Samenvatting collegebesluiten 20 april 2021

Het college van burgemeester en wethouders neemt wekelijks besluiten, onderverdeeld in bespreekstukken en hamerstukken. Onderstaand vindt u de lijst van deze besluiten, inclusief korte toelichtingen per besluit.

Samenvatting collegebesluiten 20 april 2021

Bespreekstukken

Verordening Toeristenbelasting 2021

Vanaf 1 juli 2021 heft Gemeente Amersfoort toeristenbelasting. Zo dragen bezoekers van buiten de stad die in Amersfoort overnachten bij aan de kosten voor het beheer en onderhoud van de stad. Eigenaren van hotels, bed en breakfasts, AirBnB’s en andere accommodaties waar toeristen tegen betaling overnachten moeten per gast, per overnachting € 2,40 aan de gemeente afdragen. De belasting wordt in het begin van het volgende kalenderjaar geïnd op basis van de aangifte door de eigenaren van de accommodaties.

Peiling regionaal ontwikkelbeeld

Regio Amersfoort en Provincie Utrecht werken gezamenlijk aan een ontwikkelbeeld voor de periode 2030-2040. Op basis hiervan worden afspraken gemaakt over toekomstige woon- en werklocaties, bereikbaarheid en het meegroeien van groen. Die afspraken zijn hard nodig. Want de druk op de ruimte en leefbaarheid in Regio Amersfoort wordt groter. Net als de landelijke druk om stappen te ondernemen rond de woningnood. Daarom willen de Regio Amersfoort en Provincie Utrecht juist nu aan de slag. Ze streven samen naar een aantrekkelijke regio waarin het goed leven is, met een gezonde woning- en arbeidsmarkt en waar de bereikbaarheid en leefbaarheid op orde zijn.

Hamerstukken

Garantie geldlening voetbalvereniging Hooglanderveen

De gemeente staat garant voor een lening van voetbalvereniging Hooglanderveen. Hiermee kan de vereniging de accommodatie uitbreiden met extra kleedkamers en is er ook ruimte voor fysiotherapie en kinderopvang. Dat sluit aan bij de doelstelling van de sportnota om sportaccommodaties intensiever te gaan gebruiken. Zo vervullen sportaccommodaties een bredere rol in de wijk dan alleen het aanbieden van sport.

Ondertekening convenant waterstof in mobiliteit Provincie Utrecht

Gemeente Amersfoort werkt aan een CO2-neutrale stad en stimuleert schone mobiliteit om de luchtkwaliteit te verbeteren. Naast het stimuleren van de fiets en het OV wil de gemeente ook het gebruik van groene waterstof op weg helpen. Denk hierbij aan personenvervoer, goederenvervoer en mobiele werktuigen. Op initiatief van de Provincie Utrecht ondertekent Amersfoort, samen met andere gemeenten uit de provincie, maatschappelijke organisaties en kennisinstellingen en ondernemers, het ‘Convenant waterstof in mobiliteit Provincie Utrecht’. Hiermee onderstrepen we de gezamenlijke ambitie om voertuigen op groene waterstof in de provincie te versnellen.

Nota Detailhandel 2021

Het detailhandelsbeleid van de Gemeente Amersfoort blijft op hoofdlijnen ongewijzigd. Wel hebben de jongste trends en ontwikkelingen invloed op enkele punten binnen het beleid; zo werken we in principe niet mee aan detailhandelsontwikkelingen buiten de bestaande winkelgebieden. Met de nieuwe Nota Detailhandel kan de stad de komende vier jaar vooruit.

Bekrachtiging geheimhouding van de als bijlage bijgevoegde dagvaarding bij de beantwoording van de schriftelijke vragen 2021-049 Vervolgstappen proces Vahstal

Bij de beantwoording van raadsvragen 2021-049 stelt het college aan de raad voor de bijlagen bij de beantwoording geheim te verklaren om geen van de partijen in een gaande procedure onevenredig te benadelen.

Aanbesteding dyslexie

De gemeenten in Regio Amersfoort sluiten gezamenlijk per 2022 met aanbieders nieuwe contracten voor de producten diagnose en behandeling van dyslexie. De aanbesteding hiervoor gaat medio 2021 van start. Met deze aanbesteding willen de gemeenten in de Regio Amersfoort kinderen met dyslexie de komende jaren zo goed mogelijk blijven helpen. Daarbij is aandacht voor preventie, de toegang via de poortwachter en daarmee de betaalbaarheid van de ondersteuning.

Voortgang ontwikkelingen BSA Jeugdhulp

De vraag naar jeugdhulp neemt al enkele jaren toe. Om ondersteuning en zorg ook in de toekomst betaalbaar te houden, moet een omslag (transformatie) gemaakt worden. Daarom zijn zeven gemeenten in de regio Amersfoort en zeven grote specialistische jeugdhulpaanbieders in 2019 een partnerschap aangegaan. Met de start van de ambulante gebiedsteams (hulp dichter bij jongeren brengen) van de BSA Jeugdhulp in februari is hier weer een belangrijke stap in gezet. Ook zijn er onderling duidelijke afspraken gemaakt over de manier waarop de voortgang van het transformatieproces gevolgd wordt.

Voorlopige jaarstukken 2020, geactualiseerde begroting 2021 en ontwerp-begroting 2022 van de Veiligheidsregio Utrecht

Het college stelt voor aan de gemeenteraad om de voorlopige jaarstukken 2020, geactualiseerde begroting 2021 en ontwerp-begroting 2022 van de Veiligheidsregio Utrecht vast te stellen.

Aanvullende afspraken Vathorst Podium

Op 10 november 2020 heeft de raad het bestemmingsplan Podium vastgesteld. In de beroepsfase blijkt dat het bestemmingsplan op enkele ondergeschikte punten verbeterd kan worden; hiermee komen we ook tegemoet aan bezwaren van twee partijen. Een van de voorgestelde wijzigingen is het opnemen van een voorwaardelijke verplichting in het bestemmingsplan voor het wijzigen van Rotonde 9 naar een voorrangsplein, voorafgaand aan de ingebruikname van de eerste woning. Heijmans, Ontwikkelingsbedrijf Vathorst en Gemeente Amersfoort hebben aanvullende afspraken gemaakt over het tijdpad m.b.t. de aanpassing van de rotonde waarmee de privaatrechtelijke afspraken weer passend zijn bij de nieuwe planologische situatie.

Beantwoording schriftelijke raadsvragen over:

  • vervolgstappen proces Vahstal;
  • hoogspanningslijnen Nieuwland;
  • beantwoording feitelijke vragen WO (als Schriftelijke vragen 2021-056) voor de Ronde 30 maart (versie 3).

Meer lezen/informatie

Benieuwd naar de volledige lijst, inclusief onderliggende stukken? Bekijk deze op Notubiz.

Twitter en mail

Volg ook @Gem_Amersfoort op Twitter voor het laatste nieuws.

Of neem een abonnement op de nieuwsbrief AmersfoortMail.