Monitor Sociaal Domein verschenen

Jaarlijks monitort de gemeente de stand van zaken op het gebied van welzijn, zorg, jeugd, onderwijs en sport en bewegen in onze stad. De zogenoemde Monitor Sociaal Domein laat zien hoe het gaat in de stad, wat de effecten zijn van eventuele veranderingen en of er extra aandacht nodig is voor bepaalde onderdelen. In de monitor van dit jaar is het onderwerp werk en inkomen extra uitgelicht.

Monitor Sociaal Domein verschenen

Het gaat goed in Amersfoort

Over het algemeen gaat het goed in Amersfoort. De uitkomsten van de monitor zijn niet heel anders dan die van vorig jaar doordat grote maatschappelijke veranderingen geleidelijk gaan. In vergelijking met andere grote gemeenten doet Amersfoort het even goed of beter. Op het gebied van werk en inkomen scoort Amersfoort positiever dan vergelijkbare gemeenten. Er zitten minder mensen in de bijstand, er is minder armoede en er zijn minder jongeren die voortijdig school verlaten. Dit komt deels doordat in Amersfoort naar verhouding meer inwoners wonen met een hoog inkomen of hoog opleidingsniveau.

Meer aandacht voor ondersteuning en zorg

Tegelijkertijd zijn er verschillen tussen groepen inwoners in onze stad. Vooral in wijken, waar in verhouding meer laagopgeleiden en mensen met een laag inkomen wonen, is een grotere vraag naar ondersteuning. Net als voorgaande jaren neemt de vraag naar specialistische ondersteuning en zorg nog altijd toe, en daarmee ook de kosten en de wachttijden. Er is wel een afname in deze groei te zien ten opzichte van 2018. Met zorgprofessionals zijn we in gesprek om te kijken wat de oorzaak van de groei is en hoe we passende ondersteuning en zorg kunnen blijven aanbieden voor iedereen die dat nodig heeft. 
De monitor laat ook zien dat er meer behoefte is aan passende woonvormen voor mensen die niet zelfstandig kunnen wonen. Met de krappe woningmarkt is dat een complexe opgave. De gemeente werkt samen met partners op het gebied van wonen en zorg, aan nieuwe woon-zorgconcepten en zoekt actief naar geschikt vastgoed daarvoor.

Meten is weten

Het sociaal domein is volop in beweging. In 2015 zijn er verschillende taken op het gebied van ondersteuning en zorg van het Rijk overgegaan naar gemeenten. De Monitor Sociaal Domein geeft inzicht in hoe het sinds 2015 met Amersfoort gaat op verschillende thema‚Äôs in het Sociaal Domein. Daarmee kan de gemeente zien wat het effect is van het beleid, maar ook waar nog extra aandacht voor nodig is. De monitor baseert zich  op objectieve gegevens uit landelijke en lokale onderzoeken en data uit registraties van de gemeente, maar bijvoorbeeld ook het CBS en waarstaatjegemeente.nl. 

Monitor Sociaal Domein

Twitter en mail

Volg ook @Gem_Amersfoort op Twitter voor het laatste nieuws.

Of neem een abonnement op de nieuwsbrief AmersfoortMail.