Samenvatting besluiten college van 5 februari 2019

Het college van burgemeester en wethouders neemt wekelijks besluiten, onderverdeeld in bespreekstukken en hamerstukken. Onderstaand vindt u de lijst van deze besluiten, inclusief korte toelichtingen per besluit.

Bespreekstukken

Implementatieplan Omgevingswet

Vanaf 2021 werken we in Nederland met de Omgevingswet; een nieuwe wet die tot doel heeft alles wat kan en mag in de fysieke leefomgeving eenvoudiger en beter te organiseren. De gemeente Amersfoort heeft een Programma Omgevingswet opgezet om ervoor te zorgen dat we alles wat nodig is om volgens deze wet te kunnen werken goed en op tijd klaar hebben. Dat programma is opgedeeld in vijf sporen, waar we in samenhang aan werken: 1) omgevingsvisie en omgevingsplan, 2) digitaal stelsel omgevingswet, 3) dienstverlening en de omgevingsvergunning, 4) participatie en communicatie en 5) leren en organiseren. Komend jaar werken we onder andere aan een nieuw participatieproces voor ruimtelijke ontwikkelingen, bewustwording over de veranderingen die de omgevingswet met zich meebrengt, de ICT-voorzieningen die nodig zijn en starten we met het proces om tot een stadsbrede omgevingsvisie te komen. Communicatie en participatie organiseren we rondom die verschillende sporen en activiteiten.

Hamerstukken

Stadsdichter 2019-2021

Iedere twee jaar wordt in Amersfoort een nieuwe stadsdichter verkozen. De organisatie daarvan is in handen van Bibliotheek Eemland. De jury bestaat uit: Wichard Maassen (journalist, schrijver en initiator van de verkiezing), Guido de Wijs (schrijver), Thjum Arts (cabaretier en docent), Angelique Noortman (gemeenteraadslid CDA) en Lies Pannevis (specialist de Bibliotheek Eemland). In de raadsvergadering wordt kennisgemaakt met de nieuwe stadsdichter: Jacques de Waart. Voor die tijd wordt in een aparte bijeenkomst afscheid genomen van de huidige stadsdichter Eva Vleeskruyer.

Aanvraag suppletie-uitkering voor de kosten van opsporing niet gesprongen explosieven (NGE) over 2018:

Voor de kosten van de opsporing van niet-gesprongen explosieven kunnen gemeenten een uitkering (een zgn suppletie-uitkeringaanvragen bij het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. De gemeente doet een aanvraag om 70% van de in 2018 gemaakte kosten vergoed te krijgen.

Vaststelling bestemmingsplan Uraniumweg 2

Op het braakliggend terrein Uraniumweg 2 wil de eigenaar een bedrijf bouwen. Op het ontwerpbestemmingsplan zijn geen bezwaren binnen gekomen. Aan de Raad wordt nu gevraagd om vaststelling van het bestemmingsplan.

Eén bedrag voor de bijdragen voor sociale participatie van volwassen minima:

Door te werken met één bedrag voor de bijdragen voor sociale participatie van volwassen minima, kunnen we de uitvoeringskosten van deze regeling flink terug brengen. Dan kan een groter deel van het budget besteed worden aan het doel van deze regeling.

Besluit tot vaststelling Leidraad Invordering 2019

In de Leidraad invordering staan de richtlijnen voor een eenduidige invordering van gemeentelijke belastingen. Jaarlijks worden de wijzigingen vanuit het Rijk vertaald door de VNG en in de leidraad van de Gemeente Amersfoort verwerkt.

Collegevoorstel modelkeuze partiele herziening bestemmingsplan Liendertseweg e.o.:

Het in 2013 vastgesteld bestemmingsplan Liendertseweg e.o. wordt gedeeltelijk aangepast, omdat een aantal bestemmingen niet op de juiste locatie zijn afgebeeld. Dit scheelt soms enkele meters en kan onnodig problemen opleveren met vergunningverlening voor bijvoorbeeld het plaatsen van een schuur. Als het Presidium instemt wordt het ontwerp partiele herziening bestemmingsplan gepubliceerd in de Stadsberichten en Staatscourant en hebben mensen zes weken de tijd om te reageren op het plan.

Voorstel tot opheffing geheimhouding op document

Er is een Wob-verzoek over de oprichting van het Armando Museum in de Elleboogkerk en de vestiging in Museum Oud Amelisweerd. Om aan het verzoek te kunnen voldoen moet een document verstrekt worden waarop door het college geheimhouding is gelegd. De geheimhouding van dit document wordt opgeheven. Het document gaat over de wijziging op een contract naar aanleiding van de scheiding tussen Armando en zijn vrouw. Destijds was de voorgenomen scheiding geen openbare informatie. Nu is die informatie wel openbaar en is het niet langer noodzakelijk om de geheimhouding in stand te laten.

Vaststellen contingent woonurgenties hulpverleningsorganisaties eerste helft 201:

In sommige situaties is het nodig dat er op korte termijn woonruimte beschikbaar is voor mensen. De huisvestingsverordening biedt de mogelijkheid om een bepaald aantal plekken te reserveren voor cliënten van hulpverleningsorganisaties. Voor het eerste helft van 2019 is het aantal plekken 65.

Beantwoording raadsvragen over

• faillissement stichting wijkverpleging
• verkeersafwikkeling in het Leusderkwartier
• creatieve boekhouding

Twitter en mail

Volg ook @Gem_Amersfoort op Twitter voor het laatste nieuws.

Of neem een abonnement op de nieuwsbrief AmersfoortMail.