Korte samenvatting collegebesluiten 3 december 2019

Het college van burgemeester en wethouders neemt wekelijks besluiten, onderverdeeld in bespreekstukken en hamerstukken. Onderstaand vindt u de lijst van deze besluiten, inclusief korte toelichtingen per besluit.

Korte samenvatting collegebesluiten 3 december 2019

Bespreekstukken

Verordening leges 2020

Voor het aanvragen van een paspoort, identiteitskaart,
rijbewijs, vergunning of het opmaken van aktes en beschikbaar stellen van
afschriften uit gemeentelijke administraties wordt een tarief in rekening
gebracht, de zogenaamde leges. Het college vraagt de gemeenteraad de tarieven
voor 2020 vast te stellen.

Hamerstukken

Investeringen sportaccommodaties en storting in reserve vervangingsinvesteringen

Eén van de voetbalvelden van V.V. Hoogland is aan vervanging toe. Evenals het hoofdveld van AFC Quick, waarbij ook de wens speelt om het veld anders te situeren. De gemeente gaat investeren in de vervanging zodat beide sportaccommodaties bijdragen aan een volwaardig en toekomstbestendig aanbod van sportvoorzieningen in de stad.
Het college stelt de gemeenteraad voor om in te stemmen met de benodigde investering.

Wijzigingen arbeidsvoorwaarden gemeente

Besluit om per 1 oktober 2019 een aantal wijzigingen in de arbeidsvoorwaarden door te voeren in de gemeentelijke arbeidsvoorwaardenregeling Amersfoort (ARGA). Aansluitend bij het landelijke akkoord CAO gemeenten 2019-2020.

Definitief locatieplan ondergrondse containers in het Soesterkwartier

Het definitieve locatieplan voor de ondergrondse containers voor restafval in het Soesterkwartier is vastgesteld. In dit locatieplan zijn 53 locaties bepaald voor in totaal 65 ondergrondse restafvalcontainers. Deze locaties zijn na bewonersparticipatie en een procedure waarbij zienswijzen konden worden ingediend, tot stand gekomen. Tegen het besluit over dit definitieve locatieplan kan door belanghebbenden een zienswijze worden ingediend over het Ontwerp locatieplan. De ondergrondse restafvalcontainers in het Soesterkwartier worden binnenkort geplaatst. Na plaatsing van de ondergrondse containers start de nieuwe afvalinzameling in het Soesterkwartier.

Zienswijze lidmaatschap GGDrU Werkgeversvereniging Samenwerkende Gemeentelijke Organisaties (WSGO)

Medewerkers van de GGD regio Utrecht (GGDrU) vallen onder de CAO voor gemeenteambtenaren. Op 1 januari treedt de Wet Normalisering Rechtspositie Ambtenaren (Wnra) in werking. Om de nieuwe CAO Gemeenten van toepassing te laten zijn op de medewerkers van de GGDrU, moet de GGDrU lid worden van de Werkgeversvereniging Samenwerkende Gemeentelijke Organisaties (WSGO). Het college vraagt de gemeenteraad om hiermee in te stemmen.

Wijziging gemeenschappelijke regeling Regionaal Werkvoorzieningsschap Amersfoort e.o.

De gemeenten Amersfoort, Baarn, Bunschoten, Leusden, Soest en Woudenberg geven gezamenlijk invulling aan de uitvoering van de Wet sociale werkvoorziening (Wsw). De gemeenten hebben hiervoor de Gemeenschappelijke Regeling (GR) RWA opgericht. Op 1 januari 2020 is de inwerkingtreding van de Wet normalisatie rechtspositie ambtenaren (WNRA) voorzien. RWA is overheidswerkgever in de zin van de Ambtenarenwet en de medewerkers zijn ambtenaren. Met het wijzigen van de GR RWA blijft ook na inwerkingtreding van de WNRA eenduidig vastgelegd welke arbeidsvoorwaarden van toepassing zijn op de circa 1.100 sw-medewerkers en op de 34 overige medewerkers van RWA.

Modelkeuze en startnotitie bestemmingsplan Lorentzstraat 17a

Het vaststellen van de startnotitie is de start van de procedure voor de ontwikkeling van 17 woningen op het perceel Lorentzstraat 17a. Na vaststelling kan gestart worden met het concept-ontwerpbestemmingsplan en, na het indienen van de aanvraag omgevingsvergunning, met de concept-ontwerpomgevingsvergunning. Het plan betreft de sloop van de bestaande bedrijfsbebouwing en de realisatie van 17 eengezinswoningen, waarvan 11 koopwoningen en 6 sociale huurwoningen. Hiermee draagt dit plan bij aan de woningbouwopgave van Amersfoort.

Gewijzigde vaststelling bestemmingsplan Groot Weede noord

Voor het perceel Hamseweg 70 heeft ontwikkelaar Habitoo een plan ontwikkeld, voor de bouw van 9 bungalows op de plaats van het voormalige Wellantcollege. Om te voldoen aan de benodigde geurafstand tot het agrarische perceel Van Boetzelaerlaan 3 is een geurverordening vastgesteld. Na diverse overleggen met omwonenden, is het oorspronkelijke plan aangepast tot het huidige plan. De woningen worden nog slechts 1 bouwlaag hoog, om het zicht op de dorpsrand van Hoogland zo veel mogelijk te behouden. Verder wordt met dit bouwplan de bestaande houtwal op de grens van het perceel beschermd.

Dit plan is in strijd met het ter plaatse geldende bestemmingsplan. Daarom wordt voor dit plan een nieuw bestemmingsplan opgesteld. Het ontwerpbestemmingsplan heeft gedurende zes weken ter inzage gelegd, waarbij iedereen zijn of haar zienswijze aan de gemeenteraad kenbaar kon maken. Er zijn in deze periode 2 zienswijzen ingediend, die bij de besluitvorming over de vaststelling van het bestemmingsplan zijn meegewogen.

Beantwoording raadsvragen over

 • Eikenprocessierups

   Benieuwd naar de volledige lijst, inclusief onderliggende stukken? Kijk dan hier

   Twitter en mail

   Volg ook @Gem_Amersfoort op Twitter voor het laatste nieuws.

   Of neem een abonnement op de nieuwsbrief AmersfoortMail.