Korte samenvatting collegebesluiten 18 mei 2020

Het college van burgemeester en wethouders neemt wekelijks besluiten, onderverdeeld in bespreekstukken en hamerstukken. Onderstaand vindt u de lijst van deze besluiten, inclusief korte toelichtingen per besluit.

Korte samenvatting collegebesluiten 18 mei 2020

Bespreekstukken

Matchingsgelden voor de regeling van OCW voor aanvullende ondersteuning culturele en creatieve sector

Het Rijk stelt een bedrag van € 300 miljoen beschikbaar om de eerste nood in de cultuursector op te vangen. € 30 miljoen hiervan is bestemd voor cultuurinstellingen in de regio's. Dit deel van het geld is bedoeld voor een (beperkt) aantal cruciale regionale musea, (pop)podia en filmtheaters. Een voorwaarde is dat de gemeente en de provincie hetzelfde bedrag als het Rijk bijdragen: matching. Matching van de Rijksgelden biedt kansen om de financiële bijdrage van de gemeente te verdubbelen, en als de provincie ook bijdraagt, zelfs te verdrievoudigen. Deze ondersteuning kan een aantal cruciale culturele instellingen door de financieel zware eerste maanden helpen. Voor de aanvragen die het Rijk goedkeurt, slet het college stelt maximaal € 425.000,00 beschikbaar. De vier instellingen in de categorieën waarvoor de regeling geldt zijn: De Lieve Vrouw, FLUOR, Flint en Amersfoort in C.

Proeftuin 'Ruimte voor Makers'

Het ministerie van OCW stelt € 300.000,- beschikbaar voor huisvesting van de creatieve sector in de cultuurregio Utrecht. De gemeente draagt € 35.000,- bij vanuit de reguliere cultuurbegroting. Het geld wordt onder meer gebruikt voor de proeftuin “Ruimte voor Makers”. Dit project onderzoekt of en hoe (erfgoed)locaties geschikt gemaakt kunnen worden voor huisvesting voor creatieve makers. De Amersfoortse pilotlocatie is het Tankstation aan de Nijverheidsweg-Noord, waar het muziekplatform Electiv activiteiten in de popup-broedplaats De Volmolen 2019 een vervolg wil geven.

Uitwerkingsvoorstel sport- en woongebied Liendert West

De gemeenteraad wordt gevraagd het uitwerkingsvoorstel, waaronder het stedenbouwkundig plan, voor de herontwikkeling van Liendert West vast te stellen. Na vaststelling door de raad kan gestart worden met de volgende fase: aanpassing van het bestemmingsplan, het ontwerp van het woongebouw van woningcorporatie De Alliantie en met de uitwerking van het ontwerp voor het nieuwe sportpark en openbaar gebied. De jeu de boulesvereniging, handbalvereniging en tennisvereniging zullen samen gebruik maken van het nieuwe sportpark. Aan het Valleikanaal bouwt de Alliantie een woongebouw van 6 bouwlagen met circa 60 sociale huurappartementen en circa 60 huurappartementen voor de middeninkomens. Op het parkeerterrein komen woningen in de vrije sector.

Hamerstukken

Ontwerpbestemmingsplan Matthijs Vermeulenstraat 1 + BIJLAGE

Ontwikkelaar Schoonderbeek BV heeft een bouwinitiatief ingediend voor de bouw van 60 woningen: 26 sociale huurappartementen, 26 appartementen en 8 eengezinswoningen in de vrije sector aan de Matthijs Vermeulenstraat in Randenbroek. Om dit mogelijk te maken is het ontwerpbestemmingsplan “Matthijs Vermeulenstraat 1” opgesteld. De formele procedure voor dit plan kan nu gestart worden.

Verkeersonderzoeken Autoluwe Binnenstad

Na de opening van een lift bij de Stadhuispleingarage is parkeren op en rond Achter Davidshof na 18.00 uur alleen nog voor vergunninghouders beschikbaar. Op het Stadshuisplein verandert niets; vergunninghouders mogen daar na 18.00 uur tot 9.00 uur de dag erop (en op donderdag na 21u) blijven parkeren. Verkeer uit de Utrechtsestraat moet bij de invoering van de Autoluwe Binnenstad linksaf via de Westsingel de binnenstad verlaten. Verkeer uit de Langestraat en de Koestraat blijft dat doen via de Zuidsingel.

Oppervlakte Asfaltcollectoren in Westelijke ontsluiting

In maart 2020 besloot de gemeenteraad besloten om de aanleg van asfaltcollectoren op te nemen in de aanbesteding van de Westelijke ontsluiting. Met de asfaltcollectoren en een systeem om bodemenergie op te slaan, kunnen omliggende bedrijven en instellingen worden voorzien van warmte. Hierdoor wordt minder gas gebruikt en minder CO2 uitgestoten. Uit de verdere uitwerking blijkt dat er meer asfaltcollectoren mogelijk en gewenst zijn. In de weg en de fietspaden komen nu in totaal zo’n 56.000 m2 aan asfaltcollectoren. Meer asfaltcollectoren geven meer energieopbrengst. Als alle kosten en opbrengsten van de asfaltcollectoren in beeld zijn gebracht, wordt aan de raad een investeringskrediet gevraagd.

Aanvraag om tegemoetkoming planschade

In 2013 maakte de gemeenteraad een definitieve keuze voor het tracé van de Westelijke ontsluiting dat parallel loopt aan de Aletta Jacobslaan, over het kazerneterrein en onder het spoor door gaat. Het gekozen tracé is in overleg met omwonenden, omliggende bedrijven en instellingen en belangengroepen uitgewerkt tot een ontwerpbestemmingsplan en in 2016 vastgesteld in het bestemmingsplan Westelijke ontsluiting. Voor veel bewoners in het gebied is het nieuwe tracé een verbetering. Zo wordt bijvoorbeeld het noordelijk deel van de Daam Fockemlaan een autoluwe woonstraat. Voor enkele bewoners geldt dat het nieuwe bestemmingsplan geen verbetering is. De bewoners van één adres hebben aangegeven dat het nieuwe bestemmingsplan nadelig is en hebben een aanvraag voor de vergoeding van planschade ingediend. Besloten is dat deze planschade terecht is.

Deelname aan Partnerprogramma IAAS De Circulaire Weg

Bouwbedrijf Dura Vermeer en gemeente Amersfoort gaan samen met zeven andere gemeenten en provincies een partnerschap aan in het kennisuitwisselingsprogramma De Circulaire Weg. Dit programma onderzoekt of ‘Infrastructure as a Service’ (IAAS) leidt tot zorgvuldiger (her)gebruik van grondstoffen, oftewel circulariteit. Bij IAAS least de gebruiker, de gemeente in dit geval, van de aannemer. De gemeente is dan niet de eigenaar van bruggen, wegen, kades, etc. Het kennisuitwisselingsproject onderzoekt of dit een positief effect heeft op de circulariteit.

Intrekken Reglementen Wmo cliëntenraad Individuele Voorzieningen en Seniorenraad Amersfoort

Sinds 2015 is de nieuwe Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) van kracht. Met het ingaan van de wet is ook een nieuwe participatiestructuur vastgesteld, waarmee inwoners invloed kunnen uitoefenen op beleid en uitvoering van de wet. Met de komst van de nieuwe structuur is besloten de oude structuur met de Wmo-cliëntenraad Individuele Voorzieningen de Seniorenraad Amersfoort op te heffen. Tijdens een recente inventarisatie van adviesraden binnen het sociaal domein is echter gebleken dat de reglementen van de genoemde adviesraden formeel niet zijn ingetrokken door het college en nog gepubliceerd staan. Met dit besluit gebeurt dat alsnog.

Beantwoording schriftelijke vragen:

  • 2020-045 kosten afvalverwijdering in Amersfoort gaat toch omhoog
  • 2020-047 de Stadstuin in Nieuwland
  • 2020-051 warmtenet gevoed met biomassa
  • 2020-053 ‘Ruimte voor terrassen op pleinen’

Benieuwd naar de volledige lijst, inclusief onderliggende stukken? Kijk dan hier.

Twitter en mail

Volg ook @Gem_Amersfoort op Twitter voor het laatste nieuws.

Of neem een abonnement op de nieuwsbrief AmersfoortMail.