Samenvatting collegebesluiten 13 oktober 2020

Het college van burgemeester en wethouders neemt wekelijks besluiten, onderverdeeld in bespreekstukken en hamerstukken. Onderstaand vindt u de lijst van deze besluiten, inclusief korte toelichtingen per besluit.

Bespreekstukken

Vervolgproces Toekomst Stadhuis: Ambitiedocument in concept gereed

Amersfoort wil een huis voor de stad realiseren dat past bij het Amersfoort van de toekomst en haar inwoners. Afgelopen zomer vroeg de gemeente daarom aan inwoners, gemeenteambtenaren en raadsleden wat voor hen het belangrijkste is aan een nieuw stadhuis. De rode draad uit alle antwoorden en de ervaringen van experts zijn nu gebundeld in een concept ambitiedocument. Dit geeft richting bij het ontwerpen en bouwen van het Amersfoorts huis voor de stad. De komende weken kan iedere inwoner en belangstellende hier op reageren via www.amersfoort.nl/stadhuis. Eind 2020 worden de resultaten gepresenteerd aan de gemeenteraad en wordt er een ontwerpteam geselecteerd. Met hen wordt het definitief ambitiedocument uitgewerkt tot een programma van eisen met een schetsontwerp. Volgens planning zijn halverwege 2021 de eerste ontwerpen klaar om te delen met de stad en de gemeentelijke organisatie.

Vervolg op pilot subsidieregeling Groene Daken Amersfoort 2020

Groene daken vangen regenwater op, zuiveren lucht en zorgen voor lagere temperaturen op warme dagen. Groene daken zijn bovendien goed voor biodiversiteit en dragen bij aan energiebesparing. De pilotsubsidieregeling dit voorjaar was succesvol. Daarom wordt de regeling in aangepaste vorm voortgezet in 2021. De nieuwe subsidieregeling wordt dit najaar vastgesteld.

Septembercirculaire

Jaarlijks stuurt het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties een mei-, september- en decembercirculaire. Hiermee informeert het ministerie de gemeenten over de bijdrage die ze van het Rijk kunnen verwachten uit het gemeentefonds. Voor gemeenten is dit de grootste bron van inkomsten. Op 15 september 2020 verscheen de septembercirculaire 2020. Behalve over de hoogte van de bijdragen de komende jaren, bevat de circulaire ook informatie over welke extra taken de gemeente krijgt.

Peiling uitgangspunten anti-discriminatieagenda

In november 2018 maakte de raad afspraken over het opstellen van antidiscriminatiebeleid. In gesprekken met de stad en via literatuuronderzoek is het onderwerp verder verkend. Op 27 oktober kunnen raadsleden zich via een peiling uitspreken over de uitgangspunten voor de antidiscriminatie-agenda. Deze agenda gaat deel uitmaken van het nog vast te stellen beleidskader Inclusieve Stad.

Hamerstukken

RIB Voortgang ontwikkeling Ecologische Zone Melksteeg

Gemeenten Amersfoort en Soest hebben samen met de provincie Utrecht, Rijkswaterstaat en Natuurmonumenten een voorlopig ontwerp opgesteld voor de herinrichting van het gebied de Melksteeg als nieuwe natuurzone. De nieuwe natuurzone wordt zo’n 19 hectare groot, met verschillende natuurtypes. De zone loopt van de hoge en droge zandgronden bij de Birktstraat naar het lage en natte rivierdal tot aan de oever van de Eem. Het gebied wordt in twee fases heringericht. In het voorjaar van 2021 wordt vier hectare bos aangelegd op de agrarische zone achter de rioolzuiveringsinstallatie nabij de Eem. In 2022 volgt de herinrichting van de overige vijftien hectare natuur en bos.

Vaststellen bestemmingsplan Matthijs Vermeulenstraat 1

Ontwikkelaar Schoonderbeek BV heeft een bouwinitiatief ingediend voor de bouw van 60 woningen: 26 sociale huurappartementen, 26 appartementen en 8 eengezinswoningen in de vrije sector, met de bijbehorende buitenruimte en parkeervoorzieningen aan de Matthijs Vermeulenstraat 1 in het noorden van de wijk Randenbroek. Om de bouw van deze woningen mogelijk te maken is het bestemmingsplan ‘Matthijs Vermeulenstraat 1’ opgesteld. Het ontwerpbestemmingsplan heeft van 11 juni t/m 22 juli 2020 ter inzage gelegen. In deze periode zijn vijf zienswijzen ingediend, die in de bijgaande zienswijzennota van een gemeentelijke reactie zijn verwerkt.

Gewijzigde vaststelling bestemmingsplan Zangvogelweg

Op de locatie aan de Zangvogelweg 140 is een voormalig schoolgebouw gesloopt. Op deze plek komen woningen: 165 appartementen in twee gebouwen. Deze gebouwen worden 23 en 60 meter hoog, waardoor er voldoende ruimte blijft voor groen. Het ontwikkelen van deze locatie komt niet overeen met het bestemmingsplan. Daarom is een nieuw bestemmingsplan ‘Zangvogelweg 140’ is opgesteld. Hoogbouw op deze locatie past binnen de Amersfoortse hoogbouwvisie. Dit blijkt uit een Hoogbouw Effect Rapportage (HER). De HER en een aantal andere onderzoeken naar de omgevingsaspecten, zijn onderdeel van het bestemmingsplan.

Subsidieregeling voorschoolse educatie 2021-2022

De eerste levensjaren van een kind zijn van cruciaal belang voor de verdere ontwikkeling. Jonge kinderen van 2,5 tot 4 jaar met kans op een ontwikkelingsachterstand, vooral in de Nederlandse taal, hebben een goede voorbereiding nodig op de basisschool. Amersfoort investeert hierin door het aanbod van voorschoolse educatie te subsidiëren. Door begeleid spelen aan te bieden wordt extra tijd en aandacht besteed aan het voorkomen van taal- en andere achterstanden. Zo krijgt ieder kind kans op een goede start.

Tussenevaluatie en voortgang Omgekeerd Inzamelen

Het college informeert de raad over de voortgang van het omgekeerd inzamelen van afval in Amersfoort. Met omgekeerd inzamelen wil de gemeente het scheiden van afval stimuleren. Circa 60% van de geplande ondergrondse afvalcontainers is geplaatst. Het nieuwe systeem van het omgekeerd inzamelen van huishoudelijk afval voldoet aan de verwachtingen. In de eerste wijken wordt 60 tot 65% van het afval gescheiden. Als in 2021 alle wijken omgekeerd inzamelen, worden de beoogde doelen naar verwachting gehaald: een afname van het restafval met 60 kg, een toename van ruim 10 kg gft en een toename van iets minder dan 15 kg pmd per inwoner per jaar.

Ontwerplocatieplan voor de ondergrondse containers 33719 en 33731 in Kruiskamp

In het ontwerplocatieplan 33719 en 33731 zijn twee nieuwe plekken bepaald voor ondergrondse restafvalcontainers in de wijk Kruiskamp. De containerlocaties bevinden zich op de hoek Trompstraat/Witte de Withstraat en aan de Columbusweg. Het ontwerpbesluit ligt zes weken ter inzage. Belanghebbenden kunnen zienswijzen in te dienen. Vanwege de coronacrisis kunnen bewoners de stukken niet inzien op het gemeentehuis en ontvangen bewoners de benodigde informatie per post.

Vragenbomen in nieuwe omgevingsloket (Omgevingswet)

Met vragenbomen kunnen inwoners en bedrijven  online nagaan of een vergunning of melding nodig is voor hun initiatief. Via eenvoudige vragen krijgen ze een antwoord  op de vraag of voor een activiteit toestemming (een vergunning) nodig is of een melding moet worden gedaan.De gemeente gaat werken aan het opstellen van toepasbare regels voor zeven activiteiten om hiervoor direct na het in werking treden van de Omgevingswet werkende vragenbomen in het nieuwe omgevingsloket te hebben staan. Het gaat om activiteiten die een grote ruimtelijke impact hebben en die veel worden aangevraagd.

VNG ledenraadpleging concept arbeidsvoorwaardennota 2021

Het College van Arbeidszaken van de VNG onderhandelt namens de gemeenten (werkgevers) met de landelijke vakbondsvertegenwoordigers over de cao van gemeentelijk personeel. Met de concept-arbeidsvoorwaardennota 2021 geeft de VNG aan op welke manier de onderhandelingen gevoerd gaan worden. Het college van B en W heeft ingestemd met de concept-arbeidsvoorwaardennota 2021 en een aantal opmerkingen en overwegingen meegegeven.

Wensen en bedenkingen deelname werkgeversvereniging samenwerkende Veiligheidsregio's

Het Veiligheidsberaad (het overlegorgaan van de voorzitters van de 25 veiligheidsregio’s) heeft besloten om een Werkgeversvereniging Samenwerkende Veiligheidsregio’s (WVSV) op te richten. Medewerkers van de veiligheidsregio’s zijn namelijk uitgezonderd op de Wet normalisering rechtspositie ambtenaren (WRNA). De gemeenteraad wordt in de gelegenheid gesteld eventuele wensen en bedenkingen over de van de oprichting van de WVSV kenbaar te maken. 

Gewijzigde vaststelling bestemmingsplan Podium

De komende jaren wil de gemeente samen met Heijmans Vastgoedontwikkeling op kantorenlocatie Podium in Vathorst 440 woningen realiseren. Het wordt een mix van grondgebonden woningen en appartementen, waarvan 35% sociale huur en 20% in het middensegment. Om dit mogelijk te maken is een nieuw ontwerpbestemmingsplan ‘Podium’ opgesteld. Hierop zijn 22 zienswijzen ingediend. De zienswijzen gaven aanleiding om enkele kleine wijzigingen in het ontwerpbestemmingsplan aan te brengen. De zienswijzennota en het bestemmingsplan Podium worden voor besluitvorming aan de raad voorgelegd.

Nota Detailhandel 2020

De gemeenteraad stelt binnenkort de Nota Detailhandel 2020 vast, met daarin het beleid voor de detailhandel in Amersfoort. Voordat de nota voor de komende vier jaar wordt voorgelegd, wordt aan de gemeenteraad via een peiling gevraagd mee te denken over het detailhandelsbeleid.

Beantwoording schriftelijke raadsvragen over:

  • Waardige uitvaart van burgers zonder directe nabestaanden.
  • Contact ouderen met de gemeenten die niet over internet beschikken.
  • Feitelijke veiligheid, conform Reglement van orde van de raad.
  • 'Herindiening onbeantwoorde schriftelijke vragen over de Westelijke Ontsluiting'.
  • Nationaal Groeifonds: kansen voor Amersfoort

Benieuwd naar de volledige lijst, inclusief onderliggende stukken? Bekijk deze op Notubiz.

Twitter en mail

Volg ook @Gem_Amersfoort op Twitter voor het laatste nieuws.

Of neem een abonnement op de nieuwsbrief AmersfoortMail.