Samenvatting collegebesluiten 14 september 2020

Het college van burgemeester en wethouders neemt wekelijks besluiten, onderverdeeld in bespreekstukken en hamerstukken. Onderstaand vindt u de lijst van deze besluiten, inclusief korte toelichtingen per besluit.

Samenvatting collegebesluiten 14 september 2020

Bespreekstukken

Peiling Projectsubsidieregeling Activiteiten Sport en Bewegen 2021 en Projectsubsidieregeling Investeringen Sport en Bewegen 2021

De subsidieregeling voor sport en bewegen bleek niet altijd even duidelijk, eenvoudig en efficiënt in de afhandeling. Gebruikers gaven aan dat de regeling onvoldoende aansluit bij hun wensen. De gemeente past de regeling voor daarom aan per 2021. De nieuwe conceptregeling is overzichtelijker, flexibeler en kent een snellere afhandeltijd. De subsidieregeling wordt in een peiling voorgelegd aan de gemeenteraad.

Voortgang implementatie Omgevingswet

Vanaf 2022 treedt de Omgevingswet in werking. Dit is een nieuwe wet die regelgeving over de fysieke leefomgeving eenvoudiger en beter organiseert. Het Programma Omgevingswet van de gemeente moet ervoor zorgen dat alles wat nodig is om volgens deze wet te kunnen werken, goed en op tijd klaar is. Het programma is opgedeeld in vijf sporen:

 • omgevingsvisie en omgevingsplan

 • digitaal stelsel omgevingswet

 • dienstverlening en de omgevingsvergunning

 • participatie en communicatie

 • leren organiseren

De uitvoering van het programma ligt op schema om klaar te hebben wat bij de invoering van de wet op 1 januari 2022 klaar moet zijn.

  Hamerstukken

  Collegevoorstel verlengen hulp bij het huishouden

  Voor mensen die niet zelf huishoudelijk werk kunnen doen en dit ook niet zelf kunnen organiseren, biedt de gemeente huishoudelijk hulp aan vanuit de Wet maatschappelijke ondersteuning. Hiervoor is een overeenkomst gesloten met een organisatie die de huishoudelijke hulp uitvoert. Deze overeenkomst loopt eind 2020 af, met de mogelijkheid tot een verlenging van een jaar. De uitvoering van de huishoudelijke hulp verloopt over het algemeen goed. Het college heeft daarom besloten de overeenkomst met een jaar te verlengen.

  Herinrichting Berg7 – Definitief ontwerp, wijziging parkeren

  Aan een aantal straten in het Bergkwartier worden werkzaamheden uitgevoerd, om ze te verbeteren. De riolering wordt aangepast en de straat wordt opnieuw ingericht. Het college heeft het definitief ontwerp voor de verbeteringen op 7 april 2020 vastgesteld, met uitzondering van de parkeervakken bij de Pieter Jelles Troelstralaan. Dat gedeelte van het ontwerp is aangepast op verzoek van een aantal bewoners en daarna getoetst door de subcommissie Erfgoed van de Monumentencommissie. Het college heeft nu ook de aanpassingen vastgesteld en daarmee het gehele definitief ontwerp. Het ontwerp is te bekijken op www.amersfoort.nl/berg7.

  Verklaring van geen bedenkingen Fietsroute Kattenbroek - Gangboord De Kreek

  Om een fietsroute tussen Amersfoort-Noord en de rest van de stad mogelijk te kunnen maken, is herinrichting van de openbare ruimte deel Gangboord en De Kreek nodig. Omdat de herinrichting niet past binnen het geldende bestemminsplan is een bestemmingsplanwijziging nodig. Van 30 april t/m 10 juli 2020 zijn er acht zienswijzen ingediend. De zienswijzen leiden niet tot een inhoudelijk ander besluit. Wel wordt voorgesteld om het hoogteverschil tussen het fietspad en voetpad aan te passen. Ook  wordt in de omgevingsvergunning een verwijzing opgenomen naar het verkeersbesluit voor dit fietspad en naar de ruimtelijke onderbouwing.

  Oprichten joint venture door SRO NV

  SRO beheert en onderhoudt gemeentelijk vastgoed, exploiteert accommodaties en stimuleert lichaamsbeweging door kinderen en volwassenen. De gemeente Amersfoort is 50% aandeelhouder van SRO NV. SRO wil een nieuwe BV oprichten samen met de gemeente Huizen. Daarvoor is toestemming nodig van de aandeelhouders. SRO Huizen BV zal voor 50% in eigendom komen van de gemeente Huizen voor 50% van SRO NV. De nieuwe BV zal diverse sportaccommodaties in Huizen exploiteren. Het college heeft ingestemd met de conceptovereenkomst voor deze nieuwe BV.

  Door uitbreiding met de exploitatie van de sportaccommodaties in Huizen realiseert SRO groei van de omzet en schaalvoordelen.

  Maatregelen betaalbaarheid van ondersteuning en zorg

  De vraag naar ondersteuning en zorg in Amersfoort groeit en daarmee ook de kosten. De gemeente wil ook in de toekomst goede ondersteuning en zorg kunnen blijven bieden aan inwoners die dat nodig hebben. Dat kan alleen als de zorg samen met organisaties en zorgaanbieders anders en slimmer georganiseerd wordt. Het college informeert de raad meerdere keren per jaar over de voortgang van de maatregelen die daarvoor moeten zorgen. De resultaten van het eerste half jaar laten zien dat de maatregelen effect lijken te hebben, maar zijn ook sterk beïnvloed door de coronacrisis. In de rapportage over heel 2020 zal duidelijker worden wat het effect van de coronacrisis is op de vraag naar ondersteuning en zorg.

  Kerncollectie Armando

  Gemeente Amersfoort bezit eenentwintig schilderijen en een bronzen beeld van kunstenaar Armando. Deze collectie van Armando-kunstwerken wordt in bruikleen gegeven aan Amersfoort in C (AiC), het samenwerkingsverband van Museum Flehite, Mondriaanhuis, Kunsthal KAdE en Architectuurcentrum FASadE. Dit wordt vastgelegd in een bruikleenovereenkomst. AiC is hiermee verantwoordelijk voor het beheer en behoud van de kunstwerken. De kosten worden gedekt door de gemeente uit de post ‘reserve Armandomuseum’. De werken worden bewaard in het kunstdepot van AiC in Amersfoort. AiC zal de kunstwerken tentoonstellen als daar mogelijkheid toe is.  

  Beantwoording schriftelijke raadsvragen over:

  • VVD en CDA inzake veiligheid onder drug(k)

  • Kabels en leidingen Westelijke Ontsluiting bij het Belgenmonument en Stichtse Rotonde

  • Kom los van je slavennaam, kom los van je slavernijverleden

  • Ecologisch werkprotocol en logboek kabels en leidingen Westelijke Ontsluiting'

  • Draagvlak aardgasvrij Schothorst-Zuid

   Benieuwd naar de volledige lijst, inclusief onderliggende stukken? Bekijk deze dan op Notubiz.

  Twitter en mail

  Volg ook @Gem_Amersfoort op Twitter voor het laatste nieuws.

  Of neem een abonnement op de nieuwsbrief AmersfoortMail.