Korte samenvatting collegebesluiten 19 februari 2019

Het college van burgemeester en wethouders neemt wekelijks besluiten, onderverdeeld in bespreekstukken en hamerstukken. Onderstaand vindt u de lijst van deze besluiten, inclusief korte toelichtingen per besluit.

Bespreekstukken

Regenboogagenda Amersfoort 2019-2022

Amersfoort heeft een nieuwe Regenboogagenda voor 2019-2022 vastgesteld. Hierin spreken we met elkaar af dat wij ons inspannen voor de lokale LHBTI+ gemeenschap. Zo bouwen we verder aan een diverse en inclusieve stad. Een stad waar je thuis bent ongeacht je afkomst, levensovertuiging, geaardheid, beperking of andere achtergrond.

RIB Stand van zaken bindend adviesprocedure Amersfoort - Vahstal

De gemeente en ontwikkelaar Vahstal hebben al lange tijd discussie over de vraag of de gemeente haar eerder gemaakte afspraken met Vahstal correct is nagekomen. Die afspraken gaan over de mogelijkheid voor Vahstal om woningen te bouwen in Amersfoort. Die discussie is uitgegroeid tot een geschil. In 2015 is op initiatief van Vahstal een bindend adviesprocedure gestart om dit geschil te beëindigen. Daarbij kiezen beide partijen ieder een adviseur, die op hun beurt gezamenlijk een voorzitter kiezen. Met z’n drieën komen zij via een bepaalde procedure tot een zorgvuldig en bindend advies. Na een aantal tussenbeslissingen van bindend adviseurs, hebben gemeente en Vahstal in 2018 de procedure tijdelijk stilgelegd om te kijken of zij op basis van de tussenbeslissingen tot een schikking konden komen. Dit is niet gelukt en nu informeert het college de gemeenteraad over het besluit om de lopende bindend adviesprocedure voort te zetten. Onze insteek is er op gericht het langlopende geschil tussen de gemeente en Vahstal op zo kort mogelijke termijn met de lopende bindend adviesprocedure op te lossen.
Vahstal is het niet eens met de tussenbeslissingen van de bindend adviseurs en wil een nieuwe procedure. Om dat via de rechter af te dwingen, heeft Vahstal de gemeente inmiddels gedagvaard in kort geding. De gemeente zal zich in die procedure verweren.

Regionale energie Strategie – kaders en randvoorwaarden

Om klimaatverandering tegen te gaan willen we in Nederland in 2030 bijna de helft (49%) minder broeikasgassen uitstoten dan in 1990. Dit staat in het (landelijke) Klimaatakkoord. Met een Regionale Energie Strategie (RES) wordt per regio gekeken hoe de doelen uit het Klimaatakkoord kunnen worden behaald. In de regio Amersfoort doen we dit samen met Baarn, Bunschoten, Eemnes, Leusden, Soest en Woudenberg, Waterschap Vallei en Veluwe en provincie Utrecht. Voor de aanpak van de RES zijn kaders en randvoorwaarden nodig die in alle zeven gemeenten worden vastgesteld. De kaders en randvoorwaarden gaan over doel, afbakening, participatie en de rol van de gemeenteraad. Eind 2019 moet de regionale invulling van het landelijke Klimaatakkoord bekend zijn.

Voortgang gebiedsgericht werken

Gebiedsgericht werken gaat over de communicatie en samenwerking met de stad, op het snijvlak tussen sociaal, fysiek en veilig. Een gebiedsgerichte aanpak van vragen, wensen en problematiek samen met bewoners en organisaties uit een wijk zorgt voor nieuwe energie, grotere saamhorigheid en een groter veiligheids- en leefbaarheidsgevoel. Het afgelopen jaar hebben we een aantal goede resultaten bereikt met gebiedsgericht werken in de gebieden Vathorst en Hooglanderveen, Randenbroek en Schuilenburg en Liendert en Rustenburg. We willen deze manier van werken in 2019 voortzetten en aan de slag gaan met plannen van aanpak voor de wijken Schothorst en Zielhorst en Soesterkwartier.

Decentralisatie onderwijshuisvesting

Eind 2017 besloten schoolbesturen en de gemeenteraad dat samenwerkende schoolbesturen verantwoordelijk worden voor onderwijshuisvesting. De schoolbesturen nemen de zorgplicht voor onderwijshuisvesting over van de gemeente en buigen zich de komende veertig jaar over de vernieuwing van meer dan 1000 schoolgebouwen. De raad stelde fiscale neutraliteit als voorwaarde voor deze voorgenomen decentralisatie. Om hieraan te voldoen is na overleg met de Belastingdienst besloten dat de gemeente eigendom van de grond en gebouwen behoudt, zodat er geen overdrachtsbelasting wordt geheven. Hiermee kan de overeenkomst tussen gemeente en schoolbesturen worden bekrachtigd.

Initiatiefvoorstel Strategische agenda 2019-2022 Regio Amersfoort

Voor de periode 2019-2022 ontwikkelt de Regio Amersfoort een nieuwe Strategische Agenda. Een deel van de agenda wordt samen met de samenleving opgesteld via zogenaamde dialooggroepen. De gemeenteraad geeft vooral aan de proces een aantal kaders mee. De agenda richt zich op de thema’s wonen (kwaliteit woningbouwopgave), duurzaamheid en arbeidsmarkt. Het college geeft via een consultatie een aantal overwegingen mee die betrokken kunnen worden bij de besluitvorming door de raad. Het college vraagt o.a. aandacht voor het voorkomen van stapeling van ambities bij de aanpak van de woonopgave.

Hamerstukken

Aanvragen derde tranche Toekomstfonds Zorg en welzijn

Het toekomstfonds dient als aanjager voor innovaties in zorg en welzijn die bijdragen aan betere en adequatere zorg in Amersfoort. De derde termijn liep af per 1 januari 2019. De gemeente ontving zes subsidieaanvragen. Vier daarvan ontvangen een bijdrage uit het fonds. Het betreft projecten op het gebied van eenzaamheid, zorg & gezondheid, ondersteuning van mensen met GGZ problematiek en het ontwikkelen van nieuwe woonvormen.

Verantwoording uitvoering aanbevelingen rekenkamerrapport Effectiviteit Integratiebeleid gemeente Amersfoort

In 2017 deed de Rekenkamer onderzoek naar de effectiviteit van het integratiebeleid in
Amersfoort. Deze raadsinformatiebrief gaat over de voortgang uitvoering aanbevelingen van de Rekenkamer. De gemeente Amersfoort, NVA, Indebuurt033, de taalaanbieders en de Vrijwilligersorganisaties verbeteren hun onderlinge samenwerking om de statushouders in Amersfoort beter en sneller te helpen integreren.

Benoeming tot ambtenaar van de Burgerlijke Stand

Vanwege bevoegdheden die horen bij de functie is een medewerker benoemd tot ambtenaar van de Burgerlijke Stand.

Vaststellen beheersverordening Wagenwerkplaats e.o.

Met de vaststelling door de raad van het Bestemmingsplan Veegplan B in 2017 is de uit 2013 daterende beheersverordening Wagenwerkplaats e.o. onbedoeld komen te vervallen. Daarmee is het gebied nu planologisch onvoldoende beschermd en moet de raad de beheersverordening Wagenwerkplaats in zijn geheel opnieuw vaststellen. Dit in afwachting van een nieuw bestemmingsplan op basis van het Masterplan Wagenwerkplaats. Het opnieuw vaststellen van de beheersverordening is een wettelijk noodzakelijke technische handeling. In de bestaande situatie wijzigt niets.Tegen het besluit tot vaststelling van de beheersverordening is geen bezwaar of beroep mogelijk.

Intrekken van het raadsbesluit tot overdracht van bevoegdheden van de raad aan het college op basis van de WABO en de wet RO

Onder de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) is het college bevoegd tot het verlenen van omgevingsvergunningen, waarbij wordt afgeweken van bestemmingsplannen. Bij ‘grotere’ afwijkingen van het bestemmingsplan moet de raad, voordat door het college een omgevingsvergunning kan worden verleend, een verklaring van geen bedenkingen afgeven. De raad heeft op 15 juli 2014 besloten dat in een aantal gevallen zo’n verklaring niet nodig is. Dit raadsvoorstel wordt weer ingetrokken waarmee er meer recht aan de rol van de raad wordt gedaan. Ook zorgt de nieuwe situatie voor bestuurlijk draagvlak bij de vergunningprocedures voor grote ruimtelijke projecten en speelt in op de actuele ontwikkelingen in de wet en jurisprudentie. 

Samenwerkingsafspraken dienstverlening door Amfors

De RWA-gemeenten en Amfors hebben onderling afspraken gemaakt hoe zij met elkaar verder samen zullen werken om te zorgen dat er steeds voldoende passend werk en ontwikkelingsmogelijkheden zijn voor medewerkers van de Regionale Sociale Werkvoorziening Amersfoort (RWA), die een werkplek hebben bij Amfors.

Peiling prioriteiten Integraal veiligheidsprogramma 2019-2022

Door het peilen van de raad vraagt het college richting voor het nieuw op te stellen Integraal Veiligheidsprogramma voor de periode 2019-2022 dat bijdraagt aan een veilig en leefbaar Amersfoort voor haar inwoners en bezoekers. De raad wordt gevraagd haar mening te geven over het voorgestelde tweesporenbeleid dat bestaat uit ontwikkelthema’s (thema’s waarvoor we nog een aanpak moeten ontwikkelen) en beheerthema’s (thema’s waarvoor al een aanpak bestaat).

Diffuus Lood

Inname van grond met lood kan een negatief effect hebben op de ontwikkeling van de hersenen. Kinderen van nul tot zes jaar lopen hierbij het grootste risico. Door het volgen van gebruiksadviezen zijn de risico’s in de meeste gevallen beperkt en hoeft er niet te worden gesaneerd. De provincie, gemeenten, omgevingsdiensten en de GGD werken gezamenlijk aan een aanpak om gezonde, schone en veilige omgeving te blijven waarborgen. Door communicatie over lood in de grond informeren we bewoners en door het geven van gebruiksadviezen worden risico’s beperkt.

Beantwoording Raadsvragen over:

• Taaleis en tegenprestatie in de bijstand
• Lerarentekort in Amersfoort
• Doordecentralisatie onderwijshuisvesting
• Duurzaamheidideeën westelijke ontsluiting
• Juiste juridische vastlegging van Amersfoortse collegevergaderingen

Benieuwd naar de volledige lijst, inclusief onderliggende stukken? Kijk dan hier

Twitter en mail

Volg ook @Gem_Amersfoort op Twitter voor het laatste nieuws.

Of neem een abonnement op de nieuwsbrief AmersfoortMail.