Samenvatting collegebesluiten 13 april 2021

Het college van burgemeester en wethouders neemt wekelijks besluiten, onderverdeeld in bespreekstukken en hamerstukken. Onderstaand vindt u de lijst van deze besluiten, inclusief korte toelichtingen per besluit.

Samenvatting collegebesluiten 13 april 2021

Bespreekstukken

Geen bespreekstukken.

Hamerstukken

Beleid premantelzorgwoningen

Steeds meer ouderen blijven zelfstandig wonen. Sommigen bereiden zich daarbij voor op de situatie dat zij in de toekomst mogelijk ondersteuning of zorg nodig hebben. En willen daarom in de directe nabijheid van hun familie gaan wonen. De realisatie van mantelzorgwoningen is wettelijk geregeld. Voor premantelzorgwoning bestaat geen wettelijke regeling. Vanwege het maatschappelijk belang van deze woonvormen en de toenemende vraag zullen wij beleid ontwikkelen rondom premantelzorgwoningen.

Wijziging hoogte kredietfaciliteit BNG ten behoeve van de ontwikkeling van Vathorst Voor het financieren van de ontwikkeling van Vathorst heeft Ontwikkelingsbedrijf Vathorst de mogelijkheid om gebruik te maken van een financieringsarrangement van de Bank Nederlandse Gemeenten (BNG). Hiervoor staat de gemeente 100% garant. Dit arrangement is eerder bijgesteld van € 250 mln. naar € 175 mln. en zal nu verder omlaag gebracht worden naar € 140 mln. Eind 2021 wordt opnieuw afgewogen of het in stand houden van een groter financieringsarrangement dan strikt noodzakelijk voor de ontwikkeling van Vathorst per 1-1-2022 gewenst is.

Subsidieregeling van Groot naar beter 2021-2022

Om de doorstroming op de Amersfoortse woningmarkt te bevorderen, gaan we in de periode 2021-2031 aan de slag met diverse regelingen om Amersfoorters daarin te stimuleren. Bijvoorbeeld door iemand te helpen die van een grote woning naar een kleinere, meer geschikte woning wil verhuizen. Een wooncoach kan hierbij ondersteunen. De subsidieregeling Van Groot naar Beter 2021-2022 biedt in een aantal gevallen een financiële prikkel zoals de verhuispremie van € 750. In de grotere woning die vrijkomt, kan een gezin een passend onderkomen vinden. En de woning die voor dit gezin te klein was, is nu een perfecte eerste woning voor een starter op de woningmarkt. Informatie over de subsidieregeling en andere doorstroomregelingen is te vinden op www.amersfoort.nl/doorstroming.

Gewijzigde vaststelling bestemmingsplan Podium

De gemeenteraad heeft op 10 november 2020 het bestemmingsplan Podium vastgesteld. In de beroepsfase blijkt dat het bestemmingsplan op enkele ondergeschikte punten verbeterd kan worden. Met het op onderdelen wijzigen van het bestemmingsplan Podium wordt tegemoet gekomen aan (een deel van) de bezwaren van de 2 indieners en ontstaat een beter bestemmingsplan.

Benoeming onafhankelijke voorzitter bestuurlijk overleg Amerena

Het college benoemt de heer Hekman tot onafhankelijk voorzitter voor het Bestuurlijk Overleg Samenwerking Amerena. In deze rol stimuleert hij de komende drie jaar de samenwerking tussen de verschillende partijen binnen Amerena. Zodat er meer gezamenlijk georganiseerde sport- en beweegactiviteiten komen en een gezamenlijke aanpak van de marketing en communicatie van Amerena. Zo wordt Amerena meer een levendige ontmoetingsplek waar (sport)evenementen plaatsvinden en waar ook een breed sport- en beweegaanbod bestaat voor de sporter die niet gebonden is aan een vereniging.

Besteding middelen Sociaal Domein Compensatiepakket coronacrisis medeoverheden maart 2021

Op 26 maart 2021 maakte de Rijksoverheid een nieuw corona-compensatiepakket voor gemeenten bekend. Daarmee komt geld beschikbaar om de sociale gevolgen van de coronacrisis te beperken voor kwetsbare jongeren, mensen met een beperking en ouderen. Door bestaande activiteiten op het gebied van ondersteuning en zorg uit te breiden of te intensiveren, kunnen we aan kwetsbare inwoners die door de coronacrisis sociale of mentale problemen ondervinden of eenzaam zijn geworden, snel en effectief (extra) ondersteuning bieden. De gemeente is in gesprek met uitvoerende partijen die hiervoor diverse mogelijkheden zien. Op basis daarvan is een plan opgesteld over de wijze waarop het extra geld wordt ingezet. Te denken valt aan extra inzet van jongerenwerk, het voortzetten van CityofA, ontmoetingsmogelijkheden in wijken en extra opvangmogelijkheden voor mensen die dak- of thuisloos dreigen te raken.

Opdrachtverlening Citymarketing 2021

Stichting Citymarketing Regio Amersfoort verzorgt in opdracht van de gemeente de gebiedspromotie van de stad en regio op thema’s waarmee Amersfoort zich wil profileren. Elk jaar wordt daarvoor een uitvoeringsplan gemaakt. In de gemeentebegroting is budget opgenomen voor uitvoering van de daarin opgenomen activiteiten. In het Jaarplan Citymarketing 2021 zal de focus vooral liggen op citymarketingactiviteiten die kunnen bijdragen aan herstel uit de coronacrisis van de cultuursector, horeca, retail en de toeristische sector zowel zakelijk als recreatief.

Beantwoording schriftelijke raadsvragen over:

  • Beantwoording Feitelijke vragen - als Schriftelijke vragen- voor De Ronde 30 maart 2021 WO, aangaande de verschillenanalyse en scenarioanalyse

Meer lezen/informatie

Benieuwd naar de volledige lijst, inclusief onderliggende stukken? Bekijk deze op Notubiz.

Twitter en mail

Volg ook @Gem_Amersfoort op Twitter voor het laatste nieuws.

Of neem een abonnement op de nieuwsbrief AmersfoortMail.