Korte samenvatting collegebesluiten van 22 januari 2019

Het college van burgemeester en wethouders neemt wekelijks besluiten, onderverdeeld in bespreekstukken en hamerstukken. Onderstaand vindt u de lijst van deze besluiten, inclusief korte toelichtingen per besluit.

Bespreekstukken

Beleidsplan integrale schuldhulpverlening 2019-2022

Met dit nieuwe beleidsplan voor schuldhulpverlening geeft de gemeenteraad kaders voor de schuldhulpverlening voor de komende jaren. We blijven in Amersfoort allereerst inzetten op het voorkómen van financiële problemen en schulden. Wanneer er toch financiële problemen of schulden zijn bieden we alle inwoners laagdrempelige en toegankelijke schuldhulpverlening. De dienstverlening die we bieden houdt rekening met wat mensen aankunnen en is er op gericht om de stress over financiële problemen te verminderen. Het nieuw op te richten ‘herstructureringsfonds’ draagt hieraan bij. Momenteel werken we in samenwerking met het Sociaal Fonds Amersfoort en Stadsring51 het verstrekken van saneringskredieten vanuit dit nieuw op te richten herstructureringsfonds verder uit. Meerdere schulden kunnen dan bij verschillende schuldeisers worden afgekocht en gebundeld in één schuld bij één instantie.

Opgave organisatie Duurzame Stad

In het coalitieakkoord wordt een stevige opgave benoemd op het gebied van duurzaamheid. Deze is voorzien van een structureel budget om de programmaorganisatie binnen de gemeente te versterken en een incidenteel uitvoeringsbudget. Met de voorgestelde organisatieopzet van het Programma Opgave Duurzame Stad kan de duurzaamheidsopgave nog voortvarender worden opgepakt.

Hamerstukken

Collegebesluit zienswijze raad kaderbrief 2020 GGDRU

GGD regio Utrecht (GGDrU) heeft de gemeenteraad gevraagd om een zienswijze op de Kaderbrief 2020. Dit is verplicht volgens de Gemeenschappelijke Regeling GGDrU waarin Utrechtse gemeenten gezamenlijk opdrachtgever zijn van GGDrU. De Kaderbrief is onderdeel van de planning en control cyclus van GGDrU en vormt het kader voor de begroting van 2020. De kaderbrief heeft de insteek het bestaande beleid te continueren.

Fraudebeleidskader sociaal domein

Het fraudebeleidskader bevat de richtlijnen voor het toezicht en de handhaving op rechtmatige besteding van budgetten in het sociaal domein. Om de juiste zorg en ondersteuning te kunnen bieden aan onze inwoners, moeten we onjuist en onrechtmatig gebruik voorkomen en bestrijden. De gemeente zet in op preventie, het zoveel mogelijk voorkomen en het snel stoppen van fouten en fraude. Zodat de zorg beschikbaar blijft voor de inwoner die het nodig heeft.

Voorstel tot vaststellen gewijzigde verordening maatregelen Participatiewet, IOAW en IOAZ

De gemeente heeft een verantwoordelijkheid voor de invulling van de rechten en plichten van bijstandsgerechtigden. De kaders hiervoor staan in de Participatiewet, daarin staat onder andere de verordening maatregelen Participatiewet IOAW en IOAZ. Naar aanleiding van de nieuwe taaleis en andere ontwikkelingen moet deze verordening vanaf 1 januari 2019 worden aangepast.

Meerpartijenovereenkomst MFA De Bron, MFA De Laak en MFA De Zonneparel

De gemeente en de gebruikers van de Multifunctionele Accommodaties De Bron (Vathorst), De Laak (Vathorst) en De Zonneparel (Liendert) hebben met elkaar afspraken gemaakt over het beheer, exploitatie en gebruikersonderhoud van deze gebouwen. Deze afspraken zijn vastgelegd in 2018 in Meerpartijenovereenkomsten, Schoolhuisvestingsovereenkomsten en
Huurovereenkomsten per gebouw. In de praktijk betekent dit dat alle gebruikers met elkaar een systeem zijn overeengekomen om de kosten over beheer, exploitatie en onderhoud onderling te verdelen. De overeenkomsten voorzien ook in een bijdrage voor eigenaarsonderhoud. De gemeente is als eigenaar van deze gebouwen verantwoordelijk voor het eigenaarsonderhoud.

Toekomstfonds Onderwijs-Arbeidsmarkt 2019

Werkgevers, onderwijsinstellingen en de gemeente vinden dat de aansluiting van het onderwijs op de arbeidsmarkt beter kan in regio Amersfoort. De subsidieregeling vanuit het Toekomstfonds Onderwijs-Arbeidsmarkt is bedoeld voor samenwerkingsinitiatieven van onderwijs en bedrijfsleven, waarmee de kansen op werk voor jongeren wordt vergroot. Als bedrijven gemakkelijker aan geschikte arbeidskrachten kunnen komen biedt dat onze regio economische kansen. Tot 1 april 2019 kan subsidie worden aangevraagd.

Ruimtelijke randvoorwaarden herontwikkeling ROC Zangvogelweg 140

De vaststelling van de ruimtelijke randvoorwaarden voor de locatie Zangvogelweg 140 is een eerste stap om te komen tot een wijziging van het bestemmingsplan om de realisatie van 150 appartementen, waarvan 35% sociale huur, in een groene omgeving mogelijk te maken. Door de sloop van de bestaande school en vrijkomend terrein intensief te bebouwen met hoogbouw, wordt er meer ruimte gecreëerd voor groen en ecologie.

Vormvrije M.E.R.-beoordeling voormalige Noack-locatie

Voor de voormalige Noack-locatie aan de Soesterweg is een bestemmingsplan in voorbereiding, waarmee de bouw van 74 woningen wordt geregeld. De initiatiefnemer van deze ontwikkeling heeft een aanmeldnotitie aangeleverd. Op basis van de notitie blijkt dat nadelige milieugevolgen kunnen worden uitgesloten. Daarom is het niet nodig om een milieueffectrapportage (m.e.r.) voor deze ontwikkeling op te laten stellen.

Vaststellen beheersverordening Wagenwerkplaats e.o.

Met de vaststelling door de raad van het Bestemmingsplan Veegplan B in 2017 is de uit 2013 daterende beheersverordening Wagenwerkplaats e.o. onbedoeld komen te vervallen. Daarmee is het gebied nu planologisch onvoldoende beschermd en moet de raad de beheersverordening Wagenwerkplaats in zijn geheel opnieuw vaststellen in afwachting van het maken van een nieuw bestemmingsplan op basis van het Masterplan Wagenwerkplaats. Het opnieuw vaststellen van de beheersverordening betreft vooral een wettelijk noodzakelijke technische handeling. In de bestaande situatie wijzigt niets.

Ledenraadpleging onderhandelaarsakkoord CAO Gemeenten

Op 1 januari 2020 treedt de Wet normalisering rechtspositie ambtenaren (Wnra) in werking. De VNG en de vakbonden hebben afspraken gemaakt over de Cao Gemeenten die dan moet gaan gelden. De VNG organiseert een ledenraadpleging hierover. De gemeente Amersfoort stemt in met het onderhandelaarsakkoord Cao gemeenten maar heeft wel diverse serieuze kanttekeningen meegegeven bij een aantal onderdelen van die Cao gemeenten.

Derde kwartaalbericht RWA-Amfors en medewerkersonderzoek 2018

Elk kwartaal wordt de raad geinformeerd over de operationele resultaten van Amfors en over de resultaten op de maatschappelijke doelen. Het gaat om doelen die zijn afgesproken tussen Het Regionaal Sociaal Werkvoorzieningschap Amersfoort en omgeving (RWA) en Amfors in de prestatieovereenkomst 2018. Uit het derde kwartaal bericht van RWA/Amfors blijkt dat de resultaten in lijn zijn met de voor 2018 gestelde doelen. Het financiële resultaat ligt iets boven de begroting.

Nieuwe leden adviescommissie journalistiek

Voor de nieuwe regeling projectsubsidie journalistiek wordt een advisiecommissie opgericht, bestaande uit drie leden. Te weten: Nina Eikens, Charella Hulsbosch en Jeroen Stomphorst. De leden worden benoemd voor een periode van 4 jaar.

De Actiefpremie, voortzetten of stoppen

Gemeenten mogen een premie aan bijstandsgerechtigden geven voor maatschappelijke participatie, deze vergoeding heet de Actiefpremie. De Actiefpremie biedt een extra stimulans om maatschappelijk actief te zijn. En mensen die het ontvangen zien het ook als een blijk van waardering.
Er is geen budget meer om de Actiefpremie uit te voeren. De gemeenteraad wordt daarom gevraagd zich uit te spreken over het voortbestaan ervan en als daarvoor gekozen wordt, budget beschikbaar te stellen. Zodra de gemeenteraad dit gedaan heeft wordt het beleid van de Actiefpremie daarop aangepast. Alle betrokkenen en belanghebbenden worden hier uiteraard op tijd en goed over geïnformeerd.

Aanvullend besluit bijdrage sociale woningbouw

Voor de ontwikkeling van sociale woningbouw biedt de gemeente de mogelijkheid om onder voorwaarden een financiële bijdrage te geven. Deze mogelijkheden worden iets aangepast. Daarnaast wordt aan twee projecten een financiële bijdrage gegeven voor totaal € 755.000 voor de realisatie van 83 sociale woningen.

Beantwoording raadsvragen over

  • de ontwikkeling Stationsgebied - Faciliteiten en toegankelijkheid
  • Smallepad-zijde Centraal Station
  • Daklozenopvang
  • Arbeidsomstandigheden bij Picnic
  • Gevolgen uitspraken CRVB over resultaatgerichte huishoudelijke hulp (vervolg)

Benieuwd naar de volledige lijst, inclusief onderliggende stukken? Kijk dan hier

Twitter en mail

Volg ook @Gem_Amersfoort op Twitter voor het laatste nieuws.

Of neem een abonnement op de nieuwsbrief AmersfoortMail.