Korte samenvatting collegebesluiten 19 november 2019

Het college van burgemeester en wethouders neemt wekelijks besluiten, onderverdeeld in bespreekstukken en hamerstukken. Onderstaand vindt u de lijst van deze besluiten, inclusief korte toelichtingen per besluit.

Korte samenvatting collegebesluiten 19 november 2019

Bespreekstukken

Intentieverklaring warmtebedrijf

Amersfoort werkt, samen met inwoners en ondernemers, aan een CO2-neutrale stad en streeft naar zo min mogelijk gebouwen die worden verwarmd met aardgas. In de Warmtevisie is vastgelegd dat dit voor een groot deel met warmtenetten moet gebeuren waarbij het water met verschillende duurzame bronnen wordt verwarmd. Voor de zomer heeft de gemeente over de uitvoering van de Warmtevisie gesproken met diverse marktpartijen. Met één van de marktpartijen, Warmtebedrijf Amersfoort, is nu een intentieverklaring getekend om de warmtenetten te realiseren, in eerste instantie voor Schothorst-Zuid. Deze intentie overeenkomst is nodig voor het in aanmerking komen van het rijkssubsidieprogramma Aardgasvrije Wijken.

Gewijzigd ontwerp fietsenkelder Stationsplein

Met de nieuwe fietsenkelder zorgen we voor een belangrijke impuls in het bevorderen van de fiets als voor- en natransport in combinatie met de trein. De grotere stallingscapaciteit van de fietsenkelder is in staat om de verwachte groei van het aantal fietsforenzen op te vangen. Dit past binnen de doelen van het Verkeer- en Vervoerplan (2013) en het fietsplan ‘Amersfoort Fietst’ (2016). Het in 2018 vastgestelde plan voor de fietsenkelder Stationsplein is gewijzigd. De tunnelentree die onder het plein aan de zuidkant zou komen, is vervallen. In plaats daarvan komen er twee volwaardige en goed toegankelijke entrees. Een entree vanaf het Stationsplein via rolpaden (tapis roulant) en een luie trap. En een entree aan de Kersenbaan/Smallepad, waar men fietsend door het stationsgebouw heen uitkomt op de centrale entreezone.

Gebiedsvisie Amersfoort Centraal

De gemeente gaat het gebied op en rond het Stationsplein en de route van het plein naar de binnenstad aantrekkelijker maken. De belangrijke economische functie van het Stationsgebied verdient een omgeving die daar bij past. Een mooie omgeving waar alle gebruikers zich welkom voelen en waar het makkelijk oriënteren is. Onder andere met minder rijbanen voor autoverkeer en bredere stoepen, zodat er meer ruimte komt voor fietsers en voetgangers, voor terrassen, groen en water. Ingrepen die bijdragen aan het klimaatbestendig maken van het plein en de route naar de binnenstad.

Onder het Stationsplein komt een nieuwe fietskelder. Met het stallen van de fietsen in de kelder ontstaat ruimte om, direct na de bouw, het Stationsplein opnieuw in te richten tot een aantrekkelijke entree van de stad, een plein waar ontmoeting centraal staat en het prettig vertoeven is. Deze maatregelen maken deel uit van de vastgestelde Visie Stadshart (2017) en het Programmaplan Stadshart (2017).

Kaders voor gebiedsontwikkeling rondom de Zonnehof

In het gebied ‘Rondom de Zonnehof’ zijn er verschillende particuliere initiatieven die de gemeente integraal en in samenhang met elkaar wil ontwikkelen. De voorgestelde aanpak leidt tot een goede uitgangspositie om het gebied zowel ruimtelijk als programmatisch in samenhang te ontwikkelen en snelheid te maken met de realisatie van wonen, werken en voorzieningen in combinatie met een hoogwaardige inrichting van de openbare ruimte.

Huisvestingsverordening 2020

De druk op de Amersfoortse sociale huurwoningmarkt is hoog. Om de voorraad sociale huurwoningen zo efficiënt mogelijk in te zetten voor mensen die woonruimte nodig hebben, wordt de huisvestingsverordening 2020 vastgesteld waarin de verdeling van urgenties is beschreven. Uitgangspunt is om zowel voor regulier woningzoekenden als voor urgente doelgroepen passend woningaanbod te creëren.

Hamerstukken

Verlenging en aanvulling convenant woonruimteverdeling regio Amersfoort

De gemeenten en de woningcorporaties in de regio Amersfoort hebben in oktober 2015 een convenant gesloten over de woonruimteverdeling in de regio Amersfoort. Het convenant is 1 oktober jl. afgelopen en daarom moet voor de komende periode afspraken worden gemaakt tussen de regiogemeenten en de regiocorporaties. De eerder gemaakte afspraken functioneren naar tevredenheid en daarom worden de bestaande afspraken gecontinueerd, met de toevoeging van de gemeente Baarn en de in Baarn werkzame corporatie als deelnemers. Daarnaast wordt een afspraak toegevoegd over de wijze waarop de woningcorporaties rapporteren over de ontwikkelingen binnen de woonruimteverdeling.

Kostendekkend tarief Tuinzak

Om tuinafval af te voeren hebben inwoners meerdere keuzes. Zij kunnen het verzamelen in de eigen GFT-mini-container, aanbieden bij het Milieubrengstation of een Tuinzak aanvragen bij ROVA, die na vulling weer aan huis wordt opgehaald. De Tuinzak is populair, maar de service is kostbaar. Met ingang van 1 januari 2020 betalen aanvragers, daarom €25,- per Tuinzak. Zo betaalt de gebruiker de kosten en is dit niet van invloed op de afvalstoffenheffing die alle inwoners betalen. Daarnaast is de gemeente bij wijze van proef gestart met het plaatsen van bladkorven in een aantal wijken. Inwoners kunnen daarin bladafval verzamelen.

Regeling meerjarige projectsubsidie kunst en cultuur 2021-2024

Culturele organisaties in de stad krijgen tot 16 maart 2020 de mogelijkheid een meerjarige projectsubsidie 2021-2024 aan te vragen. Informatie over het aanvragen wordt via de reguliere kanalen gecommuniceerd. Organisaties die bij ons bekend zijn, gaan wij actief informeren over de subsidieregeling.

Vaststelling bestemmingsplan Over de Laak - Waterrijk

Het bestemmingsplan ‘Over de Laak – Waterrijk’ maakt de ontwikkeling van deelgebied Watergebied, dat onderdeel is van Over de Laak, mogelijk. Het deelgebied Waterrijk, dat momenteel voor het grootste deel bestaat uit agrarische gronden, wordt ingevuld als een gebied met nieuwe natuur, diverse recreatiemogelijkheden, een tuinderij, voedselbos en moestuinen. Daarnaast worden de bestaande (woon)erven herontwikkeld.

Verordening en beleidsregels Maatschappelijke Ondersteuning 2020

Iedere inwoner van Amersfoort krijgt de ondersteuning die hij/zij nodig heeft. Wijkteams en de gemeente leveren daarbij maatwerk en baseren zich bij de uitvoering op de regelgeving binnen de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo), de Jeugdwet en door de gemeenteraad vastgestelde verordeningen. Vanwege juridische en landelijke
ontwikkelingen stelt het college de gemeenteraad voor om de verordening Maatschappelijke Ondersteuning op een aantal onderdelen aan te passen.

Samenwerkingsconvenant en Privacy Protocol Veiligheidshuis regio Utrecht

In Midden-Nederland werken drie (Zorg- en) Veiligheidshuizen (Regio Utrecht, Flevoland en Gooi- en Vechtstreek) aan het terugdringen en doorbreken van criminaliteit, overlast en huiselijk geweld. Amersfoort is aangesloten bij het Veiligheidshuis Regio Utrecht. In de Veiligheidshuizen werken justitiële organisaties, zorgorganisaties en gemeenten samen in de aanpak van complexe problematiek. Rollen, verantwoordelijkheden en afspraken over het omgaan met persoonsgegevens zijn juridisch vastgelegd in een samenwerkingsconvenant. Het huidige convenant was verouderd en is inmiddels aangepast en AVG-proof. 

Beantwoording raadsvragen over:

  • Kindervragenuur in de gemeenteraad

Benieuwd naar de volledige lijst, inclusief onderliggende stukken? Kijk dan hier

Twitter en mail

Volg ook @Gem_Amersfoort op Twitter voor het laatste nieuws.

Of neem een abonnement op de nieuwsbrief AmersfoortMail.