Korte samenvatting collegebesluiten d.d. 25 juni 2019

Het college van burgemeester en wethouders neemt wekelijks besluiten, onderverdeeld in bespreekstukken en hamerstukken. Onderstaand vindt u de lijst van deze besluiten, inclusief korte toelichtingen per besluit.

Bespreekstukken

Verzoek aan de Kroon tot onteigening ter uitvoering van het Bestemmingsplan Westelijke Ontsluiting

Om in 2020 met de aanleg van de Westelijke Ontsluiting te beginnen, dient de gemeente te kunnen beschikken over alle (delen van) onroerende zaken die voor de aanleg noodzakelijk zijn. Met het merendeel van de betrokken eigenaren, rechthebbenden en derde-belanghebbenden is overeenstemming bereikt, maar nog niet met allemaal. Met de eigenaar van de locatie Onze Lieve Vrouwe Ter Eem wordt al geruime tijd onderhandeld, maar het is niet aannemelijk dat het minnelijk overleg binnen afzienbare tijd zal leiden tot vrijwillige eigendomsoverdracht. Om de uitvoering volgens planning te kunnen laten plaatsvinden, wordt aan de raad verzocht de Kroon te verzoeken ter onteigening aan te wijzen een gedeelte van de betreffende onroerende zaken en rechten

RIB Leusderweg

De gemeente Amersfoort wil de verkeersveiligheid en leefbaarheid verbeteren op de Leusderweg tussen de Van Campenstraat en het Borneoplein. Daartoe worden onder andere vijf verkeersplateaus aangebracht en fietssuggestiestroken aangelegd. Bij wijze van proef worden openbare parkeerplaatsen aangewezen als laad-en losplaats tijdens venstertijden. Via een verkeersonderzoek wordt er opnieuw gekeken naar het mogelijk instellen van een maximumsnelheid van 30 km/u op dit deel van de Leusderweg. Daarnaast wordt gezocht naar een mogelijkheid om een bus op een verkeersveilige manier te laten halteren op de Leusderweg nabij de kruising met de Daltonstraat. In het Leusderkwartier worden ook werkzaamheden aan andere ontsluitingswegen uitgevoerd. Daarnaast is Stedin in dit gebied ook bezig met een noodzakelijke vervanging van haar gasdistributienet. Om tijdens deze werkzaamheden de wijk en de stad bereikbaar te houden en tegelijkertijd de hinder voor omwonenden, ondernemers en weggebruikers te beperken, worden alle werkzaamheden gefaseerd uitgevoerd. De werkzaamheden starten begin 2020 en moeten in de zomer van dat jaar zijn afgerond voordat de Ronde van Spanje eind augustus hier haar tweede etappe laat passeren.  Voor en na het gereedkomen van de werkzaamheden worden op dit deel van de Leusderweg en de  (woon)straten in de directe omgeving snelheidsmetingen en verkeerstellingen uitgevoerd. 

Wijzigingsverordening APV 2019

In Amersfoort bestaat op veel plaatsen een verhoogd risico op het aantreffen van Niet Gesprongen Explosieven (NGE), zoals vliegtuigbommen, granaten en kogels, door de gevechten en dumpingen die hier in Tweede Wereldoorlog hebben plaatsgevonden. NGE zijn gevaarlijk. Er is nog steeds explosiegevaar met alle gevolgen van dien voor de vinder en de omgeving, omdat een explosief onder andere door het contact met een magneet tot ontploffing kan komen. Om het risico voor de openbare orde en veiligheid te verkleinen, komt er een verbod op magneetvissen in een groot deel van Amersfoort. Het verbod wordt met het besluit van de raad opgenomen in de APV.

Hamerstukken
Jaarverantwoording kinderopvang 2018

De gemeente is verantwoordelijk voor het toezicht op de kwaliteit van de kinderopvang. Uit de Jaarverantwoording Kinderopvang 2018 blijkt dat de gemeente Amersfoort als toezichthouder op alle punten voldoet aan de eisen die de Wet Kinderopvang stelt. Deze jaarrapportage wordt na vaststelling door de gemeenteraad naar de Onderwijsinspectie verzonden.

Opheffing geheimhouding stukken onderhandelingen Vahstal 2002-2005

De gemeente heft de geheimhouding op van een aantal notities uit 2002-2005 om het gemeentestandpunt in de lopende procedures te kunnen onderbouwen.

Verordening gesloten Bodemenergiesystemen 2019

Met het vaststellen van de ‘Beleidsregel gesloten bodemenergiesystemen 2019’ wil de gemeente zorgen voor een zo optimaal en doelmatig mogelijk gebruik van bodemenergiesystemen ter plaatse van de in de Verordening bodemenergiesystemen gemeente Amersfoort 2019 aangewezen interferentiegebieden. De verordening en de daarbij behorende regels dragen bij aan de energietransitie en de duurzaamheidsambitie van de gemeente Amersfoort.

Optoppen Hogeweg 25 (Woongebouw Eemside)

Er is een omgevingsvergunning aangevraagd voor het realiseren van twee extra bouwlagen bovenop het reeds bestaande gebouw (Eemside) aan de Hogeweg 25. Hierdoor komen er 16 appartementen bij.
Voor het verlenen van de omgevingsvergunning is een Wabo projectbesluit vereist. De gemeente is bereid om mee te werken aan deze procedure omdat met de ontwikkeling van dit project een bijdrage geleverd wordt aan een gevarieerd aanbod van centrum stedelijk wonen in Amersfoort.

Instemmen objectovereenkomst ProRail aanleg Veentunnel

De gemeente werkt aan het verbeteren van fietsroutes in de stad en naar onze buurgemeenten, waardoor fietsen vlotter, veiliger en comfortabeler wordt. Zo maken wij fietsen aantrekkelijker. Dat is goed voor de bereikbaarheid en leefbaarheid van onze stad. Een belangrijke fietsroute ligt tussen het centrum van Amersfoort en Nijkerk en loopt onder meer via de Brenninkmeijerlaan en de Heideweg. Deze route kan aanzienlijk worden verkort door de aanleg van een tunnel onder het spoor tussen de Brenninkmeijerlaan en de Willem Tomassenlaan. Dit is de Willem Tomassentunnel (ook wel Sterrebostunnel genoemd). Het voorlopig ontwerp van de tunnel is gereed en getoetst op verkeersveiligheid en sociale veiligheid. Van dit ontwerp is een 3D-animatie gemaakt. Het college vraagt de gemeenteraad een besluit te nemen over de aanleg van de tunnel.

Informatiebeveiligingsbeleid 2019 - 2020

Voor het uitvoeren van de gemeentelijke processen is een betrouwbare informatievoorziening essentieel. Betrouwbaar houdt niet alleen in dat de informatie op het juiste moment beschikbaar is, maar ook dat de informatie klopt. Aangezien veel gemeenteprocessen informatie van inwoners verwerken, is het zeker zo belangrijk dat alleen diegene bij de informatie kan die het nodig heeft om de gemeentelijke taken uit te voeren. Inwoners mogen van de gemeente Amersfoort verwachten dat zij zorgvuldig omgaat met informatie en (persoonlijke) gegevens, zowel intern als in de samenwerking met derde partijen. In het vernieuwde Informatiebeveiligingsbeleid 2019-2022 wordt met behulp van beleidskaders richting gegeven aan een veilige en betrouwbare informatievoorziening.

Raadsinformatiebrief Sociaal Fonds Amersfoort

Het Sociaal Fonds Amersfoort (SFA) heeft de afgelopen vijf jaar een bijdrage geleverd aan de bestrijding van armoede in Amersfoort. Het fonds bestaat uit twee onderdelen: het Overbruggingsfonds en het Ontwikkelfonds. Het SFA krijgt donaties en subsidies, waaronder een subsidie van de gemeente Amersfoort. Kort geleden heeft het SFA haar werkwijze geëvalueerd. Uit de evaluatie blijkt dat het fonds een positieve bijdrage levert aan de armoedebestrijding. Dit geldt voor beide onderdelen (Overbruggingsfonds en het Ontwikkelfonds). Daarom gaat het SFA door met beide fondsen. De inzet van het Ontwikkelfonds doen zij de komende jaren in nauwe afstemming met Indebuurt033.
Kort geleden heeft de gemeenteraad het beleidsplan schuldhulpverlening vastgelegd. Daarin is ook aangekondigd dat het SFA de financiering voor het herstructureren van schulden op zich neemt. Het SFA werkt hierin nauw samen met de uitvoerende organisatie voor schuldhulpverlening, Stadsring 51.

Beantwoording raadsvragen over:

  • Project Lichtenberg deel 2
  • Dossier Museum Oud Amelisweerd deel

Benieuwd naar de volledige lijst, inclusief onderliggende stukken? Kijk dan hier

Twitter en mail

Volg ook @Gem_Amersfoort op Twitter voor het laatste nieuws.

Of neem een abonnement op de nieuwsbrief AmersfoortMail.