Samenvatting collegebesluiten 16 juni 2020

Het college van burgemeester en wethouders neemt wekelijks besluiten, onderverdeeld in bespreekstukken en hamerstukken. Onderstaand vindt u de lijst van deze besluiten, inclusief korte toelichtingen per besluit.

Samenvatting collegebesluiten 16 juni 2020

Bespreekstukken

Participatiegids voor participatie over ruimtelijke ontwikkelingen

Het college heeft in opdracht van de gemeenteraad een participatiegids opgesteld voor ruimtelijke ontwikkelingen. De gids helpt om belanghebbenden te betrekken bij ruimtelijke ontwikkelingen, met behulp van participatietrajecten. Dit zijn ontwikkelingen waarvoor de initiatiefnemer (uiteindelijk) een Omgevingsvergunning moet aanvragen. De participatiegids moet er onder meer aan bijdragen dat bij grote en complexe projecten, alle belangen in beeld in beeld worden gebracht en zorgvuldig worden afgewogen.

Beleidskader Zonnevelden

Zonnevelden wekken duurzame elektriciteit op. Dat is nodig om op Amersfoort op termijn een CO2-neutrale stad te laten worden. Gemeente Amersfoort heeft het ruimtelijk kader zonnevelden aangescherpt. Hiermee ontstaat meer duidelijkheid over de mogelijkheden voor het plaatsen van zonnepanelen en lokale participatie waardoor initiatieven sneller gerealiseerd kunnen worden.

Hamerstukken

Snellaadbeleid

Steeds meer Amersfoorters rijden elektrisch en het aantal aanvragen van openbare laadpalen groeit daardoor. Om aan deze vraag tegemoet te komen en de laadpalen uit te breiden met snellaadpalen, stelt de gemeente nieuw beleid en een modelovereenkomst vast. Elektrisch rijden draagt bij aan een CO2-neutrale stad en helpt de luchtkwaliteit te verbeteren.

Nadere regels en beleidsregels fysieke leefomgeving Amersfoort (tbv omgevingswet)

De Omgevingswet is een nieuwe wet die alles wat kan en mag in de fysieke leefomgeving, eenvoudiger en beter organiseert. In de Omgevingswet staat dat gemeenten een omgevingsplan moeten maken voor het hele gemeentelijke grondgebied. Het omgevingsplan bevat alle regels over de fysieke leefomgeving die de gemeente stelt binnen haar grondgebied. Met het inventariseren en bundelen van de geldende verordeningen en regels die betrekking hebben op de fysieke leefomgeving, wordt overzichtelijk welke regels straks opgenomen moeten worden in het Omgevingsplan Amersfoort.

Prestatieafspraken 2021

Huurdersorganisaties, woningcorporaties en gemeente Amersfoort maken gezamenlijk prestatieafspraken: afspraken die bijdragen aan de woonopgaven in Amersfoort. Zoals de toename van het aantal sociale huurwoningen, het bevorderen van doorstroming, verduurzaming en aandacht voor wonen en zorg. De thema’s van de prestatieafspraken 2021 zijn beschikbaarheid, betaalbaarheid, wonen & zorg en ouderenhuisvesting, leefbaarheid & veiligheid en duurzaamheid. De gemeenteraad zou in de eerste helft van 2020 via een raadsbijeenkomst worden geïnformeerd over de start van het proces om tot prestatieafspraken te komen. Door de coronacrisis is deze bijeenkomst niet doorgegaan. De raad wordt hierover daarom via een raadsinformatiebrief (RIB) geïnformeerd.

Startnotitie bestemmingsplan Magelhaenstraat e.o. (Parkweelde 3)

Woningcorporatie de Alliantie wil aan de Magelhaenstraat en de Leif Eriksonsstraat 240 woningen slopen om daarvoor in de plaats 400 nieuwe woningen te bouwen die voldoen aan de eisen en wensen van deze tijd. De 400 woningen bestaan uit circa 337 appartementen en circa 63 woningen, waarvan het grootste deel sociale huur. Het bouw-  en inrichtingsplan van de Alliantie komt tot stand in overleg met bewoners, omgeving en de gemeente. Om aan de grote vraag te voldoen werken corporaties, ontwikkelaars en gemeenten samen om tot 2030 1.000 woningen per jaar te bouwen in Amersfoort.

Definitief locatieplan ondergrondse containers 33650, 33677 en 33681 Het Soesterkwartier

Het college heeft de zienswijzennota Ontwerp locatieplan en het Definitieve locatieplan voor de ondergrondse afvalcontainers in het Soesterkwartier vastgesteld. Deze locaties zijn in overleg met buurtbewoners vastgesteld. Bewoners die het niet met het besluit eens zijn, konden een zienswijze indienen. De ontvangen zienswijzen geven geen aanleiding tot wijziging van containerlocaties. Tegen het besluit over dit Definitieve locatieplan kan door mensen die een zienswijze hebben ingediend, gedurende een periode van 6 weken beroep worden ingesteld bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State.

Deelname landelijke programma Nu niet Zwanger

De gemeente Amersfoort gaat samen met de gemeente Utrecht tenminste twee jaar deelnemen aan het landelijke programma Nu niet Zwanger (NNZ). Professionele hulpverleners die werken met kwetsbare inwoners worden getraind om het gesprek aan te gaan over een eventuele kinderwens. Zo kunnen zij vrijwillig de regie nemen wat betreft gezinsuitbreiding. Het programma moet ervoor zorgen dat kinderen een goede start krijgen en voorkomen dat kinderen al vanaf de geboorte omringd worden met hulpverlening.

Subsidie Veilig Thuis tweede helft 2020

De samenwerkende Utrechtse regio’s en de centrumgemeenten in de provincie Utrecht subsidiëren Samen Veilig Midden Nederland (SVMN) voor de uitvoering van de taken Veilig Thuis. Veilig Thuis biedt advies, hulp en ondersteuning rondom huiselijk geweld en kindermishandeling. De regio Amersfoort vindt het belangrijk dat Veilig Thuis haar wettelijke taken kan blijven uitvoeren en verstrekt Veilig Thuis daarom voor de tweede helft van 2020 de benodigde subsidie.

Beantwoording schriftelijke raadsvragen over:

  • Vakantiedagen medewerkers gemeente Amersfoort

Benieuwd naar de volledige lijst, inclusief onderliggende stukken? Bekijk deze op Notubiz

Twitter en mail

Volg ook @Gem_Amersfoort op Twitter voor het laatste nieuws.

Of neem een abonnement op de nieuwsbrief AmersfoortMail.