Korte samenvatting collegebesluiten 8 juni 2020

Het college van burgemeester en wethouders neemt wekelijks besluiten, onderverdeeld in bespreekstukken en hamerstukken. Onderstaand vindt u de lijst van deze besluiten, inclusief korte toelichtingen per besluit.

Korte samenvatting collegebesluiten 8 juni 2020

Bespreekstukken

Uitwerkingsvoorstel (startdocument) Hart van Soesterkwartier Noordewierweg 131

De eigenaar van de Emmaüskerk aan de Noordewierweg 131 heeft samen met andere initiatiefnemers een transformatieplan ontwikkeld voor de bestaande kerk. Dit plan omvat het behoud en toekomstbestendig maken van de bestaande kerk en het realiseren van nieuwbouw van maximaal 20 appartementen, een kinderdagverblijf en een ontmoetingsruimte voor de buurt. Van de 20 appartementen is minimaal 35% bestemd als sociale huur en minimaal 20% als middenhuur. Voor dit transformatieplan is een bestemmingsplanwijziging nodig. Het uitwerkingsvoorstel vormt hiervoor de inhoudelijke basis.

Hamerstukken

Jaarstukken 2019

In de stadsberichten van 27 mei is conform artikel 197 van de Gemeentewet kennis gegeven van de ter inzage legging en verkrijgbaarheid van de Jaarstukken 2019. De Jaarstukken 2019 sluiten met een voordelig financieel resultaat van € 5,7 miljoen. Dit is het saldo van hogere baten en lagere lasten (financiële mee- en tegenvallers) die zich in 2019 hebben voorgedaan. In de Jaarrekening 2019 is op programmaniveau aangegeven waar de mee- en tegenvallers zich hebben voorgedaan.

Kaderbrief 2021-2024

Het college rapporteert aan de gemeenteraad de financiële stand van zaken in een zogeheten kaderbrief. Amersfoort moet de komende jaren financieel alle zeilen bij zetten. De gemeente bleef in 2019 dichtbij de begroting. Maar voor de komende jaren wordt er zwaar weer verwacht. Het is zeker dat de gemeente voor een grote financiële opgave staat de komende jaren. De financiële impact van de coronacrisis is nog niet voorbij en de onzekerheid over de financiële koers van het Rijk is nog onzeker. We blijven staan voor de drie opgaven: voldoende woningen voor verschillende doelgroepen, duurzame energie in de stad en een inclusieve samenleving. Het college geeft prioriteit aan de begroting de komende twee jaar structureel sluitend te maken en het zoeken naar nieuwe oplossingen om de drie opgaven te verwezenlijken. Om daarna vanuit een stabiele basis alle toekomstige onzekerheden het hoofd te kunnen bieden.

Stadsberichten

Omdat onze inwoners steeds meer gebruik maken van digitale communicatiemiddelen is het voorstel om te stoppen met de publicatie van onze voorgenomen besluiten in het huis-aan-huisblad. Mensen die hierdoor problemen ondervinden kunnen contact opnemen en dan wordt een maatwerkoplossing gezocht. Gedurende 2021 bekijken we om hoeveel mensen dit gaat en of een generieke oplossing voor deze groep nodig is.

Wijziging bouwverordening

De komende jaren wordt er veel gebouwd in Amersfoort. We willen dat daarbij meer duurzame, herbruikbare materialen en minder milieubelastende materialen worden gebruikt - zoals hout, stro, hennep. De MPG-norm (Milieuprestatie Gebouwen) geeft aan hoe duurzaam het materialengebruik van een gebouw of woning is. Die norm is landelijk vastgesteld op 1,0. Amersfoort doet – net als Amsterdam en Harderwijk – mee met een experiment om die norm te verlagen naar 0,9. Hier wordt de bouwverordening op aangepast. Het college stelt aanpassing van de bouwverordening voor aan de raad.

Aanvulling Personeelshandboek vaststellen procedure vacaturevervulling en voorrangsvolgorde bij vacatures

Het personeelshandboek gemeente Amersfoort vormt samen met de Cao Gemeenten de rechtspositie voor de werknemers van de gemeente Amersfoort. In het personeelshandboek gemeente Amersfoort worden met terugwerkende kracht tot 1 januari 2020 de voorrangsvolgorde bij vacaturevervulling en de procedure vacaturevervulling (mei 2020) opgenomen.

Aanvraag om tegemoetkoming in planschade

Volgens het bestemmingsplan ‘Keerkring 5’, dat begin 2017 onherroepelijk is geworden, zijn de gronden ter plaatse (grotendeels) bestemd voor gestapelde woningbouw, waar voorheen de gronden bestemd waren voor ‘groen’ en ‘maatschappelijk’. Terzake van voornoemd bestemmingsplan heeft de gemeente tot op heden twee aanvragen om tegemoetkoming in planschade ontvangen. Evenals de vorige aanvraag is ook deze keer besloten, gelet op de advisering daarover, de aanvraag af te wijzen wegens voorzienbaarheid van het vastgestelde planologisch nadeel.

Definitief locatieplan ondergrondse containers De Koppel, Kruiskamp, Randenbroek en Schuilenburg en Ontwerp locatieplan container 33635 Liendert

In het locatieplan De Koppel, Kruiskamp, Randenbroek en Schuilenburg zijn 132 locaties bepaald voor in totaal 147 ondergrondse restafvalcontainers. Deze locaties zijn na bewonersparticipatie en een procedure waarbij zienswijzen konden worden ingediend, tot stand gekomen. De ontvangen zienswijzen geven geen aanleiding tot wijziging van containerlocaties. Tegen het besluit over dit Definitieve locatieplan kan door belanghebbenden die een zienswijze hebben ingediend gedurende zes weken beroep worden ingesteld bij de Raad van State. De ondergrondse restafvalcontainers in De Koppel, Kruiskamp, Randenbroek en Schuilenburg zullen na de zomervakantie worden geplaatst. Na plaatsing van de ondergrondse containers start de nieuwe afvalinzameling in deze wijken. Voor container 33635 in Liendert heeft het college een nieuw Ontwerp locatieplan vastgesteld. Het ontwerpbesluit ligt 6 weken ter inzage waarbij belanghebbenden de mogelijkheid hebben om zienswijzen in te dienen.

Beantwoording raadsvragen:

  • Kinderen uit beeld onderwijs vanwege coronacrisis
  • Rekenkamer onderzoek aardgasvrije wijken
  • Bosbad en Amerena
  • Cameratoezicht in en rondom een woning en de inbreuk op privacy

Benieuwd naar de volledige lijst, inclusief onderliggende stukken? Kijk dan hier.

    Twitter en mail

    Volg ook @Gem_Amersfoort op Twitter voor het laatste nieuws.

    Of neem een abonnement op de nieuwsbrief AmersfoortMail.