Samenvatting collegebesluiten 14 december 2021

Het college van burgemeester en wethouders neemt wekelijks besluiten, onderverdeeld in bespreekstukken en hamerstukken. Onderstaand vindt u de lijst van deze besluiten, inclusief korte toelichtingen per besluit.

Samenvatting collegebesluiten 14 december 2021

Bespreekstukken

Voorlopig Ontwerp openbare ruimte Stationsgebied Amersfoort Centraal

Het stationsgebied is een belangrijke entree voor de stad en de regio. Het Voorlopig Ontwerp voorziet in een groen en levendig stationsgebied; waar de inwoners en reizigers bij aankomst op het stationsplein omarmd worden door een groen welkom. Waar stad en natuur elkaar versterken en waar op een ontspannen manier ruimte is voor verblijf en ontmoeten met meer bomen en meer groen.  

Evenementenkalender

Jaarlijks brengt de gemeente Amersfoort rond 1 december de geplande evenementen voor het opvolgende jaar in beeld via een evenementenkalender. Op deze manier weten organisatoren van evenementen, inwoners en gemeente wat er op de planning staat voor het nieuwe jaar. De kalender wordt gepubliceerd op de evenementenpagina van de website van de gemeente.   

Het vervolg van het project Westelijke Ontsluiting

Het project Westelijke Ontsluiting voegt kwaliteit toe aan de westzijde van de stad op het gebied van veiligheid, bereikbaarheid (voor fiets, auto en OV) en leefbaarheid. De duurzame groeiambitie van de stad, waarbij Amersfoort meer woningen, banen en voorzieningen krijgt in het hart van de stad, voegt een nieuw aspect toe aan de wens tot de aanleg van de Westelijke Ontsluiting. Het project gaat een belangrijke rol vervullen in de ontsluiting van de stad, vanwege de extra mobiliteit en de wens om een deel van het verkeer te weren van de Stadsring. De ongelijkvloerse kruising met het spoor biedt meer veiligheid voor zowel voetganger, fietser, automobilist, en zorgt daarnaast voor een robuustere en veiliger spoorverbinding. Ook de dieren kunnen hierdoor, met behulp van het aan te leggen ecoduct, ongehinderd de Barchman Wuytierslaan passeren. Daarom zet het college in op de aanleg van de Westelijke Ontsluiting volgens het eerder door de gemeenteraad vastgestelde ontwerp. De uitkomst van de subsidieaanvraag bij de Europese Unie voor de nog benodigde middelen wordt verwacht in juli 2022. Daarnaast zal gezocht worden naar aanvullende middelen buiten de gemeentelijke begroting. Zodra hierover duidelijkheid is zal het college de voorbereidende werkzaamheden hervatten en besluitvorming voorleggen aan de gemeenteraad.

Hamerstukken

Bestrijding eikenprocessierups 2021

In 2019 gaf de eikenprocessierups op veel plekken in de stad grote overlast en ongerustheid onder inwoners. In 2020 en 2021 hebben we daarom ingezet op een mix van maatregelen met zowel preventie en bestrijding van de rupsen, communicatie en het uitwisselen en vergroten van kennis. Dat heeft geleid tot een sterke daling van het aantal aangetroffen nesten. Daarnaast zijn de gevonden nesten gemiddeld ook kleiner. Proeven met natuurlijke bestrijding, zoals het aanleggen van kruidenrijke grasbermen, het plaatsen van mezenkasten en het verspreiden van larven van gaasvliegen en lieveheersbeestjes blijken succesvol. Een goede leefomgeving voor de natuurlijke vijanden laat het aantal eikenprocessierupsen dalen. Daarom zetten we de huidige aanpak voort.  

Besteding NPO middelen 2021-2023

Het Rijk stelt met het Nationaal Programma Onderwijs extra geld beschikbaar voor gemeenten. Door de coronamaatregelen hebben veel kinderen achterstanden opgelopen op school. In het leren, maar ook in de sociaal emotionele ontwikkeling. Vanuit het Nationaal Programma Onderwijs gaat er veel geld rechtstreeks naar de scholen, maar ook een deel naar gemeenten. Amersfoort ontvang bijna 4 miljoen euro. Dit geld zet de gemeente in voor activiteiten die bijdragen aan het terugdringen van de achterstanden, maar ook de verbinding leggen tussen scholen en organisaties op het gebied van welzijn en zorg. Daarnaast zijn wij met onderwijsinstellingen, kinderopvangorganisaties en partners in de wijk aan het kijken welke behoefte er is per wijk. Zo kunnen we hen gericht ondersteunen waar dat nodig is. Met als doel dat kinderen en jongeren in Amersfoort gezond, veilig en kansrijk kunnen opgroeien.

Gezondheidsakkoord Samen Sterker

De gemeente Amersfoort tekent samen met gemeenten in de regio, het gezondheidsakkoord ‘Samen Sterker’. Daarin staan afspraken met Zilveren Kruis, Huisartsen Eemland, instellingen voor Verpleeg-, Verzorginghuizen en Thuiszorg (VVT), GGz Centraal en Meander Medisch Centrum over hoe wij samen zorg en ondersteuning (tijdig) beschikbaar, toegankelijk en betaalbaar kunnen houden. Daarbij is het nodig de zorg en ondersteuning beter af te stemmen op de toenemende complexiteit van de vraag in de nabije toekomst. Zo willen we de schotten die inwoners en professionals ervaren tussen de verschillende wetten zoveel mogelijk wegnemen. Het gezondheidsakkoord betreft zowel het medisch als het sociaal domein en sluit aan bij het Coalitieakkoord Amersfoort 2018-2022 en het beleidskader 'Amersfoort Inclusieve Stad'.  

Ontwerp bestemmingsplan De Nieuwe Poort 21 (HU)

Door een gewijzigde situatie in de beschikbaarheid van kantoorpanden en het gewijzigde parkeerbeleid is het mogelijk om voor perceel De Nieuwe Poort 21, waar Hogeschool Utrecht gevestigd is, de geldende bestemming ‘Maatschappelijk-1’ te veranderen in ‘Gemengd’. Dit betekent dat zowel een maatschappelijke als ook een kantoorbestemming mogelijk is. Met deze bestemmingswijziging vervalt de planschade die gemeente Amersfoort aan Hogeschool Utrecht verschuldigd was.  

Monitoring Beleidskader Inclusieve stad

Hoe het gaat in het Amersfoortse sociaal domein werd afgelopen jaren beschreven in de Monitor Sociaal Domein. Dat gebeurde periodiek op basis van beschikbare cijfers en onderzoeken. Deze monitor wordt vernieuwd en krijgt een nieuwe naam: Monitor Inclusieve Stad. Daarmee sluit de monitor aan op het beleidskader Amersfoort Inclusieve Stad dat in maart 2021 is vastgesteld en dat verder reikt dan het sociaal domein. De nieuwe Monitor Inclusieve Stad brengt de effecten in beeld van het nieuwe beleid en werkt op basis van een dashboard. Daarin zijn op elk moment de meest actuele gegevens uit onderzoeken te vinden. Zo krijgen de gemeenteraad en het college sneller inzicht in de ontwikkelingen en kunnen zij sneller bijsturen indien nodig.

Adviesrecht van de raad en participatieplicht voor de initiatiefnemer bij initiatieven die niet zijn toegestaan volgens het omgevingsplan

Op het moment dat de Omgevingswet in werking treedt kan de raad bepalen bij welke ruimtelijke initiatieven die niet in het omgevingsplan passen de raad adviesrecht wil hebben in de vergunningprocedure. Het college peilt bij de raad of hij daar gebruik van wil maken. Daarnaast kan de raad bepalen bij welke ruimtelijke initiatieven die niet in het omgevingsplan passen de initiatiefnemer bij de vergunningaanvraag verplicht is om een verslag van de participatie aan te leveren. Het college peilt of de gemeenteraad het met het college eens is dat dit niet nodig is, omdat het college meer effect verwacht van een goed voortraject en overleg met de initiatiefnemer dan van een verplichting.

Modelkeuze herziening bestemmingsplan Retourboulevard – Isselt

Op Isselt bevinden zich al veel partijen die zich bezighouden met de verkoop van kringloopgoederen, soms in combinatie met het repareren en upcyclen. De bestemming van de onderliggende gronden is niet altijd juist. Op dit moment worden de bestaande, van het bestemmingsplan afwijkende situaties gedoogd. Het is nodig deze initiatieven toekomstperspectief te bieden evenals het markeren van dit gebied, zodat er een aantrekkingskracht vanuit zal gaan voor makers die elkaar meer op gaan zoeken. Daarvoor wordt het bestemmingsplan voor het gebied aangepast. Daarmee worden de planologischjuridische omstandigheden gecreëerd, waaronder dit gedeelte van Isselt kan uitgroeien tot een ‘retourboulevard’. Een locatie waar consumentengoederen gerepareerd en geupcycled worden en circulair winkelen het nieuwe normaal is  

Inzameling van grondstoffen PMD GFT en OPK bij basisscholen

We vinden het belangrijk dat scholen in Amersfoort afval scheiden. Het past bij onze wens om in 2030 een afvalvrije stad te zijn en het leert kinderen al op jonge leeftijd om hun afval te scheiden. Op dit moment is het voor scholen te duur om hun afval gescheiden op te laten halen door commerciële inzamelaars. Door de inzameling van pmd, gft en oud papier en karton op scholen aan te wijzen als ‘dienst van algemeen economisch belang’ kunnen we dit oplossen. Hierdoor wordt het namelijk mogelijk om de gemeentelijke afvalinzameldienst ROVA te vragen om de waardevolle grondstoffen pmd, gft en oud papier en karton op scholen op te halen. Het is voor scholen dan goedkoper om afval te scheiden. Het aanwijsbesluit dienst van algemeen economisch belang ligt zes weken ter inzage, vanaf 23 december.  

Herbenoeming rvt-lid SWA

De raad van toezicht van Stichting Wijkteams Amersfoort wil mevrouw F. el Hamdaoui voordragen voor herbenoeming. Mevrouw El Hamdaoui is sinds 24 oktober 2017 lid van de raad van toezicht. Haar herbenoeming draagt positief bij aan de continuïteit van de raad van toezicht van de Stichting Wijkteams Amersfoort.  

Wijzigingen subsidieregeling Projecten#indebuurt en vaststelling budgetverdeling 2022

Vanaf 1 januari 2022 is er weer subsidie beschikbaar voor activiteiten van inwoners (en organisaties) in de wijken en de stad. Activiteiten die een bijdrage leveren aan een sociale en gezonde stad en de functies die de Sociale Basisinfrastructuur vormen: ontmoeting, informatie & advies en lichte begeleiding. De wijkplannen en het stedelijke plan zijn het inhoudelijke vertrekpunt voor een subsidieaanvraag en geeft aan waar een aanvraag aan moet voldoen. In 2022 gaan we de subsidieregeling Projecten#Indebuurt herijken op basis van de aandachtspunten uit de evaluatie van Indebuurt033 zoals gedaan in 2020 en het nieuwe beleidskader Inclusieve Stad.  

Kunstcollectie Gemeente Amersfoort

Gemeente Amersfoort heeft een grote eigen kunstcollectie van ongeveer 1400 kunstwerken. Een deel hiervan heeft zij in eigen beheer in het stadhuis. Het deel dat de gemeente in eigen beheer heeft, zal de komende jaren op orde worden gemaakt. Hiervoor is een collectieplan opgesteld. Het doel is om een compacte collectie die fysiek op orde is, mee te verhuizen naar het nieuwe stadhuis. Dit betekent dat een geselecteerd deel zal worden afgestoten en dat werken die onherstelbaar beschadigd zijn niet worden behouden. Kunstwerken die worden afgestoten, zullen werken zijn met een lage kunst- of cultuurhistorische waarde (werkplekcollectie).    

Beantwoording schriftelijke raadsvragen over:

  • Wet kwaliteitsborging voor het bouwen  

Benieuwd naar de volledige lijst, inclusief onderliggende stukken? Bekijk deze op Notubiz.  

Twitter en mail

Volg ook @Gem_Amersfoort op Twitter voor het laatste nieuws.

Of neem een abonnement op de nieuwsbrief AmersfoortMail.