Samenvatting collegebesluiten 10 november 2020

Het college van burgemeester en wethouders neemt wekelijks besluiten, onderverdeeld in bespreekstukken en hamerstukken. Onderstaand vindt u de lijst van deze besluiten, inclusief korte toelichtingen per besluit.

Samenvatting collegebesluiten 10 november 2020

Bespreekstukken

Geen.

Hamerstukken

Routekaart en uitvoeringsplan verduurzaming gemeentelijk vastgoed

De gemeente heeft voor de gebouwen die zij bezit laten onderzoeken wat er nodig is om die gebouwen in 2030 CO2-neutraal te laten zijn. De inschatting is dat met aanpassingen aan de gebouwen 50% van de reductie bereikt kan worden. De andere 50% moet worden bereikt in het gebruik van de gebouwen en door duurzame energie in te kopen.

De benodigde investeringen voor alle maatregelen worden ingeschat op 54 miljoen euro. Op basis van het onderzoek en het nu beschikbaar gestelde budget wordt een start gemaakt met de verduurzamingsopgave voor de gemeentelijke gebouwen in de komende 4 jaar.

Rapportage 2020-3 Maatregelen betaalbaarheid van ondersteuning en zorg

De vraag naar ondersteuning en zorg in Amersfoort groeit en daarmee ook de kosten. We willen ook in de toekomst goede ondersteuning en zorg kunnen blijven bieden voor inwoners die dat nodig hebben. Dat kan alleen als de zorg anders en slimmer georganiseerd wordt. Samen met organisaties en zorgaanbieders in de stad werken we daar aan.

Het college informeert de raad meerdere keren per jaar over de voortgang daarvan. De resultaten tot en met augustus van dit jaar laten zien dat de maatregelen effect lijken te hebben, maar zijn ook beïnvloed door de coronacrisis.

Resultaten plan van aanpak aanbevelingen rekenkamerrapport jeugdhulp Amersfoort

In 2018 heeft de Rekenkamer onderzoek gedaan naar jeugdhulp in Amersfoort. De aanbevelingen zijn overgenomen door de gemeenteraad en door het college vertaald in een plan van aanpak. Het college informeert de raad over de behaalde resultaten uit dit plan van aanpak.

De aanbevelingen van de Rekenkamer waren vooral gericht op het beter in beeld krijgen van de ondersteuningsvraag van jeugdigen en hoe deze aansluit op het aanbod. Met als doel om de toegang beter te kunnen organiseren zodat jeugdigen sneller de juiste hulp krijgen. Op alle aanbevelingen worden al stappen gezet.

Het inzicht in de ondersteuningsvraag neemt onder andere toe door steeds meer gebruik te maken van beschikbare data, maar ook doordat er met regelmaat gesprekken gevoerd worden met verwijzers ((jeugd)artsen en het Wijkteam) en zorgaanbieders. De komst van een praktijkondersteuner voor geestelijke gezondheidszorg bij een groot aantal huisartspraktijken maakt onder andere dat de toegang tot passende hulp verbeterd is.

Ontwerpbestemmingsplan Leusderweg 249

Er ligt een plan om op de voormalige schoollocatie aan de Leusderweg 249, 14 woningen te bouwen. Deze woningen worden gebouwd in twee rijen, bestaande uit één volledige laag en een kap en zullen aan de buitenzijde (naar de omringende tuinen toe) vanuit de eerste verdieping voorzien worden van een asymmetrische kap, zodat aan de binnenzijde van het plangebied een grotere goothoogte mogelijk is.

De woningen krijgen een privé-achtertuin. Woningbouw op deze locatie is in strijd met het ter plaatse geldende bestemmingsplan en daarom moet er een nieuw bestemmingsplan Leusderweg 249 wordt opgesteld. Het ontwerpbestemmingsplan Leusderweg 249 wordt binnenkort voor iedereen ter inzage gelegd.

Garantie geldlening Stichting Hockeybeheer Amersfoort (SHA)

De gemeente staat garant voor 2 leningen die door de stichting zijn afgesloten ten behoeve van een sportaccommodatie. Het gaat om het oversluiten van 2 lopende leningen waarvoor de gemeente nu ook garant staat. Op de nieuwe lening is een lagere rente van toepassing, waardoor het risico voor de gemeente kleiner wordt en de stichting de komende jaren minder rente hoeft te betalen.

Vaststellen bestemmingsplan Nijkerkerstraat 25b

Ontwikkelaar Ham Invest B.V.wil aan de Nijkerkerstraat 25b een opslagmagazijn bouwen en zes parkeerplaatsen aanleggen. Daarvoor is het nodig het geldende bestemmingsplan te wijzigen van de functie ‘wonen’ naar de functie ‘bedrijf’.

Daarnaast is perceel Nijkerkerstraat 25 gekocht door initiatiefnemer en dit maakt ook deel uit van het bestemmingsplan. De woning wordt omgezet naar een bedrijfswoning. Er zijn geen zienswijzen ingediend op het ontwerpbestemmingsplan, het bestemmingplan wordt voorgelegd aan de raad ter vaststelling.

Pilot omgevingsplan Hoogland

De gemeente maakt een omgevingsplan voor Hoogland. Dit omgevingsplan komt in de plaats van het huidige bestemmingsplan en bevat de regels voor de inrichting en het gebruik van de fysieke leefomgeving. Bij het opstellen van het omgevingsplan Hoogland oefenen we in een pilot met de nieuwe regelgeving, nieuwe systematiek en plansoftware zodat we een eerste basis kunnen leggen voor het grondgebieddekkende omgevingsplan van Amersfoort.

Winkeltijden ontheffing voor de foodsector op de werkdagen voorafgaand aan Kerst, Eerste Kerstdag en Nieuwjaarsdag

De druk in en op de voedselverkopende winkels door de coronacrisis is groot. Daarom verlenen we ontheffing op de winkeltijden en mogen voedselverkopende winkels op vier werkdagen voorafgaand aan Kerst (inclusief Kerstavond), Eerste Kerstdag en op nieuwjaarsdag tot 23.00 uur open blijven.

Klanten kunnen zich beter over de dag spreiden waardoor de doorstoom en veiligheid in de voedselverkopende winkels wordt vergroot. Ook voor kwetsbaren kunnen er zo meer winkeluren worden aangewezen. Voor alcoholverkoop wordt vastgehouden aan de dan geldende noodverordening.

Vaststelling integrale analyse en afwegingskader voor regionaal Ontwikkelbeeld 2040

Amersfoort, Baarn, Bunschoten, Eemnes, Leusden, Soest, Woudenberg en de Gelderse gemeenten Barneveld en Nijkerk en Provincie Utrecht werken gezamenlijk aan een Ontwikkelbeeld voor de periode 2030-2040. Op basis van dit Ontwikkelbeeld worden afspraken gemaakt over toekomstige woon- en werklocaties, bereikbaarheid en het meegroeien van groen.

Zowel landelijk als ook in de Regio Amersfoort wordt de druk op ruimte en leefbaarheid groter. Provincie Utrecht en Regio Amersfoort streven samen naar een aantrekkelijke regio waarin het goed leven is, met een gezonde woning- en arbeidsmarkt en waar de bereikbaarheid en leefbaarheid op orde is.

Tijdelijke noodopvang voor dak- en thuisloze personen met corona

Dakloze mensen die besmet raken met het coronavirus, kunnen niet in de reguliere opvang verblijven. Voor dak- en thuislozen uit de regio’s Amersfoort en Utrecht die geen plek hebben om in thuisisolatie te gaan bij besmetting, is in samenwerking met de gemeente Utrecht een quarantainelocatie in de stad Utrecht gerealiseerd. Daar kunnen dak- en thuisloze mensen met corona worden gemonitord en verzorgd. De gemeente Utrecht heeft informatie over de noodopvang, inclusief een overzicht van veel gestelde vragen en antwoorden.

Aanvraag om tegemoetkoming in planschade

In het voormalige kerkgebouw aan de Ringweg Dorrestein worden 4 woningen gerealiseerd en ernaast een afscheidshuis gebouwd. Een inwoner heeft een aanvraag om tegemoetkoming in planschade bij de gemeente ingediend. Het college heeft deze aanvraag afgewezen

Uitstel huurbetaling voor huurders die ernstig nadeel ondervinden van corona maatregelen

De gemeente biedt huurders van gemeentelijk vastgoed met een bedrijfsvoering in horeca en cultuur de mogelijkheid om uitstel van huurbetalingen aan te vragen. Ook SRO krijgt de mogelijkheid uitstel aan te vragen voor de huur van sportaccommodaties. Deze mogelijkheid geldt voor de periode waarin de huidige of nog strengere coronamaatregelen gelden, met een maximum van drie maanden(oktober tot en met december 2020).

Parkeerbesluiten 2021 en parkeerverordeningen 2021

Jaarlijks vindt indexatie plaats van de parkeertarieven. Dit jaar wordt behalve de indexatie ook een nadere aanpassing van het tarief voor straatparkeren doorgevoerd om het parkeren op straat te ontmoedigen en het parkeren in parkeergarages aantrekkelijker te maken. Hiermee willen we meer ruimte geven aan voetgangers en fietsers en kan de leefbaarheid van de stad worden vergroot. Daarnaast wilde gemeente voorkomen dat bezoekers gedurende een lange tijd op straat geparkeerd staan.

Vaststelling Chw bestemmingsplan Engweg 9

Het 'Chw bestemmingsplan Engweg 9’ maakt, nadat de bestemmingsplanprocedure was doorlopen, realisatie mogelijk van 20 sociale huurappartementen in 3 bouwlagen. Omdat het bebouwde oppervlak kleiner wordt dan het voormalige bibliotheekgebouw dat op deze locatie stond, zal het oostelijk deel van de locatie een groene inrichting krijgen in aansluiting op het aangrenzende park.

Ook het openbaar gebied tussen het gebouw en de Engweg wordt heringericht. Hoe de uiteindelijke herinrichting er uit gaat zien wordt meegenomen in het project voor de herinrichting van de Engweg als geheel, om zo een goede aansluiting van de locatie op de Engweg te realiseren. Dit project start eind 2020/begin 2021.

Aanbesteding Beschermd Thuis

Regio Amersfoort wil ‘Beschermd Thuis’ inkopen. Beschermd Thuis is een vorm van beschermd wonen, maar dan thuis in de eigen woonomgeving met 24/7 bereikbaarheid/beschikbaarheid van hulpverleners. Beschermd Thuis zorgt ervoor dat minder mensen beschermd wonen met verblijf bij een instelling nodig hebben. Zij kunnen namelijk in hun eigen woonomgeving en netwerk blijven wonen.

Daarnaast maakt Beschermd Thuis het gemakkelijker om de stap te maken van beschermd wonen bij een instelling naar wonen met ambulante ondersteuning. Dit sluit aan bij de visie uit het beleidskader Opvang en Bescherming ‘Moed Moet’ waarin de transformatie naar het afbouwen van verblijf, het vergroten van ambulante ondersteuning en het herstelgericht werken met inwoners wordt beschreven.

De aanleiding om Beschermd Thuis in te kopen, zijn de positieve resultaten van de pilot ‘Gewoon thuis’ die Kwintes in 2019 en 2020 heeft uitgevoerd in Amersfoort en Veenendaal. Voor de cliënten die via de pilot hulp ontvangen is het nodig dat zij deze ondersteuning blijven behouden.

Zo wordt voorkomen dat ze alsnog instromen in beschermd wonen met verblijf. Daarnaast is het wenselijk dat deze vorm van ondersteuning in de hele regio beschikbaar komt. Het college wil Beschermd Thuis inkopen voor 2021 en 2022.

Het doel is om de inkoop voor 2023 en daarna te borgen in de integrale nieuwe inkoopronde die zal plaatsvinden vanuit de ‘toekomstvisie zorglandschap’ regio Amersfoort.

Aanpassing statuten en aandeelhoudersovereenkomst SRO

SRO beheert en onderhoudt gemeentelijk vastgoed, exploiteert accommodaties en stimuleert kinderen en volwassenen om in beweging te komen. De gemeente Amersfoort is voor 50% aandeelhouder van SRO NV.

De gemeente en SRO maken gebruik van een constructie waardoor de gemeente opdrachten kan geven aan SRO, zonder deze in de markt aan te besteden. SRO heeft onlangs onderzoek gedaan of in de praktijk aan alle voorwaarden van deze constructie wordt voldaan. Als gevolg van de uitkomsten van het onderzoek stelt SRO voor om de statuten aan te passen. Daarmee wordt het aandeelhouderstoezicht van de gemeente verder verstevigd.

Beantwoording schriftelijke raadsvragen over:

  • Uitvoeringsprogramma

  • Vitale wijkaanpak Soesterkwartier

  • Verdwijnen avond- en weekendapotheek uit Amersfoort

  • Schrappen van intercity tussen Amersfoort CS en Amsterdam CS

  • over voorraad huurwoningen

  • Niet opgehaalde fietsen beschikbaar stellen voor Amersfoorters

  • 'Right to Challenge in relatie tot groenbehoud'

Benieuwd naar de volledige lijst, inclusief onderliggende stukken? Bekijk deze op Notubiz.

Twitter en mail

Volg ook @Gem_Amersfoort op Twitter voor het laatste nieuws.

Of neem een abonnement op de nieuwsbrief AmersfoortMail.