Samenvatting collegebesluiten 2 februari 2021

Het college van burgemeester en wethouders neemt wekelijks besluiten, onderverdeeld in bespreekstukken en hamerstukken. Onderstaand vindt u de lijst van deze besluiten, inclusief korte toelichtingen per besluit.

Samenvatting collegebesluiten 2 februari 2021

Bespreekstukken

Begrotingswijziging 2021 naar aanleiding van de taakmutaties uit de decembercirculaire van het gemeentefonds

Jaarlijks ontvangen gemeenten van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties een mei-, september- en decembercirculaire. Hiermee informeert het ministerie gemeenten over de bijdragen en taken die zij van het Rijk krijgen. Naar aanleiding van de decembercirculaire wordt de begroting aangepast en inzichtelijker gemaakt.

Buurtbudgetsubsidie Wijkvereniging het Klokhuis

De subsidierelatie met de Wijkvereniging het Klokhuis wordt beëindigd, omdat zij niet voldoet aan de subsidievereisten. De gemeente gaat op zoek naar een (bestaande) bewonersorganisatie die de rol van de buurtbudgetcommissie van het Klokhuis tijdelijk overneemt, zodat het toegekende budget van 2021 voor de wijk Randenbroek/Schuilenburg beschikbaar blijft voor de bewoners van deze wijk. In de tussentijd worden gesprekken gevoerd met professionele partners en bewoners om een nieuwe commissie samen te stellen.

Zonnepanelenbeleid binnenstad

Het college heeft het concept-zonnepanelenbeleid voor de historische binnenstad vastgesteld. Vanaf 3 februari tot 31 maart 2021 kunnen belanghebbenden op het concept reageren via www.amersfoort.nl/duurzaamerfgoed.

Hamerstukken

Uitvoeringsprogramma wonen en zorg

De gemeente werkt samen met partners aan woningen voor mensen die ondersteuning of zorg nodig hebben. Diverse projecten zijn al gerealiseerd zoals het gemengdwonenproject de Pionier. Ook is een regeling voor directe bemiddeling naar een sociale huurwoning ingevoerd. De opgave om wonen en zorg te combineren is desondanks nog groot. Daarom heeft de gemeente samen met betrokken partijen een uitvoeringsprogramma wonen en zorg opgesteld. Daarin is opgenomen hoe wordt gewerkt aan meer en een diverser woningaanbod, passende ondersteuning en zorg. Het uitvoeringsprogramma wordt nog aangevuld woonopties voor kwetsbare ouderen.

Nieuwe voorzitter Woonadviescommissie

De Woonadviescommissie (WAC) Amersfoort zet zich in voor de kwaliteit van nieuwbouwwoningen en de woonomgeving. De WAC let daarbij vooral op toegankelijkheid, veiligheid, bruikbaarheid, duurzaamheid en flexibiliteit in gebruik. De heer Rademaker is met ingang van 1 februari 2021 de nieuwe voorzitter van de Woonadviescommissie.

Deelname aan Citydeal Openbare Ruimte

Grote delen van de openbare ruimte in Amersfoort gaan de komende jaren op de schop. Bestaande wijken worden heringericht, nieuwe wijken ontstaan in binnenstedelijk gebied, mobiliteit verandert en er is meer ruimte nodig voor water en groen. In de City Deal Openbare Ruimte werken ministeries, gemeenten, kennisinstellingen en nutsbedrijven de komende drie jaar samen aan het beheer en de (her)ontwikkeling van de openbare ruimte. Door deelname aan deze nieuwe City Deal loopt Amersfoort met de andere deelnemers voorop in de ontwikkeling van een samenhangende aanpak voor al deze stedelijke veranderopgaven.

Uitwerkingsvoorstel Printerweg 1-55 Hoefkwartier

Ontwikkelaar FSD heeft het gebouw aan de Printerweg 1-55 in het Hoefkwartier ontwikkeld. Het college heeft het uitwerkingsvoorstel vastgesteld. Nadat de vergunningsaanvraag is ingediend ligt het plan zes weken ter inzage.

Kwaliteitsmonitor wegen 2020

De kwaliteit van de verhardingen, zoals straten en wegen, moet voldoen aan eisen die zijn vastgelegd in het ‘Integraal beheerplan openbare ruimte 2019-2028’. Uit de meest recente inspecties (uitgevoerd in 2019 en 2020) blijkt dat het grootste deel van alle verhardingen daaraan voldoet. In de rapportage ’Kwaliteitsmonitor wegen 2020’ staat een uitgebreide beschrijving van het beheerproces en de behaalde kwaliteit.

Ontwerp Isegrimplein

Een aantal Amersfoortse parkeerpleinen is omsloten door woningen en/of garageboxen en volledig bestraat. De paar aanwezige bomen hebben vaak slechte groeiplaatsomstandigheden. Deze plekken kunnen in de zomer erg heet worden en hebben bij hoosbuien wateroverlast. Het Isegrimplein wordt als proef klimaatbestendig ingericht om daarna als voorbeeld te dienen voor de aanpak van andere parkeerpleinen.

Herinrichting Jacob Catslaan

De gemeente gaat de Jacob Catslaan herinrichten en daarbij het water- en rioolsysteem klimaatbestendig maken. Er komen parkeerhavens en een extra regenwaterriool. Bewoners krijgen de mogelijkheid om de regenpijp van hun woning te laten afkoppelen van het vuilwaterriool en het water in de tuin te laten wegzakken in de bodem. 24 bomen in de straat worden gekapt en vervangen door 35 nieuwe bomen. De vijf monumentale bomen in de straat blijven staan en krijgen een verbeterde groeiplaats.

Beantwoording schriftelijke raadsvragen over:

  • herindiening onbeantwoorde en-of niet volledig beantwoorde schriftelijke vragen over het dossier Museum Oud Amelisweerd (MOA 1-2-3-4).

Meer lezen/informatie

Benieuwd naar de volledige lijst, inclusief onderliggende stukken? Bekijk deze dan op Notubiz.

Twitter en mail

Volg ook @Gem_Amersfoort op Twitter voor het laatste nieuws.

Of neem een abonnement op de nieuwsbrief AmersfoortMail.