezicht. Haar herbenoeming draagt positief bij aan de continuïteit van de raad van toezicht van de Stichting Wijkteams Amersfoort.

Eerste wijziging van de verordening precariobelasting 2021

Door coronamaatregelen moest de horeca tot 5 juni 2021 gesloten blijven en moet vanaf 13 november om 17.00 sluiten. De horeca kan hierdoor geen of slechts gedeeltelijk gebruikmaken van haar vergunde terrasruimte 2021. Om gedupeerde horecaondernemers tegemoet te komen wordt er voor de maanden januari tot en met juni, november en december 2021 geen precariobelasting geheven voor de vergunde terrassen.

Vaststelling aangiftebiljet Toeristenbelasting

Amersfoort heft vanaf 1 juli 2021 toeristenbelasting. In januari 2022 ontvangen aanbieders van overnachtingen een verzoek om aangifte te doen van het aantal overnachtingen. Na ontvangst van de aangifte controleert de gemeente de gegevens en stuurt de belastingaanslag.

Compensatie SRO voor exploitatieverliezen zwembaden Q1 en Q2 2021

De gemeente compenseert SRO voor de exploitatieverliezen in het eerste en tweede kwartaal van 2021 bij Bosbad en Amerena als gevolg van de landelijke corona maatregelen. Hiermee blijven de financiële gevolgen voor SRO en specifiek deze zwembaden beperkt en is de continuïteit van Bosbad Amersfoort en Amerena gewaarborgd. Verenigingen en inwoners kunnen zo gebruik blijven maken van het Bosbad en Amerena. De gemeente Amersfoort maakt gebruik van de compensatieregeling van de rijksoverheid, Specifieke Uitkering IJsbanen en Zwembaden (SPUK-IJZ), om deze verliezen te compenseren.

Afwijken Geluidsnota Amersfoort Wet geluidhinder tbv Plotterweg 31-33

Het tekort aan passende, betaalbare huurwoningen in Amersfoort en de regio is heel groot. Transformeren van dit kantoorgebouw naar woningen met gemeenschappelijke ruimte, draagt bij aan een tijdelijke oplossing waarmee de druk op de woningmarkt wat wordt verlicht. Er is behoefte aan flexibele woningen voor mensen die in een nijpende situatie zitten en snel een dak boven hun hoofd nodig hebben. De bewoners wonen hier zo kort mogelijk en stromen daarna door naar een reguliere woning. Omdat er sprake is van mensen die met spoed woonruimte nodig hebben en hier tijdelijk gaan wonen, is enig geluidhinder acceptabel. Hierover wordt vooraf naar de bewoners gecommuniceerd.  

Toewijzing woonwagenstandplaatsen

Het college besluit dat bij de toewijzing van een woonwagenstandplaats voorrang wordt gegeven aan inwoners die onderdeel uitmaken van de huidige groep woonwagenbewoners, waarbij het afstammingsbeginsel in de toewijzingsvolgorde is meegenomen. Dat betekent dat kinderen en kleinkinderen van de bewoners, waarvan de standplaats leeg komt, voorrang krijgen bij de toewijzing van de betreffende woonwagenstandplaats.

Wijzigen van de regeling projectsubsidie journalistiek inzake subsidieplafond en openstelling

Het college stelt de project subsidieregeling journalistiek voor 2022 vast. Met de projectsubsidies journalistiek stimuleert de gemeente Amersfoort journalistieke initiatieven. Het subsidieplafond voor de projectsubsidieregeling journalistiek 2022 is €51.100,-. Het betreft een bestaande regeling en er zijn geen wijzigingen ten opzichte van de regeling die we al kenden.

Wijzigen regeling projectsubsidie amateurkunst inzake subsidieplafond en openstelling

De gemeente stelt de project subsidieregeling amateurkunst voor 2022 vast. Met de projectsubsidies amateurkunst stimuleert de gemeente Amersfoort culturele initiatieven. Het subsidieplafond voor de projectsubsidieregeling amateurkunst 2022 is €50.400,-. Het betreft een bestaande regeling en er zijn geen wijzigingen ten opzichte van de regeling die we al kenden.

Vaststelling aanwijzingsbesluiten parkeren

Om uitvoering te kunnen geven aan de parkeerverordeningen wordt jaarlijks vastgesteld waar betaald parkeren en vergunningparkeren geldt en onder welke voorwaarden. Om de parkeerdruk op het openbaar gebied niet te laten toenemen als gevolg van nieuwe woningbouwontwikkelingen, wordt er geen parkeervergunning meer afgegeven aan bewoners van woningen die volgens de omgevingsvergunning voldoende parkeerplaatsen op eigen terrein beschikbaar hebben.

Aanwijsbesluit beheerovereenkomst parkmanagement bedrijvenpark Vathorst

Met ondertekening van de beheerovereenkomst met de Stichting Parkmanagement Bedrijvenpark Vathorst is de continuïteit van de uitvoering van parkmanagement op het Bedrijvenpark Vathorst van 2021 tot en met 2024 geborgd. Parkmanagement voorziet in beheer- en onderhoudswerkzaamheden aan de bouwrijpe kavels, bouwrijpe wegen en woonrijpe wegen overeenkomstig het vastgestelde beheerplan in het bedrijvenpark Vathorst.

Verrekening neveninkomsten politieke ambtsdragers 2020

Jaarlijks moeten collegeleden opgave doen van hun eventuele neveninkomsten. Afhankelijk van de uitkomsten daarvan moeten de (eventuele) neveninkomsten worden verrekend. Deze verplichting vloeit rechtstreeks voort uit de Gemeentewet. Voor het jaar 2020 zijn er geen verrekenbare neveninkomsten.  

SRO Oprichting van Servicecentrum BV

Het college van B&W besluit voor zover het hun bevoegdheden betreft als aandeelhouder van SRO N.V. in te stemmen met de oprichting van SRO Servicecentrum B.V.  

Kadernota Veiligheidsregio Utrecht 2023

De gemeenteraad van Amersfoort wordt in de gelegenheid gesteld een zienswijze te geven op de kaders van de begroting van de Veiligheidsregio Utrecht voor 2023.  

Oprichting stichting risicobeheer veiligheidsregio’s

De raad wordt in de gelegenheid gesteld wensen en bedenkingen kenbaar te maken ten aanzien van het oprichten door en deelname van de Veiligheidsregio Utrecht aan de stichting risicobeheer veiligheidsregio’s. Deze stichting wordt opgericht om gezamenlijk aanspraken bij bedrijfsongevallen te behandelen.  

Beantwoording schriftelijke raadsvragen over:

  • CDA 2021-139 over Wie hoort wat

  • 'Elke boom telt, maar het college is de tel kwijt'  

Benieuwd naar de volledige lijst, inclusief onderliggende stukken? Bekijk deze op Notubiz.  

Twitter en mail

Volg ook @Gem_Amersfoort op Twitter voor het laatste nieuws.

Of neem een abonnement op de nieuwsbrief AmersfoortMail.