Korte samenvatting collegebesluiten 2 juli 2019

Het college van burgemeester en wethouders neemt wekelijks besluiten, onderverdeeld in bespreekstukken en hamerstukken. Onderstaand vindt u de lijst van deze besluiten, inclusief korte toelichtingen per besluit.

Hamerstukken

Benoeming ambtenaar burgerlijke stand

Vanwege bevoegdheden die horen bij de functie zijn twee medewerkers benoemd tot ambtenaar van de Burgerlijke Stand.

Maatregelen in de openbare ruimte bij langdurige droogte en hitte

De zomer van 2018 was extreem warm en zeer droog. De effecten hiervan waren ook zichtbaar in de openbare ruimte van Amersfoort. Wij leren hiervan en nemen extra maatregelen om schade en overlast zoveel mogelijk te voorkomen. Dit doen wij door voor bekende knelpunten korte termijn oplossingen door te voeren. Maar ook door de stad voor een lange termijn klimaatbestendig in te richten.

Definitief locatieplan ondergrondse containers Zielhorst en Ontwerp locatieplan container 335556 Zielhorst

Het college heeft het Definitieve locatieplan voor de ondergrondse containers voor restafval in Zielhorst vastgesteld. In dit locatieplan Zielhorst zijn 36 locaties bepaald voor in totaal 36 ondergrondse restafvalcontainers in Zielhorst. Deze locaties zijn na bewonersparticipatie en een procedure waarbij zienswijzen konden worden ingediend, tot stand gekomen. Tegen het besluit over dit Definitieve locatieplan kan door belanghebbenden die een zienswijze hebben ingediend over het Ontwerp locatieplan - gedurende een periode van zes weken - beroep worden ingesteld bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Voor container 33555 in Zielhorst heeft het college een nieuw Ontwerp locatieplan vastgesteld. Het ontwerpbesluit ligt 6 weken ter inzage waarbij belanghebbenden de mogelijkheid hebben om zienswijzen in te dienen. De ondergrondse restafvalcontainers in Zielhorst zullen binnenkort geplaatst worden. Na plaatsing van de ondergrondse containers start de nieuwe afvalinzameling in Zielhorst.

Voortgang Duurzame Grond Weg en Waterbouw (duurzame buitenruimte)

De gemeente werkt aan een aantrekkelijke en beheerbare buitenruimte waarbij groen, klimaat en leefbaarheid van de stad centraal staat. Hiertoe is door het college een Actiejaarplan vastgesteld. Het garandeert dat in de buitenruimte duurzaamheid altijd integraal wordt meegenomen. Immers, juist het beheer en inrichting van de openbare ruimte, denk aan plantsoenen, wegen, viaducten, pleinen etc., zorgt voor de grootste C02uitstoot van de gemeente. Hier valt dus ook de grootste winst te behalen.  
Het Actiejaarplan zorgt voor een versnelling van het duurzame groenbeheer en het duurzaam voorbereiden en realiseren van fysieke projecten. De afgelopen jaren hebben we al veel bereikt, zoals CO2-neutraal groenbeheer in 2 wijken. Diverse duurzame projecten, zoals de Bisschopsweg of de vervanging van 6 bruggen zijn nu in uitvoering of voorbereiding. Duurzaamheid is hierbij vooral dingen slimmer doen, zoals het bewust beperken van (nieuw) materiaalgebruik, maar met behoud of zelfs versterking van de ruimtelijke kwaliteit. 
Met het Actiejaarplan wordt Amersfoort de eerste gemeente waar een duurzame inrichting en beheer van de openbare ruimte de standaard wordt. Op deze manier neemt de gemeente , in het kader van “eigen huis op orde”, haar verantwoordelijkheid.

Chw bestemmingsplan Noack Soesterweg 564

RW Morgen Wonen B.V. te Rijssen wil 78 woningen (48 grondgebonden rijwoningen en 30 sociale huurappartementen) bouwen op de voormalige Noack-locatie aan de Soesterweg 564. Voor dit plan moet een bestemmingsplan worden gemaakt en in procedure worden gebracht. Met het vaststellen van het Chw-ontwerpbestemmingsplan is deze procedure gestart. 

Herstructureringsfonds

De gemeenteraad wijst Stadsring 51 aan voor het verstrekken van saneringskredieten vanuit het Herstructureringsfonds. Stadsring 51 voert namens de gemeente de schuldhulpverlening in Amersfoort uit en heeft hiermee een nieuw instrument in handen.
Dit geeft ook invulling aan één van de speerpunten uit het nieuwe beleidsplan schuldhulpverlening dat in februari door de raad is vastgesteld.

Ontwerp Partiële herziening uitwerkingsplan Laak 2B - Laakse Tuinen

Voor de Laakse Tuinen is een definitief ontwerp gemaakt. De inrichting van de uiterste noordwest hoek van de Laakse Tuinen is aangepast (een watergang wordt minder breed zodat een betere ontsluiting van de woningen mogelijk is) waardoor de uitvoering niet meer mogelijk is binnen de regels van het geldende uitwerkingsplan. Omdat het ontwerp goed past binnen het gehele stedenbouwkundige plan voor de Laakse Tuinen, willen we dit ontwerp mogelijk maken. Hiervoor is de ontwerp ‘Partiële herziening uitwerkingsplan Laak 2B – Laakse Tuinen’ opgesteld. Dit is de planologisch-juridische grondslag op basis waarvan omgevingsvergunningen aangevraagd kunnen worden voor de uiteindelijke bouw- en inrichtingsplannen.

Aangepast raadsvoorstel Ontwikkeling lans Eem en Spoor

Het gebied "langs Eem en Spoor" bestaat uit vijf verschillende gebieden die de gemeente integraal en in samenhang met elkaar willen ontwikkelen. Het gaat om Wagenwerkplaats oost, Trapezium, De Nieuwe Stad en Kop van Isselt.
De voorgestelde aanpak leidt tot een goede uitgangspositie om het gebied “Langs Eem en Spoor” zowel ruimtelijk als programmatisch in samenhang te ontwikkelen en snelheid te maken met de realisatie van woningen en voorzieningen. Onze ambitie voor “Langs Eem en Spoor” is: Van unieke plekken naar een uniek gebied.

Benieuwd naar de volledige lijst, inclusief onderliggende stukken? Kijk dan hier

Twitter en mail

Volg ook @Gem_Amersfoort op Twitter voor het laatste nieuws.

Of neem een abonnement op de nieuwsbrief AmersfoortMail.