Samenvatting collegebesluiten 1 juni 2021

Het college van burgemeester en wethouders neemt wekelijks besluiten, onderverdeeld in bespreekstukken en hamerstukken. Onderstaand vindt u de lijst van deze besluiten, inclusief korte toelichtingen per besluit.

Samenvatting collegebesluiten 1 juni 2021

Bespreekstukken

Stand van zaken zendmachtigingsprocedure

Zowel in de gemeente Amersfoort als Leusden loopt een procedure voor de aanvraag van een zendmachtiging voor de lokale omroep. Beide gemeenten ontvingen voor de nieuwe zendmachtigingsperiode 2021–2026 twee gezamenlijke aanvragen: van Nieuwsplein33 en Eemland1. De aanvraag voor Eemland 1 is ook ingediend bij de gemeenten Soest, Baarn en Bunschoten. De zendmachtigingsprocedure is naar verwachting in het najaar 2021 afgerond. Dan is bekend welke mediapartij de zendmachtiging toegewezen krijgt.

Inzamelen grondstoffen pmd, gft en opk bij hoogbouw

De gemeente gaat afval bij hoogbouwlocaties gescheiden inzamelen. Bij laagbouw gebeurt dit al. Een derde van Amersfoort (circa 22.000 huishoudens) bestaat uit hoogbouwlocaties. Bewoners van woningen op hoogbouwlocaties kunnen dan hun plastic, metaal en drinkverpakkingen (pmd), groente-, fruit- en tuinafval (gft) en oud papier en karton (opk) gescheiden wegbrengen. De gemeente maakt dit zo eenvoudig mogelijk, door het inzamelen dicht bij de hoogbouwcomplexen te realiseren. Vanaf 2022 wordt het gescheiden inzamelen geleidelijk per gebied ingevoerd.

Ontwikkeling van Vathorst-Bovenduist

De ontwikkeling van Vathorst-Bovenduist geeft Amersfoort de mogelijkheid om in de periode tot 2030 te voorzien in een groot aantal kwalitatief hoogwaardige woningen. Met het toevoegen van de nodige voorzieningen wordt de ontwikkeling van Vathorst hiermee op een goede manier afgerond. De gemeente komt hiermee ook oude afspraken na. Vathorst-Bovenduist is de enige grote planlocatie in Amersfoort waar nog een groen-stedelijk woonmilieu kan worden gerealiseerd. In Vathorst-Bovenduist zetten we in op een mix tussen eengezins- en meergezinswoningen, met behoud van de eigenheid van het buurtschap Zevenhuizen en respect voor het omliggend open landschap met zijn natuurwaarden. Het inhoudelijke verkenningsproces biedt voldoende aanknopingspunten om een vervolgstap te zetten. Dat bestaat uit het opstellen van een concept-ontwikkelkader met marktpartijen en andere belanghebbenden waarbij we ook de in het verleden gemaakte afspraken betrekken.

Hamerstukken

Uitvoeringsplan Fiets 2021-2023 2de Fase

Sinds 2016 werkt Amersfoort met het Fietsplan ‘Amersfoort Fietst’ aan een leefbare, gezonde, en bereikbare stad. Het doel van het plan is om het fietsgebruik in de stad tot 2030 met 25% te laten groeien. Het uitvoeringsplan Fietsplan 2021-2023 2de Fase geeft een nieuwe impuls aan fietsen in Amersfoort. Het uitvoeringsplan besteedt gericht aandacht aan specifieke doelgroepen als nieuwe Nederlanders en jongeren. Maatregelen zoals fietsparkeren in het stadshart, snelfietsroutes naar Bunschoten en Hilversum, fietsvoorzieningen Leusderweg en het verbreden van fietspaden zorgen ervoor dat fietsen veiliger en aantrekkelijker wordt.

Raadsinformatiebrief stand van zaken Duurzame Stad en aanpak

Amersfoort werkt aan een gezonde, groene, leefbare en klimaatbestendige stad. Het nieuwe dashboard Duurzaam Amersfoort laat een voorzichtige voortuitgang zien. Met name zonne-energie en de energiebesparing van bedrijven ontwikkelen zich positief. Veel inwoners, bedrijven en ondernemers leven en ondernemen in toenemende mate duurzaam. Zij kiezen vaker voor duurzame alternatieven en maatregelen. De gemeente stuurt zelf met duurzame aanbestedingen en opdrachten. Dat is nodig, want het doel van een C0₂-neutrale stad in 2050, vergt nog volop inspanning.
Ook in 2021 biedt de gemeente een breed pakket van hulp en maatregelen. Om alle plannen voor inwoners en ondernemers betaalbaar te houden, is het belangrijk dat het rijk bijdraagt in de vorm van geld en technische innovaties.

Intentieverklaring Green & Social Deal; defensie en gemeenten Amersfoort, Soest en Leusden

Defensie, provincie Utrecht, gemeenten Soest, Leusden en Amersfoort hebben samen een intentieverklaring opgesteld: de Green & Social Deal. De partijen spreken hiermee de intentie uit om samen te werken op het gebied van duurzaamheid, onderwijs, innovatie, samenwerking met het bedrijfsleven, werkgelegenheid en cultureel erfgoed.

Onderzoek Noom naar cultuurspecifieke zorg in Amersfoort

Het Netwerk van Organisaties voor Oudere Migranten (NOOM) onderzocht de behoeften en het aanbod van cultuurspecifieke zorg in Amersfoort voor ouderen met een migratie-achtergrond. In het rapport staat een aantal aanbevelingen dat betrekking heeft op o.a. wonen, ketenzorg, gezondheidsvaardigheden, communicatie, etc. Het college wil het onderzoek benutten om met partijen in de stad verder het gesprek te voeren een cultuurspecifiek aanbod van ondersteuning en zorg.

ESF-aanvraag in het kader van REACT-EU ten behoeve van de arbeidsmarktregio Amersfoort

De Europese Unie stelt extra middelen beschikbaar voor lidstaten om de schade van de coronacrisis te beperken. Deze middelen kunnen worden ingezet om een gezonde en groene economie te bevorderen. Voor de arbeidsmarktregio Amersfoort vraagt de gemeente uit dit fonds een bedrag van € 1.305.500 aan. Daarmee kunnen op regionaal niveau extra activiteiten worden ontwikkeld om mensen uit kwetsbare doelgroepen aan het werk te helpen en te houden.

Evaluatie herstructureringsfonds schulden en aanpak kleine schulden

In 2019 is besloten om een herstructureringsfonds voor het saneren van schulden op te richten. Doelen waren: stress bij schuldenaren voorkomen, schuldeisers zekerheid bieden over het te ontvangen bedrag, administratieve rompslomp en kosten voor Stadsring51 te verlagen. Het college is tevreden over de inzet van saneringskredieten vanuit het herstructureringsfonds. Een structurele oplossing is niet altijd mogelijk, bijvoorbeeld in het geval van grote gezinnen met een inkomen op bijstandsniveau. Maar in veel gevallen kan de gemeente met de aanpak van kleine schulden een oplossing bieden of erger voorkomen.

Uitvoering Rijkscompensatieregeling Tegemoetkoming Verhuurders Sportaccommodaties Covid-19 (TVS) 1ste kwartaal 2021

Het eerste kwartaal van 2021 hadden sportverenigingen nog steeds te maken met maatregelen om verspreiding van het coronavirus tegen te gaan. Sportkantines bleven gesloten, de meeste wedstrijden gingen niet door en ook voor trainingen voor volwassen sporters golden beperkingen. Belangrijke inkomstenbronnen – zoals kantineomzet en inkomsten van toernooien – vielen hierdoor weg. Daarom hoeven zij (een deel van) de huur en pacht voor de maanden januari, februari en maart 2021 niet te betalen. SRO, verhuurder van de accommodaties, vraagt compensatie voor de kwijtgescholden huur aan bij het rijk via de Rijkscompensatieregeling Tegemoetkoming Verhuurders Sportaccommodaties COVID-19.

Beantwoording schriftelijke raadsvragen over:

  • ‘City of A’
  • Wob-verzoek Behoud Over de Laak
  • Waar gaat de ambulancepost Zonnehof naartoe (deel 2)
  • Vervolgvragen Vastlegging Digitale Communicatie in Amersfoort
  • Huidige stand van zaken huurwoningen en ontwikkeling

Meer lezen/informatie

Benieuwd naar de volledige lijst, inclusief onderliggende stukken? Bekijk deze op Notubiz.

Twitter en mail

Volg ook @Gem_Amersfoort op Twitter voor het laatste nieuws.

Of neem een abonnement op de nieuwsbrief AmersfoortMail.