Korte samenvatting collegebesluiten 3 september 2019

Het college van burgemeester en wethouders neemt wekelijks besluiten, onderverdeeld in bespreekstukken en hamerstukken. Onderstaand vindt u de lijst van deze besluiten, inclusief korte toelichtingen per besluit.

Stedenbouwkundig plan en startnotitie bestemmingsplan Operaplein

De vaststelling van het stedenbouwkundig plan en de startnotitie voor het Operaplein is
een eerste stap om te komen tot een bestemmingsplan op basis waarvan het huidige
winkelcentrum kan worden herontwikkeld tot een locatie voor 56 huurappartementen
(sociaal en middenhuur) en een supermarkt van ongeveer 1.300 m².

Stedenbouwkundig Programma van eisen Parkweelde 3

Het vaststellen van het stedenbouwkundig Programma van eisen is de start van de procedure voor de herontwikkeling van Parkweelde 3 (Magelhaenstraat en omgeving). Na vaststelling start woningcorporatie de Alliantie met het ontwerpproces voor het nieuwbouwplan en openbaar gebied. De gemeente start met de bestemmingsplanprocedure, te beginnen met de Startnotitie.
Het plan betreft de sloop van 240 woningen, waarvan 224 appartementen en 16 kleine grondgebonden woningen en nieuwbouw van circa 337 appartementen en circa 63 grondgebonden woningen, waarvan het grootste deel in de sociale huur. Het bouwplan en inrichtingsplan van de Alliantie komt tot stand in overleg met bewoners, omgeving en uiteraard de gemeente.
Dit plan draagt bij aan de woonopgave van Amersfoort om 1.000 woningen per jaar te bouwen tot 2030 en dat er betaalbare en passende woningen worden gebouwd.

Definitief locatieplan ondergrondse restafvalcontainers Schothorst Noord en Zuid

Het college heeft het Definitieve locatieplan voor de ondergrondse containers voor restafval in Schothorst Noord en Zuid vastgesteld. In dit locatieplan zijn 59 locaties bepaald voor in totaal 64 ondergrondse restafvalcontainers in Schothorst. Deze locaties zijn na bewonersparticipatie en een procedure waarbij zienswijzen konden worden ingediend, tot stand gekomen. Tegen het besluit over dit Definitieve locatieplan kan door belanghebbenden die een zienswijze hebben ingediend over het Ontwerp locatieplan - gedurende een periode van zes weken - beroep worden ingesteld bij de Raad van State. De ondergrondse restafvalcontainers in Schothorst zullen binnenkort geplaatst worden. Na plaatsing van de ondergrondse containers start de nieuwe afvalinzameling in Schothorst.

Ontwerp locatieplan voor de ondergrondse containers voor restafval in het Soesterkwartier

In het Ontwerp locatieplan zijn 54 plekken bepaald voor 65 ondergrondse restafvalcontainers in het Soesterkwartier. Het concept plan is in een brief en tijdens inloopbijeenkomsten aan de bewoners van het Soesterkwartier toegelicht. Het besluit over het Ontwerp locatieplan ligt vervolgens 6 weken ter inzage  waarbij de belanghebbenden de mogelijkheid hebben om zienswijzen in te dienen. Met het invoeren van omgekeerd inzamelen draagt bij aan afvalloos Amersfoort in 2030.

Benoeming A.B. tot ambtenaar van de burgerlijke stand
Benoeming C.S.N. tot ambtenaar van de burgerlijke stand van de Gemeente Amersfoort voor de duur van haar dienstverband met de gemeente Amersfoort
Besluit benoeming MC afdeling burgerlijke stand

Vanwege bevoegdheden die horen bij de functie zijn medewerkers benoemd tot ambtenaar van de Burgerlijke Stand

Ledenraadpleging CAO Gemeenten 2019-2020

De gemeente Amersfoort stemt in met het door de sociale partners in de sector
Gemeenten bereikte onderhandelaarsakkoord over de cao voor 2019 en 2020.

Aanbesteding college-auto

Voor de college-auto is momenteel een tijdelijk huurcontract afgesloten met een looptijd
van maximaal 12 maanden, deze loopt af op 1 november 2019. Bij het afsluiten van een nieuw contract zijn budget, duurzaamheidseis van zero emissie en inzetbaarheid (bereik van meer dan 400km) van belang. Het college besluit een tijdelijke (jong gebruikte) hybride auto te bestellen via huur of lease voor een bepaalde periode, tot aan het moment dat meerdere merken een hogere actieradius van 400km bij zero emissie kunnen leveren.

Schriftelijke vragen over:

  • dossier Oud Amelisweerd (MOA) deel 3
  • Bewoonde dassenburcht op de Stichtse Rotonde
  • Woonwagenbewoner zoekt standplaats deel 2
  • Buitenlandse reizen door Amersfoortse ambtenaren en bestuurders

Benieuwd naar de volledige lijst, inclusief onderliggende stukken? Kijk dan hier

    Twitter en mail

    Volg ook @Gem_Amersfoort op Twitter voor het laatste nieuws.

    Of neem een abonnement op de nieuwsbrief AmersfoortMail.